30(2020)


29(2019)

Īss ziņojums


Īsi ziņojumi

26 (2017)


 25 (2016)

In memoriam - Austra Āboliņa


 24 (2015)


23 (2012)

 • Medene, A., 2012. Engures ezera sateces baseina mežu struktūra un dinamika [Dynamics and structure of forest in catchment area of the Lake Engure]. Latvijas Veģetācija 23: 5-19.
 • Laiviņš, M., Rūsiņa, S., Medene, A., Gavrilova, Ģ., un Āboliņa, A., 2012. Augāja stabilizācija Engures ezera sateces baseinā. 1. Kalcifītās augu sabiedrības [Stabilisation of vegetation in catchment area of the Lake Engure. 1. Calcareous plant communities]. Latvijas Veģetācija 23: 21-81.
 • Kreile, V., 2012. Engures ezera sateces baseina nosusināto mežu attīstības tendences [Development tendencies of drained forests in the Engure Lake draining basin]. Latvijas Veģetācija 23: 83-118.
 • Priede, A., 2012. Kserofītās un mezofītās zālāju un mežmalu augu sabiedrības ceļmalās Engures ezera sateces baseinā [Xerophytic and mesophytic grassland and forest fringe plant communities on roadsides in Engure Lake catchment area]. Latvijas Veģetācija 23: 119-1635.
 • Laime, B., un Tjarve, D., 2012. Jūras piekrastes augu sabiedrības uz sanesumu joslām Engures ezera dabas parkā [Coastal plant communities of drift lines in the Lake Engure Nature Park, Latvia]. Latvijas Veģetācija 23, 137-151.
 • Grīnberga, L., un Zviedre, E., 2012. Engures ezera sateces baseina mazo ezeru floristiski ekoloģiskais raksturojums [Floristic and ecological characterization of small lakes in the catchment of Engure Lake]. Latvijas Veģetācija 23, 153-163.

22 (2012)

 • Medene, A., 2012. Zilganās seslērijas Sesleria caerulea (L.) Ard. izplatība Latvijā [Dynamics of the geographical distribution of Sesleria caerulea (L.) Ard. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 22, 5-27.
 • Evarts-Bunders, P., Evarte-Bundere, G., Romanceviča, N., brutāne, K., Novicka, I., un Nitcis, M., 2012. Retās antropofītās sugas Daugavpils pilsētas florā [Rare anthropophytes in the flora of Daugavpils City]. Latvijas Veģetācija 22, 29-43.
 • Gustiņa, L., 2012. Kserotermofītā augāja rakstursugu izplatība Zemgales līdzenuma mazo upju ielejās [Distribution of indicator species of xerothermic vegetation in the valley of small rivers of the Zemgale Lowland]. Latvijas Veģetācija 22, 45-79.
 • Briede, L., Rūsiņa, S., Gustiņa, L., un Čakare, I., 2012. Dabisko zālāju daudzveidība un dinamika Gaujas nacionālajā parkā [Diversity and dynamics of semi-natural grasslands in the Gauja National Park]. Latvijas Veģetācija 22, 81-104.
 • Laiviņš, M., un Medene, A., 2012. Vaskulāro augu floras monitorings Ogresgala pagastā un Ogres pilsētā [Monitoring of vascular plants in Ogresgals municipality and in the city of Ogre]. Latvijas Veģetācija 22, 105-122.
 • Namatēva, A., 2012. Mikroainavu telpiskais izvietojums augstajos purvos ar vienu vai vairākiem purva kupoliem Austrumlatvijas zemienē [Spatial patterns of microlandscapes in the raised bogs with one or several bog domes of the Austrumlatvija Lowland]. Latvijas Veģetācija 22, 123-138.
 • Laiviņš, M., 2012. Baltā vītola Salicetum albae sabiedrības Daugavas grīvā Kurpnieku salā [Plant community of Salicetum albae on Kurpnieku Islet at daugava River mouth]. Latvijas Veģetācija 22, 139-143.

21 (2010) 

 • Jurševska, G., un Evarts-Bunders, P., 2010. Liepu (Tilia L.) ģints taksoni Latvijā [Taxons of genus Tilia L. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 21, 5-28.
 • Priede, A., 2010. Terminoloģijas lietojums invazīvo augu sugu izpētē: problēmas un iespējamie risinājumi [use of terminology in studies of invasive alien plants: problems and possible solutions]. Latvijas Veģetācija 21, 29-40.
 • Laiviņš, M., 2010. Svešzemju platlapu sugas (Fagus sylvatica, Quercus rubra, Juglans ailanthifolia) augu sabiedrības Latvijā [Plant communities of alien broad-leaved species Fagus sylvatica, Quercus rubra and Juglans ailanthifolia in Latvia]. Latvijas Veģetācija 21, 41-90.
 • Medene, A., 2010. Populāri zinātnisks ilustrēts mēnešraksts Daba [Scientific illustrated monthly magazine Daba]. Latvijas Veģetācija 21, 91-100.
 • Suško, U., un Evarts-Bunders, P., 2010. Botānisko pētījumu vēsture Dienvidaustrumlatvijā [The history of botanical investigations in South-east Latvia]. Latvijas Veģetācija 21, 101-125.
Īsi ziņojumi
 • Gudžinskas Z., Krampis, I., un Laiviņš, M., 2010. Spread of Carex pilosa Scop. in Latvia and Lithuania [Carex pilasa Scop. izplatīšanās Latvijā un Lietuvā]. Latvijas Veģetācija 21, 127-132.
 • Dzalba, I., 2010. Āmuļa (Viscum album L.) izplatības dinamika Gaviezes pagastā [Distribution dynamics of mistletoe (Viscum album L.) in Gavieze parish]. Latvijas Veģetācija 21, 133-140.

Personālijas

 • Laiviņš, M. Sveicam Ģertrūdi Gavrilovu.
 • Laiviņš, M. Maija Bice.

20 (2009)

 •  Čekstere, G., 2009. Rīgas centra ielu apstādījumu ekoloģiskais stāvoklis [The ecological status of Riga's Street greenery]. Latvijas Veģetācija 20, 136 lpp.

19 (2009)

 • Salmiņa, L., 2009. Limnogēno purvu veģetācija Latvijā [Limnogenous mire vegetation in Latvia]. Latvijas Veģetācija 19, 181 lpp.

18 (2009)

 • Žuka, A., Šķipars, V., Veinberga, I., Gailis, A., un Ruņģis, D., 2009. Āra bērza Betula pendula Roth Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības novērtējums [Assessment of genetic diversity in Latvian silver birch Betula pendula Roth populations]. Latvijas Veģetācija 18, 5-12.
 • Ieviņa, B., Rostoks, N., un Ieviņš, Ģ., 2009. Jūrmalas zilpodzes Eryngium maritmum L. Latvijas populācijas ģenētiskās daudzveidības analīze [Genetic diversity in Latvian populations of sea holy Eryngium maritimum L.]. Latvijas Veģetācija 18, 13-24.
 • Laiviņš, M., un Gavrilova, Ģ., 2009. Ventspils un Daugavpils vaskulāro augu floras bioģeogrāfiskā analīze [Biogeographial analysis of vascular plant flora in Ventspils and Daugavpils cities]. Latvijas Veģetācija 18, 25-64.
 • Mežaka, A., Strazdiņa, L., Madžule, L., Liepiņa, L., Znotiņa, V., Brūmelis, G., Piterāns, A., un Hultengren, S., 2009. Bryophytes and lichen flora in relation to habitat characteristics in Moricsala Nature Reserve, Latvia [Moricsalas dabas rezervāta sūnu un ķērpju flora saistībā ar augtenes īpašībām]. Latvijas Veģetācija 18, 65-88.
 • Laiviņš, M., 2009. Robežsugu horoloģiskā analīze un veģetācijas migrācija Latvijā [Chorological analysis of the range-margin species and migration of vegetation in Latvia]. Latvijas Veģetācija 18, 89-105.
 • Daija, P., 2009. Johans Kristiāns Šubarts (1734-1787) latviešu populārzinātniskās literazūras vēsturē [Jophann Christian Schubart (1734-1787) in the history of Latvian popular science literature]. Latvijas Veģetācija 18, 107-113.
Īsi ziņojumi
 • Laiviņš, M., 2009. Ilmāra Riekstiņa pētījumi par Latvijas augāju [Ilmārs Riekstiņš - researcher of vegetation in Latvia]. Latvijas Veģetācija 18, 115-123.

17 (2008)

 • Priede, A., 2008. Invazīvo svešzemju augu sugu izplatība Latvijā [Distribution of invasive non-native plant species in Latvia]. Latvijas Veģetācija 17, 149 lpp.

16 (2008)

 • Roze, I., 2008. Dedestiņu (Lathyrus L.) ģints Latvijas florā [Peas (Lathyrus L.) in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 16, 5-18.
 • Mežaka, A., Strazdiņa, L., Piterāns, A., un Brūmelis, G., 2008. Epifītu flora un ekoloģija Dārznīcas pilskalnā [Flora and ecology of epiphytes in Dārznīcas castle mound]. Latvijas Veģetācija 16, 19-34.
 • Daija, P., 2008. Neparasta lappuse populārzinātniskās literatūras vēsturē [An extraordinary page in the history of Latvian popular science literature]. Latvijas Veģetācija 16, 35-43.
 • Laiviņš, M., 2008. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. naturalizēšanās Latvijā [Naturalization of Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 16, 45-60.
Īsi ziņojumi
 • Bambe, B., 2008. Latvijas brioloģei Austrai Āboliņai - 75. Latvijas Veģetācija 16, 61-73.
 • Laiviņš, M., 2008. Mežzinātnieka Pētera Zālīša publikāciju analīze. Latvijas Veģetācija 16, 75-90.
 • Daija, P., 2008. Johans Volfgangs Gēte un dabaszinātnes. Latvijas Veģetācija 16, 91-93.

15 (2007)

 • Ievads
 • Bice, M., Knape, Dz., Bondare, I., un Šmite, D., 2007. Tukuma rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Tukums district]. Latvijas Veģetācija 15, 7-53.
 • Bice, M., Knape, I., un Šmite, D., 2007. Valkas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Valka district]. Latvijas Veģetācija 15, 55-76.
 • Bice, M., Knape, I., un Šmite, D., 2007. Valmieras rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Valmiera district]. Latvijas Veģetācija 15, 77-104.
 • Bice, M., Bondare, I., Knape, I., un Šmite, D., 2007. Ventspils rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ventspils district]. Latvijas Veģetācija 15, 105-133.

14 (2007)

 • Dravniece, A., 2007. Okeāniskās un kontinentālās gaisa masas Latvijā [Oceanic and continental air masses over Latvia]. Latvijas Veģetācija 14, 135 lpp.

13 (2007)

 • Roze, I., 2007. Tragantzirņu (Astragalus L.) ģints Latvijas florā [Milk-vetch Astragalus L. in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 13, 5-15.
 • Roze, I., 2007. Āboliņu (Trifolium L.) ģints Latvijas florā [Clover Trifolium L. in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 13, 17-32.
 • Brūvelis, A., 2007. Sea buckthorn Hippophae rhamnoides L. - taxonomy, distribution and introduction in Baltic States. Latvijas Veģetācija 13, 33-38.
 • Rēriha, I., 2007. Moricsalas dabas rezervāta vaskulāro augu flora un tās dinamika [Vascular plant flora and its changes in the Moricsala Nature Reserve]. Latvijas Veģetācija 13, 39-63.
 • Priede, A., un Laiviņš, M., 2007. Austrumu dižpērkones Bunias orientalis L., naturalizācija un fitosocioloģija Latvijā [Naturalisation and phytosociology of Bunias orientalis L. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 13, 65-88.
 • Daija, P., 2007. Ieskats 18. un 19. gs. mijas latviešu populārzinātniskajā literatūrā par dabu (Matiāss Stobe un žurnāls "Latviska Gada Grāmata") [An insight into the Latvian popular-science literature about nature at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century (Matthias Stobbe and the journal "Latviska Gada Grāmata" (Latvian Annual))]. Latvijas Veģetācija 13, 89-99.
 • Berga, I., 2007. Gaidas Ābeles 50 gadi botānikā [Gaida Ābele and her 50 years in botany]. Latvijas Veģetācija 13, 101-113.
 • Laiviņš, M., 2007. A. Jaunputniņa idejas dabas rajonēšanā un augu ģeogrāfijā. A. Jaunputniņa bibliogrāfija [A. Jaunputniņš's ideas in nature regioning and in plant geography. A. Jaunputniņš's bibliography]. Latvijas Veģetācija 13, 115-123.
 • Āboltiņš, O., 2007. Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1974) un ģeomorfoloģiskie pētījumi Latvijā [Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1974) and geomorphological investigations in Latvia]. Latvijas Veģetācija 13, 125-128.
 • Rove, I., 2007. Jūru un okeānu krastu pastāvība un mainība (8. starptautiskā konference Littoral 2006) [8th international conference Littoral 2006]. Latvijas Veģetācija 13, 129-130.

12 (2007)

 • Rūsiņa, S., 2007. Latvijas mezofīto zālāju daudzveidība un kontaktsabiedrības [Diversity and contact communities of mesophytic and xerophytic grasslands in Latvia]. Latvijas Veģetācija 12, 366 lpp.

11 (2006)

 • Bice, M., Knape, Dz., Bondare, I., un Šmite, D., 2006. Rīgas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Riga district]. Latvijas Veģetācija 11, 7-53.
 • Bice, M., Bondare, I., Knape, Dz., un Šmite, D., 2006. Saldus rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Saldus district]. Latvijas Veģetācija 11, 54-91.
 • Bice, M., Bondare, I., Knape, Dz., un Šmite, D., 2006. Talsu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Talsu district]. Latvijas Veģetācija 11, 92-135.

10 (2005)

 • Gavrilova, Ģ., Krampis, I., un Laiviņš, M., 2005. Engures ezera dabas parka floras atlants [Atlas of the Lake Engure Nature Park. Vascular plants]. Vaskulārie augi. Latvijas Veģetācija 10, 229 lpp.

9 (2005)

 • Ievads
 • Bice, M., Evarts-Bunders, P., Knape, Dz., Šmite, D., un Bondare, I., 2005. Ogres rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ogre district]. Latvijas Veģetācija 9, 7-33.
 • Bice, M., Evarts-Bunders, P., Knape, Dz., un Šmite, D., 2005. Preiļu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Preiļi district]. Latvijas Veģetācija 9, 35-59.
 • Bice, M., Evarts-Bunders, P., Knape, Dz., un Šmite, D., 2005. Rēzeknes rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Rēzekne district]. Latvijas Veģetācija 9, 61-93.

8 (2004)

 • Laiviņš, M., 2004. Dendrofloras inventarizācija dendroloģiskajos stādījumos un parkos [Inventory of dendroflora in dendrological objects]. Latvijas Veģetācija 8, 5-6.
 • Bice, M., Knape, Dz., Šmite, D., un Evarts-Bunders, P., 2004. Aizkraukles rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Aizkraukle district]. Latvijas Veģetācija 8, 7-35.
 • Bice, M., Knape, Dz., un Šmite, D., 2004. Limbažu rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Limbaži district]. Latvijas Veģetācija 8, 37-83.
 • Bice, M., Knape, dz., Šmite, D., un Evarts-Bunders, P., 2004. Ludzas rajona dendroloģisko stādījumu koki un krūmi [Trees and shrubs of the dendrological objects of Ludza district]. Latvijas Veģetācija 8, 85-101.

7 (2003)

 • Šulcs, V., 2003. Latviešu valodas augu nosaukumu atbilstība nosaukumiem latīņu valodā [Comformity of the Latvian plant names with their respective Latin names]. Latvijas Veģetācija 7, 5-13.
 • Roze, I., 2003. Pērkoņamoliņa Anthyllis L. ģints Latvijas florā [Kidney vetch Anthyllis L. in flora of Latvia]. Latvijas Veģetācija 7, 15-31.
 • Rūsiņa, S., 2003. Neļķu aira Aira caryophyllea L. Latvijā [Aira caryophyllea L. in Latvia]. Latvijas Veģetācija 7, 33-43.
 • Laiviņš, M., un Gavrilova, Ģ., 2003. Neofītās Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowskyi sabiedrības Latvijā [Heracleum sosnowskyi in Latvia: sociology, ecology and distribution]. Latvijas Veģetācija 7, 45-65.
 • Bambe, B., 2003. Die Vegetation des Teiči-Moores [Teiču purva veģetācija]. Latvijas Veģetācija 7, 67-84.
 • Šulcs, V., Bērziņa, G., Deķere, Z., un Ēdelmane, I., 2003. Mauragu Hieracium un pamauragu Pilosella terminoloģiskie sugu nosaukumi latviešu valodā [Latvian terminology names of Hieracium and Pilosella species]. Latvijas Veģetācija 7, 85-93.
 • Svilāns, A., 2003. Invazīvie citzemju taksoni Latvijā (diskutējamiem jautājumi) [Invasive foreign taxa in Latvia - controversial questions]. Latvijas Veģetācija 7, 95-104.
 • Salmiņa, L., 2003. Ūdens un veģetācija. Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas 46. simpozijs Neapolē, Itālijā [Water and Vegetation - 46th Symposium of International Association of Vegetation Science, Napoli, Italy]. Latvijas Veģetācija 7, 105-106.

6 (2003)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Bice, M., Knape, Dz., Šmite, D., un Bondare, I., 2003. Liepājas rajona koki un krūmi [Trees and shrubs of Liepāja region]. Latvijas Veģetācija 6, 7-56.
 • Knape, Dz., 2003. Raimonds Cinovskis (1930-1998). Publicēto darbu saraksts [Raimonds Cinovskis (1930-1998). List of publications]. Latvijas Veģetācija 6, 57-74.

5 (2002)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Meiere, D., 2002. Latvijas piepju saraksts [Checklist of Polyphores in Latvia]. Latvijas Veģetācija 5, 7-41.
 • Dāniele (Avota), I., un Krastiņa, I., 2002. Latvijas cepurīšu sēņu (Agricales s.l.) konspekts [Checklist of Agaricoid and Boletoid fungi (Agricales s.l.) of Latvia]. Latvijas Veģetācija 5, 43-174.

4 (2001)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Zviedre, E., 2001. Engures ezera mieturaļģu veģetācija [The Charophyta vegetation of Lake Engure]. Latvijas Veģetācija 4, 7-15.
 • Pakalne, M., un Čakare, I., 2001. Spring vegetation in the Gauja National Park [Avoksnāju veģetācija Gaujas Nacionālajā parkā]. Latvijas Veģetācija 4, 17-33.
 • Ofkante, D., 2001. Baltijas jūras pludmales un primāro kāpu augu sabiedrības Kurzemes piekrastē [Beach and primary dune vegetation of the Baltic Sea coast in Kurzeme, Latvia]. Latvijas Veģetācija 4, 35-49.
 • Jermacāne, S., un Laiviņš, M., 2001. Dry calcareous dolomite outcrop and grassland communities on the Daugava River bank near "Dzelmes" [Sausās kalcifītās dolomīta atsegumu un zālāju sabiedrības Daugavas krastā pie "Dzelmēm"]. Latvijas Veģetācija 4, 51-69.
 • Kreile, V., 2001. Teiču dabas rezervāta egļu meži minerālaugsnēs [Spruce forests on mineral soils in the Teiču Nature Reserve]. Latvijas Veģetācija 4, 71-79.
 • Bambe, B., 2001. Dabas lieguma "Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu" flora un veģetācija [Flora and vegetation of the Čortoka Lake and its surrounding landscape nature reserve]. Latvijas Veģetācija 4, 81-103.
 • Āboliņa, un Bambe, B., 2001. Sūnu flora dabas liegumā "Čortoka ezers ar apkārtējo ainavu" [Bryoflora in the "Čortoka Lake and its surrounding landscape nature reserve"]. Latvijas Veģetācija 4, 105-114.
 • Jermacāne, S., un Laiviņš, M., 2001. Latvijā aprakstīto augu sabiedrību sintaksonu saraksts [List of syntaxa described in Latvia]. Latvijas Veģetācija 4, 115-132.
 • Laiviņš, M., 2001. Jāņa Ilstera (1851-1889) idejas augu ģeogrāfijā un bibliogrāfijā [Bibliography of Jānis Ilsters (1851-1889) and his ideas in plant geography]. Latvijas Veģetācija 4, 133-139.

3 (2001)

 • Piterāns, A., 2001. Latvijas ķērpju konspekts [Checklist of lichens of the Latvia]. Latvijas Veģetācija 3, 5-46.
 • Āboliņa, A., 2001. Latvijas sūnu saraksts [List of bryophytes of Latvia]. Latvijas Veģetācija 3, 47-87.

2 (1999)

 • Laiviņš, M. Priekšvārds.
 • Laiviņš, M., un Jermacāne, S., 1999. Neofītās laimiņu (Sedum L.) un dievkrēsliņu (Euphorbia L.) sabiedrības Latvijā [Neophytic Sedum L. and Euphorbia L. communities in Latvia]. Latvijas Veģetācija 2, 7-27.
 • Jermacāne, S., 1999. Smaržzāles-parastās smilgas sabiedrību Anthoxanthum-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 klasifikācija un ekoloģija Latvijā [Anthoxanthum-Agrostietum tenuis Sill. 1933 em. Jurko 1969 classification and ecology in Latvia]. Latvijas Veģetācija 2, 29-80.
 • Kreile, V., 1999. Krustkalnu rezervāta meža augu sabiedrības [Forest plant communities in Krustkalni Nature Reserve]. Latvijas Veģetācija 2, 81-105.
 • Laiviņš, M., 1999. Bioģeogrāfu aktivitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Latvijas Veģetācija 2, 107-108.
 • Jermacāne, S., 1999. Klimats un veģetācija. Starptautiskais Veģetācijas zinātnes asociācijas 42. simpozijs. Latvijas Veģetācija 2, 109-110.

1 (1998)

 • Laiviņš, M., 1998. Latvijas boreālo priežu mežu sinantropizācija un eitrofikācija [Synantrophisation and eutrophication of Latvian boreal pine forests]. Latvijas Veģetācija 1, 137 lpp.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.