Vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 15.02.2019.
Beigu datums: 31.12.2021.

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma pasākuma 16. "Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā" apakšpasākums 16.2 "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" vienošanās Nr. 18-00-A01620-000050 

Logo ES ELFLA

Pētījuma partneri ir z/s "Andrupēni" (vadošais partneris, kontaktpersona Andis Bārdulis) un LVMI "Silava" (kontaktpersona Kristaps Makovskis).
Kopējās pētījuma attiecināmās izmaksas 44 042.55 EUR, t.sk. publiskais finasējums 39 638,30 EUR.

Saimnieciska rakstura pētījums – sadarbība, kuras rezultātā vienlaikus risina gan vides problēmas, gan veicina tautsaimniecības attīstību, izstrādājot jaunu, vismaz Latvijas mērogā inovatīvu metodi augsnes ielabošanai, izmantojot bioloģiskas izcelsmes materiālus ar tiem aizstājot tradicionālos kaļķošanas un sintētiskos mēslošana materiālus.

Pētījuma mērķis ir attīstīt pētniecisko kapacitāti un sniegt ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē, piedāvājot tirgū jaunu metodi augsnes ielabošanai, sagatavojot bioloģiskas izcelsmes mēslošanas līdzekļus no stabilizētiem koksnes pelniem un kūts mēsliem.

Aktivitātes

 1. Bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu sagatavošana;
 2. Augsnes un bioloģiskas izcelsmes saturošu maisījumu paraugu ņemšana;
 3. Augsnes un bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu paraugu analizēšana un novērtēšana;
 4. Parauglaukumu ierīkošana un marķēšana;
 5. Sējumu ierīkošana;
 6. Augsnes sagatavošana, bioloģiskas izcelsmes saturošu materiālu izkliede un iestrāde augsnē;
 7. Iegūtās produkcijas novērtējums (masa, saglabāšanās, makroelementu saturs graudos un zālaugos);
 8. Primārās produkcijas novākšana un sagatavošana;
 9. Semināru organizēšana;
 10. Populārzinātnisku rakstu sagatavošana.

Aktualitātes:

 1. 1.03.2019. Relīze Uzsākts pētījums par lauksaimniecības zemju ielabošanu 
 2. 23.12.2019. z/s "Andrupēni" un LVMI "Silava" rīkots informatīvais seminārs "Augsnes ielabošana ar bioloģiskās izcelsmes saturošiem materiāliem – koksnes pelniem un liellopu mēsliem – materiālu mehānisko īpašību ietekme uz darbu izpildes kvalitāti" (video).
 3. 12.2020. Žurnālā "Agrotops" publicēts raksts Kūtsmēsli un koksnes pelni kukurūzas un sojas mēslošanai (26.–27. lpp.).
 4. 12.03.2021. Tiešsaistes seminārā "Lopbarība un tās kvalitāti ietekmējošie faktori" Dr.silv. Andis Bārdulis (z/s "Andrupēni") piedalījās ar prezentēju "Mēslošanas ietekme uz kukurūzas un sojas zaļbarības biomasu".
 5. 12.2021. Žurnālā "Lopkopis" publicēts raksts Kombinēta kūtsmēslu un koksnes pelnu mēslojuma pielietošana sojas audzēšanai 
 6. 12.2021. Pētījuma zinātniskais pārskats