Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.06.2010.
Beigu datums: 30.11.2011.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5.5-5.1/0027/120/10/9

Pētījuma mērķis ir noskaidrot iespējamos egļu audžu masveida bojājumu iemeslus a/s "Latvijas valsts meži" (LVM) valdījumā esošajos mežos un izstrādāt rekomendācijas bojāto audžu apsaimniekošanai.

Pētījuma darba uzdevumi ir:

  1. parauglaukumu ierīkošana un empīrisko datu ieguve;
  2. datu analīze un rekomendāciju izstrādāšana;
  3. semināra LVM darbiniekiem organizēšana un vadīšana, tos iepazīstinot ar pētījuma gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.

Galvenie rezultāti

Pētījuma pirmajā etapā LVM valdījumā esošajos mežu 20 nogabalos, kur konstatēti raksturīgi egļu bojājumi (kalstošas galotnes) ierīkoti 40 izpētes parauglaukumi, katrs 500 m² platībā. Visos parauglaukumos noteikti mežaudžu taksācijas rādītāji (caurmērs krūšu augstumā un koku augstums augstumlīknes konstruēšanai), ievākti koku (tikai eglei) urbumi 25 kokiem, noteikts organiskā slāņa (0 horizonta un kūdras vidējais biezums), ievākti augsnes paraugi 0–80 cm dziļumā, noteikts augsnes tips atbilstoši starptautiskajai augšņu klasifikācijas sistēmai, ievākti sakņu paraugi 0–60 cm dziļumā dzīvo sakņu biomasas noteikšanai un 0–20 cm dziļumā sakņu vitalitātes novērtēšanai un mikorizas pētījumiem, kā arī ievākti dzīvo skuju paraugi no dzīvo koku vainaga vidusdaļas, lejasdaļas un galotnes. Visiem kokiem 3 ballu sistēmā novērtēti vainaga bojājumi (defoliācija). Sanitārajās cirtēs egļu audzēs ārpus projekta ietvaros ierīkotajiem izmēģinājumu objektiem veikta Physokarmes piceae (egļu bruņuts) uzskaite bojātajos kokos, kā arī novērtēta Ips typographus (astoņzobu mizgrauzis) izplatība šajās audzēs. Laboratorijā noteikts augsnes granulometriskais sastāvs, mitruma saturs, augiem viegli pieejamie NH4¯¹ un NO3¯¹ daudzums, kopējais N, P, K, C, Mg, Ca un Mn. Egļu skujas sašķirotas pēc vecuma 2010. gada un vecākās skujās un abās frakcijās noteikts kopējais N, K, Mg, Ca un Mn. Dzīvo sakņu biomasa noteikta gravimetriski. Iegūto empīrisko datu statistiska apstrāde tiks pabeigta 2010. gada novembra beigās.

Turpinās darbs pie tālizpētes izmēģinājumiem, kā arī pie iespējamo zaudējumu novērtēšanas, izmantojot SIA "Rīgas meži" veiktās mežaudžu apsekošanas datus iespējamā bojājumu apjoma novērtējumam. Ilgtermiņa pētījumu programmas izstrāde atlikta uz decembra mēnesi, lai pētījumu programmā iekļautu LU, LLU un citu organizāciju priekšlikumus pētījuma saturam un darbu izpildes struktūrai. Ir saņemti priekšlikumi no Lietuvas mežu institūta un Tartu Dzīvības zinātņu universitātes par kopīga pētījuma uzsākšanu egļu audžu bojāejas iemeslu skaidrošanai un mežsaimniecības prakses pilnveidošanai egļu audžu noturības pret ārējiem vides faktoriem palielināšanai.


Pētījuma zinātniskais pārskats

Darbinieki