LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Pētījums par aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaisti

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" 2018. gadā plāno īstenot sekojošu zinātnes pētījumu: "Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana".

Pētījuma mērķis: Pilnveidot aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaites sistēmu un izstrādāt metodiskos risinājumus SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu kvalitātes uzlabošanai un nenoteiktības samazināšanai.

Darba uzdevumi:

 1. Zemes izmantošanas un zemes izmantošanas maiņas datu ieguves, apstrādes, validēšanas un izmantošanas metožu apraksts;
  1.1. Zemes izmantošanas veida maiņas matricas uzlabojumi un Meža resursu monitoringa (MRM) datu interpretācijas un ekstrapolācijas metodes;
  1.2. Starpinstitūciju sadarbības risinājumi datu ieguvē un analīzē;
  1.3. Izstrādātās sistēmas pārbaude, piesaistot ārēju ekspertu.
 2. Raksturot minimālas augsnes apstrādes ietekmi uz SEG emisijām LLU mācību pētījumu saimniecībā "Pēterlauki" (2 gadu laikā):
  2.1. Noteikt CO2, CH4, N2O emisijas no lauksaimniecībā izmantotām zemēm (LIZ), atkarībā no augsnes apstrādes veida un kultūraugu sugas, izmantojot Picarro G2508 gāzu analizatoru (3 laukaugu sugas, 2 augsnes apstrādes paņēmieni);
  2.2. Raksturot augsnes apstrādes veida un kultūraugu sugas ietekmi uz SEG emisijām izpētes teritorijā, t.sk. novērtēt augsnes mitruma, ķīmiskā sastāva, gaisa temperatūras, nokrišņu un mēslojuma izkliedēšanas ietekmi uz SEG emisijām.
 3. Pilnveidot minerālaugšņu oglekļa uzkrājumu modelēšanas instrumentu Yasso:
  3.1. Kartogrāfiskā materiāla un 3D modeļu izmantošana MRM parauglaukumu LIZ ar optimālu mitruma režīmu atlasei;
  3.2. Python skripta izveidošana lielu datu kopu ievadei Yasso modelī.
 4. Iegūt galveno lauksaimniecības kultūru biomasas datus un izstrādāt biomasas pārrēķinu vienādojumus (3 gadu laikā):
  4.1. Oglekļa ieneses ar virszemes un pazemes biomasu raksturošana saimnieciski nozīmīgākajām laukaugu kultūrām konvencionālajās un bioloģiskajās saimniecībās, tajā skaitā ilggadīgie zālāji, ziemas kvieši, vasaras kvieši, vasaras mieži, ziemas rapsis, papuve, auzas un kukurūza konvencionālajās saimniecībās un auzas, vasaras kvieši, griķi, ziemas kvieši, vasaras mieži, auzas ar stiebrzāļu pasēju un sarkanais āboliņš bioloģiskajās saimniecībās;
  4.2. Izmēģinājumu platības "aramzemē sēts stiebrzāļu un lopbarības zālaugu (iesk. proteīnaugu) maisījums" ierīkošana konvencionālajā saimniecībā;
  4.3. Katrai laukaugu kultūrai, izņemot papuvi, paredzēti 2 mēslošanas režīmi, 2 šķirnes (vai sēklu maisījumi) un 2 reģionāli atkārtojumi. Biomasas uzskaite turpināsies 2 sezonas, lai iegūtu reprezentablas datu kopas.
 5. Aprobēt modelēšanas risinājumus SEG emisiju uzskaitei un klimata izmaiņu mazināšanas pasākumu  LIZ uz organiskajām augsnēm ietekmes raksturošanai:
  5.1. Modelēšanas instrumentu izveides vai adaptēšanas iespēju analīze organiskajām vielām bagātās augsnēs notiekošo oglekļa uzkrājuma izmaiņu procesu raksturošanai;
  5.2. Yasso modelī izmantojamo augsnes organisko vielu šķīdības kvalitatīvo parametru pielāgošana organiskām vielām bagātajām augsnēm (humusvielu īpatsvara palielināšana atbilstoši zinātniskajā literatūrā pieejamajiem datiem par organisko vielu sastāvu) aprēķinu kvalitātes uzlabošanai;
  5.3. Augsnes kvalitatīvo parametru uzlabošanas iespēju analīze, iegūstot empīriskus datus par organisko vielu sastāvu organiskajām vielām bagātās augsnēs.

Informācijas par pētījumu publicēšanas vieta: Atbalstītā pētījuma rezultāti tiks publicēti 2018. gada decembrī LVMI Silava mājas lapā.

Visiem uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajā nozarē, atbalstītā pētījuma rezultāti ir pieejami bez maksas.

Publicēta 2018.01.31. 20:21:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.