Kārlis Bičkovskis, promocijas darba nosaukums: Meliorācijas sistēmu atjaunošanas pēc bebra (Castor fiber L.) darbības ietekme uz siltumnīcefekta gāzu bilanci

Lauma Silbauma, promocijas darba nosaukums: Sporu infekcijas un veģetatīvā micēlija nozīme sakņu piepes izplatībā egļu audzēs; darba 1. vadītājs – Tālis Gaitnieks

Aldis Butlers, promocijas darba nosaukums: Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm; darba 2. vadītājs – Andis Lazdiņš

Roberts Čakšs, promocijas darba nosaukums: Sakņu piepes Heterobasidion spp. ietekme uz egles pieauguma dinamiku un oglekļa uzkrājumu kūdras augsnēs; darba vadītāji – Āris Jansons un Tālis Gaitnieks

Gundega Done, promocijas darba nosaukums: Briežu dzimtas Cervidae populāciju struktūras ietekme uz zaudējumiem mežsaimniecībai Latvijā; darba vadītājs Jānis Ozoliņš

Kārlis Dūmiņš, promocijas darba nosaukums: Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību; darba vadītāji Dagnija Lazdiņa un Āris Jansons

Zane Kļaviņa, promocijas darba nosaukums: Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti; darba 1. vadītāja  Zane Lībiete

Dārta Kaupe, promocijas darba nosaukums: Mezotrofo mežu transformācija urbānā un dabiskā vidē; darba vadītājs – Māris Laiviņš 

Juris Katrevičs, promocijas darba nosaukums: Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) augšanas raksturojums zema biezuma stādījumos; darba 1. vadītājs – Āris Jansons 

Ilze Kārkliņa, promocijas darba nosaukums: Meža augsnes ielabošanas ar slāpekli un koksnes pelniem ietekmes uz ūdens ekoloģisko kvalitāti izpēte; darba vadītājs – Andis Lazdiņš

Ivars Kļaviņš, promocijas darba nosaukums: Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ietekme uz vielu apriti un jaunaudžu attīstību pēc atjaunošanas cirtes; darba 1. vadītāja Zane Lībiete

Baiba Krivmane, promocijas darba nosaukums: Parastās priedes mikroRNS loma stresa un slimību atbildes reakcijās; darba 1. vadītājs Dainis Edgars Ruņģis

Laura Ķēniņa, promocijas darba nosaukums: Oglekļa piesaistes novērtējums vecās skujkoku audzēs; darba 1. vadītājs – Āris Jansons

Līva Legzdiņa, promocijas darba nosaukums: Bezmugurkaulnieku daudzveidība Heterobasidion spp. augļķermeņos uz trupējušas skujkoku koksnes un to ietekmējošie faktori; darba 2. vadītājs – Tālis Gaitnieks

Ieva Līcīte, promocijas darba nosaukums: Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju izpēte organisko augšņu apsaimniekošanā lauksaimniecības zemēs; darba 2. vadītājs – Andis Lazdiņš

Roberts Matisons, promocijas darbs: Parastās priedes radiālā pieauguma reakcijas ekoloģiskais plastiskums un tā selekcijas potenciāls

Aivars Ornicāns, promocijas darba nosaukums: Lūšu izdzīvošanai nepieciešamo vides resursu analīze Latvijā; darba vadītājs Jānis Ozoliņš

Guna Petaja, promocijas darba nosaukums: Koksnes pelnu un slāpekļa minerālmēslojuma īstermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju un krājas papildpieaugumu skujkoku audzēs; darba vadītājs Andis Lazdiņš

Raitis Rieksts-Riekstiņš, promocijas darba nosaukums: Stādītu parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu augšanas gaitas modeļi; darba vadītājs – Āris Jansons, konsultants – Jānis Donis 

Mārcis Saklaurs, promocijas darba nosaukums: Ekosistēmas pakalpojumu vērtība upju piekrastes mežos

Ingars Siliņš, promocijas darba nosaukums: Dabisko ienaidnieku ietekmes novērtējums uz ozolu mūķenes (Lymantria dispar L.) mirstību un izplatības tendencēm Kurzemē; darba vadītāji Agnis Šmits un Āris Jansons 

Silva Šēnhofa, promocijas darba nosaukums: Papeļu klonu stādījumu Latvijā novērtējums; darba vadītāji – Āris Jansons un Dagnija Lazdiņa 

Ilze Šņepste, promocijas darba nosaukums: Inducētās rezistences loma parastās priedes Pinus sylvestris L. stādu izturības veidošanā pret Lophodermium spp.; darba 1. vadītājs Dainis Edgars Ruņģis

Guntars Šņepsts, promocijas darba nosaukums: Vēja bojājumu prognožu modelis egļu mežaudzēs; darba vadītāji – Āris Jansons un Jurģis Jansons 

Agita Treimane, promocijas darba nosaukums: Mellenes (Vaccinium myrtillus L.) un brūklenes (V. vitis-idaea L.) ekoloģija, sastopamība, potenciālā raža dažādos meža tipos un mežsaimnieciskās darbības ietekme uz to; darba 2. vadītāja – Zane Lībiete

Astra Zaļuma, promocijas darba nosaukums: Dažādu koku sugu uzņēmība pret sakņu trupi izraisošo sēņu Heterobasidion annosum un Heterobasidion parviporum infekciju; darba 2. vadītājs – Tālis Gaitnieks

Juris Zariņš, promocijas darba nosaukums: Upju aizsargjoslu apsaimniekošanas ekoloģiskais un mežsaimnieciskais izvērtējums; darba vadītājs Jurģis Jansons

Pauls Zeltiņš, promocijas darba nosaukums: Selekcionētu parastās egles, parastās priedes un kārpainā bērza audžu augšanas gaitas modelēšana; darba 2. vadītājs – Āris Jansons

Daiga Zute, promocijas darba nosaukums: Ekosistēmas oglekļa neto piesaiste vecās skujkoku audzēs ar organiskām augsnēm ES 2030 politikas mērķu kontekstā

Agrita Žunna, promocijas darba nosaukums: Vilka Canis lupus populācijas stāvoklis pēc aizsardzības plāna ieviešanas Latvijā: izplatība, demogrāfija, radniecības struktūra un barošanās ekoloģija; darba vadītājs Jānis Ozoliņš

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.