Vadītājs:
Māris Daugavietis
Sākuma datums: 04.01.2010.
Beigu datums: 31.12.2012.

Pētījumu atbalsta Latvijas Zinātnes padome

2009. gadā uzsāktie pētījumi par augu minerālās barošanās ietekmi uz biomasas pieauguma dinamiku jaunaudzēs, koku biomasas elementu ķīmisko sastāvu un tā ietekmi uz sēņu slimībām un par kaitēkļu patogēnu transmisijas mehānismu izpēti parādīja, ka no minerālās barošanās ir atkarīga kokaugu vitalitāte un līdz ar to arī kaitēkļu un to patogēnu ekoloģija.

Apvienojot 2009. gada grantu pētījumu (Nr. 09.1360, 09.1428 un 09.1431) un turpmākos pētījumus veicot uz vienotu parauglaukumu bāzes, tiks radītas iespējas dziļāk izprast kokaugu barošanās, biomasas elementu ķīmiskā sastāva, kokaugu rezistences, kaitēkļu slimību izplatības un kaitēkļu patogēnu ekoloģijas likumsakarības. 2010. gadā veiktie pētījumi apstiprina izvirzīto hipotēzi.

Atrastās likumsakarības ļaus prognozēt koku slimību un kaitēkļu izplatību, kaitēkļu un patogēnu ekoloģiju un izstrādāt rekomendācijas kokaudžu vitalitātes un rezistences palielināšanai, kā arī bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu izstrādei.