LVMI "Silava" strādā 45 zinātņu doktori (mežzinātņu, bioloģijas, inženierzinātņu un ekonomikas), 74 zinātņu maģistri, kā arī inženieri, asistentu un zinātnes atbalsta personāls.

Uz 2021. gada 31. janvārī institūta zinātniskais personāls ir 117 akadēmiskajos amatos ievēlēti zinātnieki; kopējais strādājošo skaits ir 137, kā arī 68 līgumdarbinieki.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.