Zinātniskā padome ir LVMI Silava galvenā koleģiālā lēmējinstitūcija. Tā sastāv no 9 zinātniekiem, kurus uz 3 gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl LVMI Silava Zinātnieku kopsapulce. Zinātniskā padome apstiprina LVMI Silava budžetu, struktūru un direktora amata aprakstu, ievēl Zinātniskās padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.

Par LVMI Silava Zinātniskās padomes priešsēdētāju 2021. gada 11. jūnijā atkārtoti ievēlēts mežzinātņu doktors Tālis Gaitnieks, par priekšsēdētāja vietnieku - mežzinātņu doktors Āris Jansons.

Zinātniskās padomes locekļi:

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.