LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Silavas darbinieku izstrādātie zinātniskie darbi maģistra grāda iegūšanai

Latvijas augstskolās savus LVMI Silava izstrādātos zinātniskos darbus maģistra grāda iegūšanai šogad sekmīgi aizstāvēja un ieguva maģistra grādus vairāki LVMI Silava darbinieki.

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē maģistra darbus aizstāvēja:

 • Santa Neimane "Lapu koku ekofizioloģiskie parametri kā indikatori apmežošanas veiksmīgumam izstrādātā kūdras purvā"; zinātniskā darba vadītāja – LVMI Silava vadošā pētniece Dr.silv. Dagnija Lazdiņa;
 • Santa Celma "Detalizēta pieeja briežu dzimtas (Cervidae) pārnadžu ziemas barošanās izvēli ietekmējošo faktoru izpētei priežu jaunaudzēs"; zinātniskā darba vadītāji – LVMI Silava vadošie pētnieki Dr.biol. Jānis Ozoliņš un Dr.silv. Dagnija Lazdiņa;
 • Annija Kārkliņa "Audžu apsaimniekošanas ietekme uz zemsedzi pēc ugunsgrēka Slīteres Nacionālajā parkā"; zinātniskā darba 1. vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Āris Jansons;
 • Roberts Čakšs "Skujkoku biomasas izvākšanas ilgtermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju un augsnes ķīmisko sastāvu"; zinātniskā darba 1. vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Āris Jansons.

LU Ģeogrāfijas un vides zinātņu fakultātē maģistra darbus aizstāvēja:

 • Edgars Jūrmalis "Multikritēriju piemērotības analīze meža ekosistēmu aktīvās rekreācijas pakalpojumu novērtēšanai"; zinātniskā darba vadītāja – LVMI Silava vadošā pētniece Dr.silv. Zane Lībiete;
 • Anna Zvaigzne "Slāpekļa mēslojuma ietekme uz zemsedzes veģetāciju skujkoku audzēs uz minerālaugsnēm"; zinātniskā darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Andis Lazdiņš;
 • Toms Artūrs Štāls "Metodoloģijas iestrādnes pārmitro lauksaimniecības zemju noteikšanai no tālizpētes datu avotiem"; zinātniskā darba 2. vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Andis Lazdiņš;
 • Dārta Kaupe "Baltalkšņu Alnus incana (L.) Moench. ietekme uz dažāda granulometriskā sastāva augšņu īpašībām pamestās lauksaimniecības zemēs".

Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) maģistra grādus mežzinātnē, aizstāvot savus pētījumus, ieguva:

 • Ieva Jaunslaviete "Koptu parastās priedes (Pinus sylvestris L.) jaunaudžu pieaugumi"; zinātniskā darba vadītājs – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Āris Jansons;
 • Oto Rums "Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) atjaunošanās veidu salīdzinājums lāna un damakšņa meža tipos pēc pakāpeniskās cirtes"; zinātniskā darba 2. vadītājs – LVMI Silava pētnieks Dr.silv. Leonīds Zdors, konsultants – LVMI Silava pētnieks Mg.silv. Jānis Donis;
 • Aldis Butlers "Kāpurķēžu pievedējtraktora Ponsse Buffalo OnTrack prototipa novērtējums pievešanas darbos uz augsnēm ar mazu nestspēju"; zinātniskā darba vadītāji – LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Andis Lazdiņš un zinātniskais asistents Mg.sc.ing. Agris Zimelis.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Inženieru fakultātē Edgars Muižnieks aizstāvēja maģistra darbu "Meža mēslošanas ar koksnes pelniem un amonija nitrātu ietekme uz biogēno elementu apriti augsnē".

Apsveicam kolēģus!

Publicēta 2019.08.28. 11:13:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.