Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 30.11.2023.

Valsts pētījumu programmas "Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana" pētnieciskais projekts Nr. VPP-VARAM-ITAZRI-2020/1-0002

Logo VPP     2020 Logo VPP LandLat4Pol

Pētījuma partneri ir Agroresursu un ekonomikas institūts AREI (vadošais partneris), Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes augstskola un LVMI "Silava".

Pētījuma mērķis ir izstrādāt uz zināšanām balstītus risinājumus un priekšlikumus zemes resursu ilgtspējīgai izmantošanai, izvērtējot zemes izmantošanas efektivitāti, noteicošos virzītājspēkus, kā arī sagatavot metodiskos risinājumus Latvijas ainavu kartēšanai un ilgtspējīgai ainavu apsaimniekošanai.

Izpēte tiks veikta vairākos posmos:

  • konceptuālā un metodoloģiskā ietvara definēšana;
  • zemes resursu apsaimniekošanas efektivitātes novērtēšana;
  • uz zināšanām balstītas pieejas izstrāde ainavu novērtēšanai, kartēšanai un apsaimniekošanai;
  • vadlīniju un ieteikumu sagatavošana zemes resursu izmantošanai un ainavu pārvaldībai;
  • pētījuma rezultātu izplatīšana.

Iegūtās zināšanas un rezultāti kalpos par pamatu rekomendācijām politikas veidotājiem zemes izmantošanas un ainavu politikas jomā, stratēģiskajā un telpiskajā plānošanā, kopējā lauksaimniecības politikā un vides aizsardzībā. Tiks sagatavoti labās prakses piemēri nozaru profesionāļiem un pētniekiem pētījuma jomās. Pētījums sniegs jaunas zināšanas un risinājumus, kas nepieciešami, lai attīstītu līdzsvarotu zemes resursu izmantošanu un ilgtspējīgu ainavu apsaimniekošanu Latvijā. Pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāti visaptveroši alternatīvi scenāriji un dinamiskie modeļi attiecībā uz zemes resursu izmantošanas efektivitāti, kā arī izveidots pamats interaktīvam ainavu atlantam.

Darbinieki