Zinātnisko rakstu krājums Latvijas Veģetācija tiek izdots kopš 1998. gada. Žurnāla aizsākumi meklējami Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Biogeogrāfijas laboratorijā, vēlāk - Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā prof. Māra Laiviņa vadībā un kopš 2015. gada – LVMI Silava.

Rakstu krājuma izdevumos gadu gaitā publicēts plašs tēmu loks: fitosocioloģijas, ekoloģijas, horoloģijas un ģenētikas pētījumi, konkrētu teritoriju un Latvijas mēroga veģetācijas un floras pētījumi, atsevišķu sugu un ģinšu analīze un citas tēmas. Publicētas vairākas monogrāfijas, kā arī daudz rakstu veltīts Latvijas floras un veģetācijas pētniekiem un aktualitātēm veģetācijas izpētē. Līdz 2015. gadam ir izdoti 24 žurnāla numuri. Latvijas Veģetācija ir vienīgais Latvijā izdotais Latvijas veģetācijas un floras izpētei veltītais zinātniskais žurnāls.

pISSN 1407–3641
eISSN 2592-8910

Rakstu krājuma Latvijas Veģetācija REDKOLĒĢIJA

Zane Lībiete, LVMI Silava (redaktore)
Baiba Bambe, LVMI Silava
Āris Jansons
, LVMI Silava
Māris Laiviņš, LVMI Silava
Kaspars Liepiņš, LVMI Silava
Anna Mežaka, Daugavpils Universitāte
Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvalde
Solvita Rūsiņa, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Inga Straupe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte

Iepazīties ar šo rakstu krājumu var LVMI Silava bibliotēkā, kā arī jaunākie rakstu krājumi lejupielādējami mājas lapas sadaļā Lejupielādei.

Redakcijas adrese:
Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tālr.: 29424121, fakss: 67901359, e-pasts:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.