LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Uzsākts ELFLA-LAP atbalstīts pētījums par bērza finierkluču plantācijām

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

RISINĀJUMU IZSTRĀDE BĒRZA FINIERKLUČU PLANTĀCIJU PRODUKTIVITĀTES UN KVALITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI AR KRĀJAS KOPŠANAS CIRTĒM

Nr. 17-00-A01620-000022

LVMI Silava sadarbībā ar SIA "Latvijas Finieris Mežs", meža īpašnieku biedrību "Meža konsultants" un Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākuma 16.2. "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" līdzfinansētā projekta Nr. 17-00-A01620-000022 ietvaros ir uzsācis pētījumu "Risinājumu izstrāde bērza finierkluču plantāciju produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanai ar krājas kopšanas cirtēm". Pētījuma mērķis ir izstrādāt praktiski pielietojamu matemātisku modeli bērzu finierkluču plantāciju un mežaudžu krājas kopšanas ciršu ekonomiskās efektivitātes aprēķiniem, kā arī sagatavot vadlīnijas audžu produktivitātes un iegūstamās apaļkoksnes kvalitātes uzlabošanai ar krājas kopšanas cirtēm, veicinot mežsaimnieku un koksnes pārstrādes uzņēmumu sadarbību augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā no bērza apaļkoksnes.
Pētījuma kopējā attiecināmo izdevumu summa ir 99996,76 €, un īstenošanas beigu termiņš – 2019. gada 31. decembris.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Publicēta 2018.01.19. 10:29:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.