LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

Jānis Liepiņš ieguvis mežzinātņu doktora grādu par kokaudzes biomasas noteikšanas aprēķinu pētījumu

Vakar, 27. augustā, LVMI Silava notika Meža nozares promocijas padomes sēde, kurā LVMI Silava zinātniskais asistents Jānis Liepiņš aizstāvēja promocijas darbu "Kokaudžu biomasas noteikšanas metodikas izstrāde un oglekļa uzkrājuma aprēķini Latvijā", iegūstot mežzinātņu doktora zinātnisko grādu.

Promocijas darba ietvaros izstrādāti Latvijai piemēroti saimnieciski nozīmīgāko koku sugu virszemes biomasas, stumbra biomasas un celma/sakņu biomasas aprēķina vienādojumi. Apsei sakņu biomasas vienādojumi tika izveidoti pirmo reizi, bet priedei, eglei un bērzam uz plašu un reprezentatīvu empīrisko materiālu balstīti biomasas vienādojumi iepriekš tika publicēti vien dažos pētījumos. Jāņa Liepiņa pētījumā pirmo reizi Latvijā aprēķinātas un publicētas visa stumbra vidējās svērtās reducētā blīvuma vērtības un izstrādātas koksnes blīvuma izmaiņu kartes, iekļaujot dažādu dimensiju kokus. Pētījuma aktualitāte saistīta ar  starptautiskajām saistībām, ko Latvija apņēmusies pildīt, ratificējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām (UNFCCC), tās Kioto protokolu un Parīzes vienošanos, kur, atbilstoši UNFCCC prasībām, Latvijai katru gadu ir jāsagatavo pārskats par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām un oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti, kā arī reizi divos gados jāsagatavo SEG emisiju un CO2 piesaistes prognožu ziņojums un regulāri jāziņo par darbībām, kas veiktas, lai samazinātu SEG emisijas zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā.

Ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Sveicam kolēģi Jāni Liepiņu un viņa promocijas darba zinātniskos vadītājus – LVMI Silava vadošos pētniekus, mežzinātņu doktorus Kasparu Liepiņu un Andi Lazdiņu.

/Foto: Agnis Šmits/ 

Publicēta 2019.08.28. 11:26:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.