LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
E-pasts:
 

“Bioenergy promotion” aktualitātes - konference “Use of biomass for energy purposes in business”

Koszalinas Tehniskā universitātes Reģionālās ekonomikas institūta organizētajā konferencē “Use of biomass for energy purposes in business” piedalījās LVMI Silava zinātnieki Mārtiņš Zeps un Dagnija Lazdiņa. Konference organizēta projekta “Bioenergy promotion” ietvaros.

Pirmajā dienā zinātnieki un praktiķi iepazīstināja ar jaunākajām nostādnēm un pētījumiem atjaunojamās enerģijas ieguves un izmantošanas jomā.

Konferences ziņojumi bija veltīti sekojošam tēmām: Daudzgadīgo zālāju platību izmantošanas iespējas atjaunojamo energo resursu ieguvei (Used grasslands biomass as renewable energy resource); Vietējie pētījumi biomasas izmantošanas jomā (Utilization of biomass on a base of own researches); Valsts politika bioenerģijas izmantošanas atbalstam Polijā (The state policy on the development of renewable energy in Poland); Klimata izmaiņu ietekme uz lauksaimniecību Pomeranijas vojevodistē (Climate changes against agriculture at west Pomerania voivodeship); Biokurināmā tirgus attīstību ietekmējošie ģeogrāfiskie aspekti Slupskas rajonā laika periodā no 1994.-2008. gadam (Geographic Conditioning of the development of Bio- fuel market of the district of slupsk in years 1994-2008); Biogāzes ražošanas iespējas Pomeranijā (Possibilities of development the agricultural biogas works in Poemeraia); Bioenerģijas ražošanu regulējošā likumdošanas bāze Polijā (Basic legal acts wich regulate and to enable development of renewable sources for energy); Biogāzes ražošanas iespējas Strelinas reģionā, izmantojot dzīvnieku, rūpnieciskas un lauksaimnieciskas izcelsmes atkritumus (The possibility of production of biogas in Strelin region on bases of animal, industrial and agricultural wastes); Biomasa - atjaunojamās enerģijas ražošanas nākotne (Biomass renewable energy future); Ļubeļskas vojevodistes no lauksaimniecības un meža iegūstamie energoresursi pašapgādei (Energetic self-sufficiency of Lubelskie voivodeship in the context of agriculture and forest potential); Biodīzeļdegvielas ieguve no rapša eļļas (Biogas production of vegetable oils – rape); Biomasas izmantošana enerģijas ieguvei kā lauku attīstību un jaunu darba vietu veicinošs faktors (The use of biomass for energy purposes in the creation of rural development and jobs); Rietumu Pomerānijas atjaunojamās enerģijas ražošanas resursi (Potential of bioenergy production in west Pomerania); Biomasas termiskā apstrāde pārogļošana – nākotnes iespējas (Torrefaction – the process of the close future); Biogāzes koģenerācijas iekārtas ar iekšdedzes dzinējiem (Reliability of Biogas CHP plant with internal combustion engines); Ražošanas piemēri enerģijas ražošanai (The production on example of aggregate of power station the energy the bottom order); Izplūdes gāzu recirkulācijas un gaisa uzsildīšana ietekme uz siltumspēju un biomasas gazifikācijas sistēmas efektivitāti (Impact of exhaust gases recirculation and air preheating on calorific value of syngas and biomass gasification system efficiency). Tika ziņots arī par jaunākajām tehnoloģijām atkritumu apsaimniekošanā, lai samazinātu atkritumu poligonu skaitu un platības (Usage of modern technologies for the sorting wastes in aim of limiting the Quantity for dumps ground).

LVMI “Silava” pārstāvji Mārtiņš Zeps un Dagnija Lazdiņa prezentēja iepriekšējo gadu pētījumu rezultātus , kas iegūti ātraudzīgo vītolu dzimtas koku (apse, kārkli) plantācijās, to produktivitātes un oglekļa saistīšanas kapacitātes kontekstā “Carbon stock in short rotation Salicaceae”. Ziņojuma kopsavilkums publicēts konferences rakstu krājuma 43.-51.lpp.

Otrā konferences diena tika veltīta labās prakses piemēru demonstrēšanai. Apmeklējām Koszalinas pilsētas katlu māju, kurā izmanto gan ogles, gan no kārklu plantācijām ievāktu šķeldu, veidojot kārtojumu attiecībā 80:20 un padodot šādi sagatavotu kurināmo uz modificētu ogļu kurtuvi, proporcijas atbilst jaunākajiem mērķiem par atjaunojamās enerģija izmantošanas īpatsvara palielināšanu enerģijas ražošanai par 20%.

 
Kozalina apkures sistēma - kontroltelpa

 
Šķeldu un ogļu sadegšanas process kurtuvē

Kā labas prakses piemērs kalpo "Bialy Bor" granulu ražotne, kur no salmiem un graudzālēm ražo granulas, kuras vēlāk tiek izmantotas elektroenerģijas ieguvei.

 
Granulu ražotnes produkcija

Savukārt Gminie Kepice ciemā enerģijas ieguvei tiek izmantotas tikai ciršanas atlieku šķeldas, samaisot dabiski mitru un kaudzēs izkaltētu materiālu, tā, lai kopējais kurināmā mitrums nepārsniegtu 45%. Polijā, līdzīgi kā Latvijā, Dānijas pilsoņi investē cūku fermu būvniecībā. Pie cūku fermu kompleksiem tiek izveidotas jaudīgas biogāzes ražotnes un koģenerācijas stacijas, vienu no tām, piederošu uzņēmumam "Poldanot", apmeklēja konferences dalībnieki.

 
Biogāzes ieguves un elektroenerģijas procesa kontrole

Daudzgadīgo enerģētisko augu (graudzāles, kārkli u.c.) plantācijas un biogāzes ražotnes no dzīvnieku izcelsmes atkritumiem, tiek plānotas kā galvenās atjaunojamās enerģijas ieguves īpatsvara palielināšanas aktivitātes Polijas ziemeļdaļā. pašlaik notiek dažādu likumprojektu izstrāde, kam būtu jāveicina atjaunojamo bioenerģijas resursu ražošanas aktivitātes.

Publicēta 2009.11.02. 12:16:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.