WAMBAF ToolBox projekta ietvaros LVMI "Silava" ir izstrādājusi aplikāciju ūdensobjektu piekrastes joslu novērtēšanai (Blue Targeting). Tā izmantojama atbildīgai piekrastes joslas apsaimniekošanas plānošanai. Aplikācija pašlaik pieejama Android ierīcēm; links uz aplikāciju šeit. Aplikācijas izmantošanas rokasgrāmata šeit.


WAMBAF ToolBox projekta ietvaros ir sagatavota Rokasgrāmata ūdens kvalitātes aizsardzības struktūru plānošanai un izveidošanai, veicot meža meliorācijas sistēmu renovāciju. Rokasgrāmatā aprakstītas nozīmīgākās struktūras, nosacījumi to plānošanai, ierīkošanai nepieciešamie materiāli un norādījumi uzraudzībai un efektivitātes monitoringam. Rokasgrāmata šeit.


Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana (2019)
Autori:
Silva Šēnhofa, Dagnija Lazdiņa un Āris Jansons 


Vienvecuma egļu meži Latvijā (2019)
Redaktors:
Jurģis Jansons


Kokaudžu augšana mūsdienīgi veidotās jaunaudzēs (2017)
Autori: Pēteris Zālītis, Zane Lībiete un
Jurģis Jansons


Ilgtspējīgi īscirtmeta atvasāju stādījumi. Rokasgrāmata (2016)
Autori: I. Dimitriou un D. Rutz
Izdevuma latviešu valodā redaktore: Dagnija Lazdiņa 


Latvijas ķērpji un sūnas. Taksonu saraksts (2015)
Autori: Austra Āboliņa, Alfons Piterāns un Baiba Bambe


PRIEDE. Selekcija, ģenētika un sēklkopība Latvijā (2014)
Autori: Imants Baumanis, Āris Jansons un
Una Neimane

 


Četri mežzinātņu motīvi (2014)
Autori: Jānis Donis, Pēteris Zālītis, Dainis Ruņģis, Tālis Gaitnieks un
Jurģis Jansons


Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne (2013)
Autori: 
Pēteris Zālītis un Jurģis Jansons

 


Mežs un ūdens (2012)
Autors:
Pēteris Zālītis


Izziņas materiāli par meža selekciju: Meža selekcija (2012) un
Ģenētiskie parametri un to aprēķināšana (2012) 

Autors: Āris Jansons

     


LVMI Silava meža atjaunošanas un ieaudzēšanas pētījumu virziena jaunāko pētījumu rezultāti apkopoti vairākos informatīvos materiālos (2011):


Jaunāko meža mehanizētās atjaunošanas tehnoloģiju izmēģinājumi Latvijā LVMI Silava Meža atjaunošanas un ieaudzēšanas grupas zinātnieku Kaspara Liepiņa, Dagnijas Lazdiņas un Anda Lazdiņa sagatavots informatīvs materiāls par mehanizētās stādīšanas agregātiem, priedes mehanizētu sēšanu un mehanizētās meža atjaunošanas izmaksām


Meža apsaimniekošana klimata izmaiņu kontekstā informatīvs materiāls par Interreg IVC programmas projekta Nākotnes meži (FUTURE forests Woodlands for Climate Change)  ietvaros veikto pētījumu rezultātiem


Augošu koku atzarošana – sagatavots Meža attīstības fonda atbalstītā pētījuma "Latvijas mežsaimniecības reaģētspējas uz iespējamām klimata izmaiņām Eiropā un kvalitatīvas koksnes kā rūpniecības izejvielas vērtības pieaugumu pilnveidošana" ietvaros par augošu koku atzarošanu bērzu jaunaudzēs. Materiālu sagatavojis Kaspars Liepiņš


Mērķtiecīgi izveidoto kokaudžu struktūra (2009)
Autori: Pēteris Zālītis un Jurģis Jansons

 


Informatīvie materiāli par enerģētiskajām kultūrām – 5 bukleti par enerģētiskajiem augiem un koksni. Ilustrētos bukletus sagatavojuši LVMI Silava speciālisti, ar krāsainām ilustrācijām papildinājusi māksliniece Rūta Kazāka. Šo ilustrēto informatīvo materiālu mērķa auditorija ir nozares vidējās speciālās izglītības iestāžu audzēkņi, augstskolu studenti, kā arī lauksaimnieki, meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Bukleti izdoti LVMI Silava īstenotā un Meža attīstības fonda atbalstītā pētījuma  Enerģētiskās koksnes sagatavošana no celmiem un daudzgadīgo enerģētisko augu plantācijās - tehnoloģijas un darba organizācija (2008) ietvaros sadarbībā ar a/s "Latvijas valsts meži", SIA "Rīgas meži" un valsts SIA "Vides projekti".


Bukleti par notekūdeņu dūņu apstrādi un izmantošanu. Materiāli sagatavoti Zviedrijas vides aģentūras finansēta pētījuma  "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana Latvijā atbilstoši ES normatīvu prasībām" (Sewage sludge management in Latvia in relation to EU-requirements) ietvaros 2005. gadā.

Copyright © 2008 LVMI Silava. All rights reserved.