Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 15.03.2022.
Beigu datums: 30.12.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF10-000042

Logo Meza attistibas fonds

Pētījumu īsteno sadarbības partneri no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas.

Izvērtētas iespējas, kā, pielāgojot un attīstot mežsaimniecību, nodrošināt meža nozares maksimālo devumu ilgtspējības mērķu sasniegšanai Ziemeļeiropā. Pētījumā lielākā uzmanība veltīta skuju kokiem, atsevišķos aspektos analizējot arī lapu koku izmantošanas potenciālu. Novērtēta dažādu meža atjaunošanas metožu ietekme uz kokaudžu augšanu, klimata noturību un spējām pielāgoties strauji notiekošajām klimata pārmaiņām, izaudzējamās koksnes kvalitāti, nodrošinot maksimālo oglekļa uzkrājumu un fosilo materiālu aizstāšanas efektu.

Pētījuma mērķis ir nodrošināt ERA-NET ForestValue apstiprināta pētījuma Assess4EST īstenošanu Latvijā.

Pētījuma uzdevumi

  1. Jaunākās zinātniskās literatūras un pētījuma dalībnieku sagatavoto datu analīze, pārskata sagatavošana par vērtēto pazīmju ģenētisko variāciju.
  2. Meža selekcijas datu apkopojums un papildus mērījumi (kopumā > 1000 pluskoku ģimenēm) brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumos MPS. Informācijas nodošana par konkrēto darba uzdevumu izpildi atbildīgajam projekta dalībniekam, dati pētījuma izpildei.
  3. Kopsavilkums un rekomendācijas rīcībpolitikas veidotājiem un meža īpašniekiem no pētījuma I etapa rezultātiem, priekšlikumu sagatavošana.


Pētījuma zinātniskais pārskats
 un prezentācija (31.01.2023.)