LVMI Silava vadošais
mežzinātnes ideju, pētījumu
un lietišķo izstrādņu centrs
Latvijā.
 
Kontaktinformācija
Rīgas iela 111
Salaspils
LV-2169 Latvija
Tālr.: 67942555
Fakss: 67901359
E-pasts:

"Silava" izdevusi monogrāfiju „Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra”

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” izdevis monogrāfiju „Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra” (autori Pēteris Zālītis un Jurģis Jansons). Monogrāfijā apkopoti rezultāti, kuri iegūti, realizējot Meža attīstības fonda finansēto ilgtermiņa (4 gadi) izpētes projektu „Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu augšanas gaita un strukturēšanās”. Pētījumā iegūtie dati papildināti ar informāciju, kas iegūta Latvijas meža resursu statistiskās inventarizācijas I cikla laikā.

Mērķa audžu parametri un krājas kopšanas ciršu normatīvi, kas mežkopības praksē ieviesti pirms 20 gadiem un lielākajiem meža apsaimniekotājiem šķiet saistoši arī pašreiz, raksturo no pārbiezinātām jaunaudzēm izveidotās kokaudzes. Patlaban mūsu mežos krasi pieaug tādu audžu īpatsvars, kas veidojušās no retām jaunaudzēm, kurās koku skaits nepārsniedz
2000 gab. ha-1. Šādu audžu augšanas gaita ir visai savdabīga, un to izretināšanas mežsaimniecisko efektu neraksturoja neviens līdz pētījuma izpildei pieejamais augšanas gaitas modelis.

Pētījuma parauglaukumi ierīkoti priežu, egļu un bērzu tīraudzēs akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” valdījumā esošajos mežos astoņās lielās plānošanas vienībās – mežsaimniecībās, pavisam 421 audzē. Objektu izvēle, parauglaukumu mērīšana un datu apstrāde visās mežsaimniecībās izpildīta pēc vienādas metodikas. Neskatoties uz to, izvēlēto audžu parametri, kas aprēķināti, lai raksturotu mērķtiecīgi izveidotas audzes, ir savdabīgi – audžu krājas veido ļoti izkliedētu paraugkopu, kas būtiski atšķiras gan no fona rādītājiem meža inventarizācijas datu bāzē kopumā, gan populārajām augšanas gaitas tabulām. Iegūtie rezultāti ik gadu publiski izvērtēti mežzinātnes speciālistu apspriedēs.

Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu parametri raksturoti pa mežsaimniecību grupām un koku sugām pie valdaudzes augstuma 5-30 m. Atšķirības starp mežsaimniecību grupām audžu krājas aspektā nenosaka ne meža augšanas apstākļu, ne meža tipu atšķirības.

Grāmata paredzēta meža nozares profesionāļiem.

Par grāmatas iegādes iespējām interesēties LVMI Silava Informācijas centrā, e-pasts: ,
tālr. +371 67976706.

Publicēta 2009.11.17. 11:18:00

Atpakaļ

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.