Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 20.12.2013.
Beigu datums: 31.07.2015.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma mērķis ir nodrošināt zinātnes un ražošanas integrāciju, izstrādājot praksē izmantojamus risinājumus ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanai un apsaimniekošanai veicinot neapsaimniekoto zemju lietderīgu izmantošanu ar salīdzinoši nelieliem ilgtermiņa ieguldījumiem, un iespējami augstas pievienotās vērtības produkcijas ieguvei no to pārstrādes Latvijas uzņēmumos.

Sadarbojoties zinātniskajai institūcijai un komersantam, tiks veikts rūpniecisks pētījums, kas ietver sekojošas aktivitātes:

 • ātraudzīgo koku sugu koksnes īpašības;
 • ātraudzīgo koku sugu koksnes testēšana granulu ražošanai;
 • Latvijā izplatīto papeļu klonu atlase un ģenētiskās analīzes;
 • ātraudzīgo koku sugu augšanas gaitas izpēte plantāciju mežos un atvasājos;
 • ātraudzīgo koku sugu plantāciju izveides un apsaimniekošanas vadlīniju izstrāde;
 • papeļu klonu pārbaužu stādījumu ierīkošana.


Pētījuma aktualitāšu emuārs

Aktualitātes

 1. 23.04.2014. Relīze Dalība Meža dienu pasākumā Nāc līdzi, ejam mežā! un buklets Sildi māju videi draudzīgi!
 2. 2.10.2014. Katalogs Kokaugu stādījumos sastopamie lakstaugi
 3. 10.2014. Žurnālā "Saimnieks LV" publicēts raksts Aktuāls pētījums Latvijā: ātraudzīgo koku sugas granulu ražošanai
 4. 11.2014. Žurnālā "Agrotops" publicēts Informatīvs materiāls par ātraudzīgo koku sugu plantāciju izveidi un apsaimniekošanu
 5. 15.04.2015. Dalība starptautiskā konferencē NordicBalticBioEnergy – Mobilising Biomass Resources in the Baltic Region ar ziņojumu Lazdiņa D. Potential of short rotation forest and short rotation coppice as additional resource for biomass production in Latvia
 6. 17.04.2015. Dalība Green Bridge forumā Technology Showcase Day ar ziņojumu Trees  as re-cultivation or fito-purification instrument and usage of municipal residues (waste water sludge and wood ash) for "rehabilitation" of tree stands
 7. 2.05.2015. LNT raidījumā "Attīstības kods" sižets par pētījuma aktivitātēm
 8. 14.05.2015. Dalība starptautiskā konferencē Baltic Water Works Conference 2015 Palangā (Lietuva): ziņojums Waste water sludge for re-cultivation of degraded areas and forest health improvement
 9. 5.06.2015. Pieredzes apmaiņas brauciens: uzņēmuma SweTree Technologies AB sasniegumi papeļu klonu selekcijā
 10. 17.06.2015. Relīze Dalība 25. NJF kongresā Nordic View to Sustainable Rural Development ar ziņojumu Daugaviete M., Bārdulis A., Daugavietis U., Lazdiņa D., Bārdule A. Potential of producing wood biomass in short-rotation grey alder (Alnus incana Moench) plantations on agricultural lands
 11. Pētījuma rezultatīvie rādītāji
 12. 13.–16.09.2016. Dalība International Poplar Commission 25. sesijā "Poplars and Other Fast-Growing Trees – Renewable Resources for Future Green Economies" Berlīnē (Vācija). Prezentēti stenda ziņojumi:
  Lazdiņa D., Makovskis K., Sarkanābols T., Bebre I., Pučka I., Konstantinaviciene J., Kofman P.D. Results of annual and biannual willow clones shoot survival and browsing intensity in Western and Eastern region of Latvia 
  Lazdiņa D., Makovskis K., Sarkanābols T. Development and registration of new Latvian Salix dasyclados and Populus × woobsti clones for multifunctional use
 13. 23.02.2017. Dalība zinātniski praktiskajā konferencē Līdzsvarota lauksaimniecība 2017. Prezentēti stenda referāti:
  Sarkanābols T., Lazdiņa D., Rancāne S. The influence of design and management technology on hybrid aspen agroforestry system productivity
  Lazdiņa D., Makovskis K., Sarkanābols T. Various strategy of management and clonal selection effect on short rotation copice willow biomass and manual harvesting productivity
 14. Informatīvs materiāls Jauni Salix dasyclados un Populus × woobsti kloni reģistrēti CPVO – slēdzam licences līgumus klonu pavairošanai 

Publikācijas