Vadītājs:
Ojārs Polis
Sākuma datums: 01.07.2023.
Beigu datums: 30.06.2025.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākuma "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" vienošanās Nr. 23-00-A01612-000006


Logo ES ELFLA


Pētījuma partneri ir SIA BF-ESSE (vadošais partneris; projekta vadītājs Mārtiņš Šķiņķis), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, LVMI "Silava" (kontaktpersona Ojārs Polis), SIA "Grantiņi-1" un SIA "Projektu birojs".
Pētījuma attiecināmās izmaksas ir 494 012,30 EUR, t.sk. publiskais finansējums 444 611,06 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt un nozares uzņēmumiem piedāvāt inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus meža pārstrādes blakusproduktu atgūšanai, tālākai pārstrādei un meža resursu pievienotās vērtības palielināšanai, attīstot

  1. ēku siltināšanas materiālus,
  2. granulētu kurināmo materiālu,
  3. uztura bagātinātāju izejvielu ekstrakcijas paņēmienus, un
  4. augsnes uzlabošanas līdzekļus kombinācijā ar sapropeli.

Izstrādātie paņēmieni tiks aprobēti pētījuma sadarbības partneru laboratorijās ar mērķi verificēt meža pārstrādes blakusproduktu izmantošanas efektivitāti, kā arī ekonomisko pamatojumu.

Aktualitātes

  1. 30.09.2023. Pārskats par periodu 1.07.–30.09.2023.


Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem