15 (2007)     14 (2007)     13 (2007)     12 (2007)
7 (2003)       6 (2003)
4 (2001)       3 (2001)

31 (2021)


30 (2020)


29 (2019)

Īss ziņojums


Īsi ziņojumi

26 (2017)


 25 (2016)

In memoriam - Austra Āboliņa


 24 (2015)


23 (2012)

 • Medene A. 2012. Engures ezera sateces baseina mežu struktūra un dinamika [Dynamics and structure of forest in catchment area of the Lake Engure]. Latvijas Veģetācija 23: 5-19.
 • Laiviņš M., Rūsiņa S., Medene A., Gavrilova Ģ., Āboliņa A. 2012. Augāja stabilizācija Engures ezera sateces baseinā. 1. Kalcifītās augu sabiedrības [Stabilisation of vegetation in catchment area of the Lake Engure. 1. Calcareous plant communities]. Latvijas Veģetācija 23: 21-81.
 • Kreile V. 2012. Engures ezera sateces baseina nosusināto mežu attīstības tendences [Development tendencies of drained forests in the Engure Lake draining basin]. Latvijas Veģetācija 23: 83-118.
 • Priede A. 2012. Kserofītās un mezofītās zālāju un mežmalu augu sabiedrības ceļmalās Engures ezera sateces baseinā [Xerophytic and mesophytic grassland and forest fringe plant communities on roadsides in Engure Lake catchment area]. Latvijas Veģetācija 23: 119-135.
 • Laime B., Tjarve D. 2012. Jūras piekrastes augu sabiedrības uz sanesumu joslām Engures ezera dabas parkā [Coastal plant communities of drift lines in the Lake Engure Nature Park, Latvia]. Latvijas Veģetācija 23, 137-151.
 • Grīnberga L., Zviedre E. 2012. Engures ezera sateces baseina mazo ezeru floristiski ekoloģiskais raksturojums [Floristic and ecological characterization of small lakes in the catchment of Engure Lake]. Latvijas Veģetācija 23, 153-163.

22 (2012)

 • Medene A. 2012. Zilganās seslērijas Sesleria caerulea (L.) Ard. izplatība Latvijā [Dynamics of the geographical distribution of Sesleria caerulea (L.) Ard. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 22, 5-27.
 • Evarts-Bunders P., Evarte-Bundere G., Romanceviča N., Brutāne K., Novicka I., Nitcis M. 2012. Retās antropofītās sugas Daugavpils pilsētas florā [Rare anthropophytes in the flora of Daugavpils City]. Latvijas Veģetācija 22: 29-43.
 • Gustiņa L. 2012. Kserotermofītā augāja rakstursugu izplatība Zemgales līdzenuma mazo upju ielejās [Distribution of indicator species of xerothermic vegetation in the valley of small rivers of the Zemgale Lowland]. Latvijas Veģetācija 22: 45-79.
 • Briede L., Rūsiņa S., Gustiņa L., Čakare I. 2012. Dabisko zālāju daudzveidība un dinamika Gaujas nacionālajā parkā [Diversity and dynamics of semi-natural grasslands in the Gauja National Park]. Latvijas Veģetācija 22: 81-104.
 • Laiviņš M., Medene A. 2012. Vaskulāro augu floras monitorings Ogresgala pagastā un Ogres pilsētā [Monitoring of vascular plants in Ogresgals municipality and in the city of Ogre]. Latvijas Veģetācija 22: 105-122.
 • Namatēva A. 2012. Mikroainavu telpiskais izvietojums augstajos purvos ar vienu vai vairākiem purva kupoliem Austrumlatvijas zemienē [Spatial patterns of microlandscapes in the raised bogs with one or several bog domes of the Austrumlatvija Lowland]. Latvijas Veģetācija 22: 123-138.
 • Laiviņš M. 2012. Baltā vītola Salicetum albae sabiedrības Daugavas grīvā Kurpnieku salā [Plant community of Salicetum albae on Kurpnieku Islet at daugava River mouth]. Latvijas Veģetācija 22: 139-143.

21 (2010) 

 • Jurševska G., Evarts-Bunders P. 2010. Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Latvijā [Taxons of genus Tilia L. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 21: 5-28.
 • Priede A. 2010. Terminoloģijas lietojums invazīvo augu sugu izpētē: problēmas un iespējamie risinājumi [use of terminology in studies of invasive alien plants: problems and possible solutions]. Latvijas Veģetācija 21: 29-40.
 • Laiviņš M. 2010. Svešzemju platlapu sugas (Fagus sylvatica, Quercus rubra, Juglans ailanthifolia) augu sabiedrības Latvijā [Plant communities of alien broad-leaved species Fagus sylvatica, Quercus rubra and Juglans ailanthifolia in Latvia]. Latvijas Veģetācija 21: 41-90.
 • Medene A. 2010. Populāri zinātnisks ilustrēts mēnešraksts Daba [Scientific illustrated monthly magazine Daba]. Latvijas Veģetācija 21: 91-100.
 • Suško U., Evarts-Bunders P. 2010. Botānisko pētījumu vēsture Dienvidaustrumlatvijā [The history of botanical investigations in South-east Latvia]. Latvijas Veģetācija 21: 101-125.
Īsi ziņojumi
 • Gudžinskas Z., Krampis I., Laiviņš M. 2010. Spread of Carex pilosa Scop. in Latvia and Lithuania [Carex pilasa Scop. izplatīšanās Latvijā un Lietuvā]. Latvijas Veģetācija 21: 127-132.
 • Dzalba I. 2010. Āmuļa (Viscum album L.) izplatības dinamika Gaviezes pagastā [Distribution dynamics of mistletoe (Viscum album L.) in Gavieze parish]. Latvijas Veģetācija 21: 133-140.

Personālijas

 • Laiviņš M. Sveicam Ģertrūdi Gavrilovu.
 • Laiviņš M. Maija Bice.

20 (2009)

 •  Čekstere G. 2009. Rīgas centra ielu apstādījumu ekoloģiskais stāvoklis [The ecological status of Riga's Street greenery]. Latvijas Veģetācija 20: 136 lpp.

19 (2009)

 • Salmiņa L. 2009. Limnogēno purvu veģetācija Latvijā [Limnogenous mire vegetation in Latvia]. Latvijas Veģetācija 19: 181 lpp.

18 (2009)

 • Žuka A., Šķipars V., Veinberga I., Gailis A., Ruņģis D. 2009. Āra bērza Betula pendula Roth Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības novērtējums [Assessment of genetic diversity in Latvian silver birch Betula pendula Roth populations]. Latvijas Veģetācija 18: 5-12.
 • Ieviņa B., Rostoks N., Ieviņš Ģ. 2009. Jūrmalas zilpodzes Eryngium maritmum L. Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības analīze [Genetic diversity in Latvian populations of sea holy Eryngium maritimum L.]. Latvijas Veģetācija 18: 13-24.
 • Laiviņš M., Gavrilova Ģ. 2009. Ventspils un Daugavpils vaskulāro augu floras bioģeogrāfiskā analīze [Biogeographial analysis of vascular plant flora in Ventspils and Daugavpils cities]. Latvijas Veģetācija 18: 25-64.
 • Mežaka A., Strazdiņa L., Madžule L., Liepiņa L., Znotiņa V., Brūmelis G., Piterāns A., Hultengren S. 2009. Bryophytes and lichen flora in relation to habitat characteristics in Moricsala Nature Reserve, Latvia [Moricsalas dabas rezervāta sūnu un ķērpju flora saistībā ar augtenes īpašībām]. Latvijas Veģetācija 18: 65-88.
 • Laiviņš M. 2009. Robežsugu horoloģiskā analīze un veģetācijas migrācija Latvijā [Chorological analysis of the range-margin species and migration of vegetation in Latvia]. Latvijas Veģetācija 18: 89-105.
 • Daija P. 2009. Johans Kristiāns Šubarts (1734-1787) latviešu populārzinātniskās literazūras vēsturē [Jophann Christian Schubart (1734-1787) in the history of Latvian popular science literature]. Latvijas Veģetācija 18: 107-113.
Īsi ziņojumi
 • Laiviņš M. 2009. Ilmāra Riekstiņa pētījumi par Latvijas augāju [Ilmārs Riekstiņš - researcher of vegetation in Latvia]. Latvijas Veģetācija 18: 115-123.

17 (2008)

 • Priede A. 2008. Invazīvo svešzemju augu sugu izplatība Latvijā [Distribution of invasive non-native plant species in Latvia]. Latvijas Veģetācija 17: 149 lpp.

16 (2008)

 • Roze I. 2008. Dedestiņu (Lathyrus L.) ģints Latvijas florā [Peas (Lathyrus L.) in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 16: 5-18.
 • Mežaka A., Strazdiņa L., Piterāns A., Brūmelis G. 2008. Epifītu flora un ekoloģija Dārznīcas pilskalnā [Flora and ecology of epiphytes in Dārznīcas castle mound]. Latvijas Veģetācija 16: 19-34.
 • Daija P. 2008. Neparasta lappuse populārzinātniskās literatūras vēsturē [An extraordinary page in the history of Latvian popular science literature]. Latvijas Veģetācija 16: 35-43.
 • Laiviņš M. 2008. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. naturalizēšanās Latvijā [Naturalization of Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 16: 45-60.
Īsi ziņojumi
 • Bambe B. 2008. Latvijas brioloģei Austrai Āboliņai – 75. Latvijas Veģetācija 16: 61-73.
 • Laiviņš, M., 2008. Mežzinātnieka Pētera Zālīša publikāciju analīze. Latvijas Veģetācija 16: 75-90.
 • Daija P. 2008. Johans Volfgangs Gēte un dabaszinātnes. Latvijas Veģetācija 16: 91-93.

15 (2007)

 • Ievads
 • Bice M., Knape Dz., Bondare I., Šmite D. 2007. Tukuma rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Tukums district]. Latvijas Veģetācija 15: 7-53.
 • Bice M., Knape I., Šmite D. 2007. Valkas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Valka district]. Latvijas Veģetācija 15: 55-76.
 • Bice M., Knape I., Šmite D. 2007. Valmieras rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Valmiera district]. Latvijas Veģetācija 15: 77-104.
 • Bice M., Bondare I., Knape I., Šmite D. 2007. Ventspils rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ventspils district]. Latvijas Veģetācija 15: 105-133.

14 (2007)

 • Dravniece A. 2007. Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā [Oceanic and continental air masses over Latvia]. Latvijas Veģetācija 14: 135 lpp.

13 (2007)

 • Roze I. 2007. Tragantzirņu (Astragalus L.) ģints Latvijas florā [Milk-vetch Astragalus L. in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 13: 5-15.
 • Roze I. 2007. Āboliņu (Trifolium L.) ģints Latvijas florā [Clover Trifolium L. in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 13: 17-32.
 • Brūvelis A. 2007. Sea buckthorn Hippophae rhamnoides L.  taxonomy, distribution and introduction in Baltic States. Latvijas Veģetācija 13: 33-38.
 • Rēriha I. 2007. Moricsalas dabas rezervāta vaskulāro augu flora un tās dinamika [Vascular plant flora and its changes in the Moricsala Nature Reserve]. Latvijas Veģetācija 13: 39-63.
 • Priede A., Laiviņš M. 2007. Austrumu dižpērkones Bunias orientalis L., naturalizācija un fitosocioloģija Latvijā [Naturalisation and phytosociology of Bunias orientalis L. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 13: 65-88.
 • Daija P. 2007. Ieskats 18. un 19. gs. mijas latviešu populārzinātniskajā literatūrā par dabu (Matiāss Stobe un žurnāls "Latviska Gada Grāmata") [An insight into the Latvian popular-science literature about nature at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century (Matthias Stobbe and the journal "Latviska Gada Grāmata" (Latvian Annual))]. Latvijas Veģetācija 13: 89-99.
 • Berga I. 2007. Gaidas Ābeles 50 gadi botānikā [Gaida Ābele and her 50 years in botany]. Latvijas Veģetācija 13: 101-113.
 • Laiviņš M. 2007. A. Jaunputniņa idejas dabas rajonēšanā un augu ģeogrāfijā. A. Jaunputniņa bibliogrāfija [A. Jaunputniņš's ideas in nature regioning and in plant geography. A. Jaunputniņš's bibliography]. Latvijas Veģetācija 13: 115-123.
 • Āboltiņš O. 2007. Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1974) un ģeomorfoloģiskie pētījumi Latvijā [Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1974) and geomorphological investigations in Latvia]. Latvijas Veģetācija 13: 125-128.
 • Rove I. 2007. Jūru un okeānu krastu pastāvība un mainība (8. starptautiskā konference Littoral 2006) [8th international conference Littoral 2006]. Latvijas Veģetācija 13: 129-130.

 
 • Rūsiņa, S., 2007. Latvijas mezofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības [Diversity and contact communities of mesophytic and xerophytic grasslands in Latvia]. Latvijas Veģetācija 12, 366 lpp.

11 (2006)

 • Bice, M., Knape, Dz., Bondare, I., un Šmite, D., 2006. Rīgas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Riga district]. Latvijas Veģetācija 11, 7-53.
 • Bice, M., Bondare, I., Knape, Dz., un Šmite, D., 2006. Saldus rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Saldus district]. Latvijas Veģetācija 11, 54-91.
 • Bice, M., Bondare, I., Knape, Dz., un Šmite, D., 2006. Talsu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Talsu district]. Latvijas Veģetācija 11, 92-135.

10 (2005)

 • Gavrilova, Ģ., Krampis, I., un Laiviņš, M., 2005. Engures ezera dabas parka floras atlants [Atlas of the Lake Engure Nature Park. Vascular plants]. Vaskulārie augi. Latvijas Veģetācija 10, 229 lpp.

9 (2005)

 • Ievads
 • Bice, M., Evarts-Bunders, P., Knape, Dz., Šmite, D., un Bondare, I., 2005. Ogres rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ogre district]. Latvijas Veģetācija 9, 7-33.
 • Bice, M., Evarts-Bunders, P., Knape, Dz., un Šmite, D., 2005. Preiļu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Preiļi district]. Latvijas Veģetācija 9, 35-59.
 • Bice, M., Evarts-Bunders, P., Knape, Dz., un Šmite, D., 2005. Rēzeknes rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Rēzekne district]. Latvijas Veģetācija 9, 61-93.

8 (2004)

 • Laiviņš, M., 2004. Dendrofloras inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos un parkos [Inventory of dendroflora in dendrological objects]. Latvijas Veģetācija 8, 5-6.
 • Bice, M., Knape, Dz., Šmite, D., un Evarts-Bunders, P., 2004. Aizkraukles rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Aizkraukle district]. Latvijas Veģetācija 8, 7-35.
 • Bice, M., Knape, Dz., un Šmite, D., 2004. Limbažu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Limbaži district]. Latvijas Veģetācija 8, 37-83.
 • Bice, M., Knape, dz., Šmite, D., un Evarts-Bunders, P., 2004. Ludzas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ludza district]. Latvijas Veģetācija 8, 85-101.

7 (2003)

 • Šulcs, V., 2003. Latviešu valodas augu nosaukumu atbilstība nosaukumiem latīņu valodā [Comformity of the Latvian plant names with their respective Latin names]. Latvijas Veģetācija 7, 5-13.
 • Roze, I., 2003. Pērkoņamoliņa Anthyllis L. ģints Latvijas florā [Kidney vetch Anthyllis L. in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 7, 15-31.
 • Rūsiņa, S., 2003. Neļķu aira Aira caryophyllea L. Latvijā [Aira caryophyllea L. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 7, 33-43.
 • Laiviņš, M., un Gavrilova, Ģ., 2003. Neofītās Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowskyi sabiedrības Latvijā [Heracleum sosnowskyi in Latvia: sociology, ecology and distribution]. Latvijas Veģetācija 7, 45-65.
 • Bambe, B., 2003. Die Vegetation des Teiči-Moores [Teiču purva veģetācija]. Latvijas Veģetācija 7, 67-84.
 • Šulcs, V., Bērziņa, G., Deķere, Z., un Ēdelmane, I., 2003. Mauragu Hieracium un pamauragu Pilosella terminoloģiskie sugu nosaukumi latviešu valodā [Latvian terminology names of Hieracium and Pilosella species]. Latvijas Veģetācija 7, 85-93.
 • Svilāns, A., 2003. Invazīvie citzemju taksoni Latvijā (diskutējamiem jautājumi) [Invasive foreign taxa in Latvia - controversial questions]. Latvijas Veģetācija 7, 95-104.
 • Salmiņa, L., 2003. Ūdens un veģetācija. Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas 46. simpozijs Neapolē, Itālijā [Water and Vegetation - 46th Symposium of International Association of Vegetation Science, Napoli, Italy]. Latvijas Veģetācija 7, 105-106.

6 (2003)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Bice, M., Knape, Dz., Šmite, D., un Bondare, I., 2003. Liepājas rajona koki un krūmi [Trees and shrubs of Liepāja region]. Latvijas Veģetācija 6, 7-56.
 • Knape, Dz., 2003. Raimonds Cinovskis (1930-1998). Publicēto darbu saraksts [Raimonds Cinovskis (1930-1998). List of publications]. Latvijas Veģetācija 6, 57-74.

5 (2002)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Meiere, D., 2002. Latvijas piepju saraksts [Checklist of Polyphores in Latvia]. Latvijas Veģetācija 5, 7-41.
 • Dāniele (Avota), I., un Krastiņa, I., 2002. Latvijas cepurīšu sēņu (Agricales s.l.) konspekts [Checklist of Agaricoid and Boletoid fungi (Agricales s.l.) of Latvia]. Latvijas Veģetācija 5, 43-174.

4 (2001)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Zviedre, E., 2001. Engures ezera mieturaļģu veģetācija [The Charophyta vegetation of Lake Engure]. Latvijas Veģetācija 4, 7-15.
 • Pakalne, M., un Čakare, I., 2001. Spring vegetation in the Gauja National Park [Avoksnāju veģetācija Gaujas Nacionālajā parkā]. Latvijas Veģetācija 4, 17-33.
 • Ofkante, D., 2001. Baltijas jūras pludmales un primāro kāpu augu sabiedrības Kurzemes piekrastē [Beach and primary dune vegetation of the Baltic Sea coast in Kurzeme, Latvia]. Latvijas Veģetācija 4, 35-49.
 • Jermacāne, S., un Laiviņš, M., 2001. Dry calcareous dolomite outcrop and grassland communities on the Daugava River bank near "Dzelmes" [Sausās kalcifītās dolomīta atsegumu un zālāju sabiedrības Daugavas krastā pie "Dzelmēm"]. Latvijas Veģetācija 4, 51-69.
 • Kreile, V., 2001. Teiču dabas rezervāta egļu meži minerālaugsnēs [Spruce forests on mineral soils in the Teiču Nature Reserve]. Latvijas Veģetācija 4, 71-79.
 • Bambe, B., 2001. Dabas lieguma "Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu" flora un veģetācija [Flora and vegetation of the Čortoka Lake and its surrounding landscape nature reserve]. Latvijas Veģetācija 4, 81-103.
 • Āboliņa, un Bambe, B., 2001. Sūnu flora dabas liegumā "Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu" [Bryoflora in the "Čortoka Lake and its surrounding landscape nature reserve"]. Latvijas Veģetācija 4, 105-114.
 • Jermacāne, S., un Laiviņš, M., 2001. Latvijā aprakstīto augu sabiedrību sintaksonu saraksts [List of syntaxa described in Latvia]. Latvijas Veģetācija 4, 115-132.
 • Laiviņš, M., 2001. Jāņa Ilstera (1851-1889) idejas augu ģeogrāfijā un bibliogrāfijā [Bibliography of Jānis Ilsters (1851-1889) and his ideas in plant geography]. Latvijas Veģetācija 4, 133-139.

3 (2001)

 • Piterāns, A., 2001. Latvijas ķērpju konspekts [Checklist of lichens of the Latvia]. Latvijas Veģetācija 3, 5-46.
 • Āboliņa, A., 2001. Latvijas sūnu saraksts [List of bryophytes of Latvia]. Latvijas Veģetācija 3, 47-87.

2 (1999)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Laiviņš, M., un Jermacāne, S., 1999. Neofītās laimiņu (Sedum L.) un dievkrēsliņu (Euphorbia L.) sabiedrības Latvijā [Neophytic Sedum L. and Euphorbia L. communities in Latvia]. Latvijas Veģetācija 2, 7-27.
 • Jermacāne, S., 1999. Smaržzāles-parastās smilgas sabiedrību Anthoxanthum-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 klasifikācija un ekoloģija Latvijā [Anthoxanthum-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 classification and ecology in Latvia]. Latvijas Veģetācija 2, 29-80.
 • Kreile, V., 1999. Krustkalnu rezervāta meža augu sabiedrības [Forest plant communities in Krustkalni Nature Reserve]. Latvijas Veģetācija 2, 81-105.
 • Laiviņš, M., 1999. Bioģeogrāfu aktivitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Latvijas Veģetācija 2, 107-108.
 • Jermacāne, S., 1999. Klimats un veģetācija. Starptautiskais Veģetācijas zinātnes asociācijas 42. simpozijs. Latvijas Veģetācija 2, 109-110.

1 (1998)

 • Laiviņš, M., 1998. Latvijas boreālo priežu mežu sinantropizācija un eitrofikācija [Synantrophisation and eutrophication of Latvian boreal pine forests]. Latvijas Veģetācija 1, 137 lpp.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.