Doktoranti

Kārlis Bičkovskis, promocijas darbs: Meliorācijas sistēmu atjaunošanas pēc bebra (Castor fiber L.) darbības ietekme uz siltumnīcefekta gāzu bilanci

Lauma Silbauma, promocijas darbs: Sporu infekcijas un veģetatīvā micēlija nozīme sakņu piepes izplatībā egļu audzēs; darba 1. vadītājs – Tālis Gaitnieks

Aldis Butlers, promocijas darbs: Siltumnīcefekta gāzu emisijas ietekmējošie faktori mežos ar dabiski mitrām un meliorētām auglīgām organiskām augsnēm; darba 2. vadītājs – Andis Lazdiņš

Santa Celma, promocijas darbs: Saldais ķirsis (Prunus avium L.) mežaudzēs un apmežojumos Latvijā; darba vadītāja – Dagnija Lazdiņa 

Roberts Čakšs, promocijas darbs: Sakņu piepes Heterobasidion spp. ietekme uz egles pieauguma dinamiku un oglekļa uzkrājumu kūdras augsnēs; darba vadītāji – Āris Jansons un Tālis Gaitnieks

Gundega Done, promocijas darbs: Briežu dzimtas Cervidae populāciju struktūras ietekme uz zaudējumiem mežsaimniecībai Latvijā; darba vadītājs Jānis Ozoliņš

Kārlis Dūmiņš, promocijas darbs: Augsnes sagatavošanas veida ietekme uz saimnieciski nozīmīgo koku sugu dažāda veida stādu attīstību; darba vadītāji Dagnija Lazdiņa un Āris Jansons

Edgars Jūrmalis, promocijas darbs: Sabiedrības rekreācijas preferenču izpēte un risinājumi apsaimniekošanas plānošanas atbalstam Latvijas meža ekosistēmās; darba 1. vadītāja  Zane Lībiete

Zane Kļaviņa, promocijas darbs: Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti; darba 1. vadītāja  Zane Lībiete

Dārta Kaupe, promocijas darbs: Mezotrofo mežu transformācija urbānā un dabiskā vidē; darba vadītājs – Māris Laiviņš 

Juris Katrevičs, promocijas darbs: Parastās egles (Picea abies (L.) Karst.) augšanas raksturojums zema biezuma stādījumos; darba 1. vadītājs – Āris Jansons 

Ivars Kļaviņš, promocijas darbs: Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ietekme uz vielu apriti un jaunaudžu attīstību pēc atjaunošanas cirtes; darba 1. vadītāja Zane Lībiete

Baiba Krivmane, promocijas darbs: Parastās priedes mikroRNS loma stresa un slimību atbildes reakcijās; darba 1. vadītājs Dainis Edgars Ruņģis

Laura Ķēniņa, promocijas darbs: Oglekļa piesaistes novērtējums vecās skujkoku audzēs; darba 1. vadītājs – Āris Jansons

Līva Legzdiņa, promocijas darbs: Bezmugurkaulnieku daudzveidība Heterobasidion spp. augļķermeņos uz trupējušas skujkoku koksnes un to ietekmējošie faktori; darba 2. vadītājs – Tālis Gaitnieks

Ieva Līcīte, promocijas darbs: Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju izpēte organisko augšņu apsaimniekošanā lauksaimniecības zemēs; darba 2. vadītājs – Andis Lazdiņš

Roberts Matisons, promocijas darbs: Parastās priedes radiālā pieauguma reakcijas ekoloģiskais plastiskums un tā selekcijas potenciāls

Aivars Ornicāns, promocijas darbs: Lūšu izdzīvošanai nepieciešamo vides resursu analīze Latvijā; darba vadītājs Jānis Ozoliņš

Guna Petaja, promocijas darbs: Koksnes pelnu un slāpekļa minerālmēslojuma īstermiņa ietekme uz zemsedzes veģetāciju un krājas papildpieaugumu skujkoku audzēs; darba vadītājs Andis Lazdiņš

Raitis Rieksts-Riekstiņš, promocijas darbs: Stādītu parastās priedes Pinus sylvestris L. jaunaudžu augšanas gaitas modeļi; darba vadītājs – Āris Jansons, konsultants – Jānis Donis 

Mārcis Saklaurs, promocijas darbs: Ekosistēmas pakalpojumu vērtība upju piekrastes mežos

Ingars Siliņš, promocijas darbs: Dabisko ienaidnieku ietekmes novērtējums uz ozolu mūķenes (Lymantria dispar L.) mirstību un izplatības tendencēm Kurzemē; darba vadītāji Agnis Šmits un Āris Jansons 

Ilze Šņepste, promocijas darbs: Inducētās rezistences loma parastās priedes Pinus sylvestris L. stādu izturības veidošanā pret Lophodermium spp.; darba 1. vadītājs Dainis Edgars Ruņģis

Guntars Šņepsts, promocijas darbs: Vēja bojājumu prognožu modelis egļu mežaudzēs; darba vadītāji – Āris Jansons un Jurģis Jansons 

Toms Artūrs Štāls, promocijas darbs: Mežainu piekrastes joslu plānošana un apsaimniekošana gar mazām ūdenstecēm Latvijā; darba 1. vadītāja  Zane Lībiete

Agita Treimane, promocijas darbs: Mellenes (Vaccinium myrtillus L.) un brūklenes (V. vitis-idaea L.) ekoloģija, sastopamība, potenciālā raža dažādos meža tipos un mežsaimnieciskās darbības ietekme uz to; darba 2. vadītāja – Zane Lībiete

Juris Zariņš, promocijas darbs: Upju aizsargjoslu apsaimniekošanas ekoloģiskais un mežsaimnieciskais izvērtējums; darba vadītājs Jurģis Jansons

Pauls Zeltiņš, promocijas darbs: Selekcionētu parastās egles, parastās priedes un kārpainā bērza audžu augšanas gaitas modelēšana; darba 2. vadītājs – Āris Jansons

Daiga Zute, promocijas darbs: Ekosistēmas oglekļa neto piesaiste vecās skujkoku audzēs ar organiskām augsnēm ES 2030 politikas mērķu kontekstā

Agrita Žunna, promocijas darbs: Vilka Canis lupus populācijas stāvoklis pēc aizsardzības plāna ieviešanas Latvijā: izplatība, demogrāfija, radniecības struktūra un barošanās ekoloģija; darba vadītājs Jānis Ozoliņš

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.