Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 02.02.2009.
Beigu datums: 15.12.2011.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2007–2013 pētījums

Interreg Baltic Sea Region Programme     Logo Bioenergy Promotion

Pētījuma partneri ir Zviedrijas Enerģētikas aģentūra (vadošais partneris) un 34 organizācijas no Baltijas jūras reģiona valstīm, t.sk. no Latvijas – LVMI "Silava", LLU Lauksaimniecības enerģētikas institūts un SIA Vides projekti.
Kopējais finansējums ir 5,1 milj. EUR.
LVMI "Silava" kontaktinformācija: politika un sertifikācijas sistēmas – Āris Jansons; reģionālā attīstība un publicitātes pasākumi – Dagnija Lazdiņa; uzņēmējdarbības veicināšana – Andis Lazdiņš.


Bioenergy Promotion mājas lapa

Bioenergy Promotion mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas jūras reģionā. Pētījuma īstenošanā iesaistījušās organizācijas no visām Eiropas savienības (ES) un EEZ Baltijas jūras reģiona valstīm, kā arī no Krievijas un Baltkrievijas; organizācijas pārstāv nozīmīgākās attiecīgo nozaru institūcijas valsts vai reģionālā līmenī, kas nodrošina ciešu pētījuma īstenojamo aktivitāšu integritāti un sinerģiju ar valstīs vai reģionos notiekošajiem procesiem biokurināmā un bioenerģijas sektorā. Bioenergy Promotion iecerēts kā Baltijas jūras reģiona platforma starpnozaru un starpvalstu sadarbībai, lai veicinātu informācijas un zināšanu apmaiņa, koordinētu atjaunojamās enerģijas politikas izstrādi un piemērošanu bioenerģijas attīstības veicināšanai un reģionālajai attīstībai. Mērķus plānots sasniegt, izmantojot šādus instrumentus:

 • politika un sertifikācijas sistēmas – iesaistīšanās vietējās un starptautiskās bioenerģijas atbalsta un ilgtspējības politikas izstrāde Atjaunojamo energoresursu atbalsta direktīvas ieviešanas kontekstā sekmēs informācijas apmaiņu starp politikas plānošanā iesaistītajām organizācijām un projekta īstenošanas gaitā veidos starptautisku ekspertu sadarbības tīklu nozares politikas izstrādei; šajā aktivitātē iekļauta arī datu vākšana un analīze par biokurināmā un bioenerģijas ražošanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā, kā arī attīstības un ilgtspējības kritēriju izvērtēšana, kas nepieciešami nacionālo bioenerģijas rīcības programmu izstrādāšanai;
 • reģionālā attīstība – reģionālā attīstības komponentes ietvaros tiks novērtēta bioenerģijas piegāžu, ražošanu un izmantošanu (ieskaitot ārējo tirdzniecību) pieredze un attīstības iespējas reģionālā līmenī, uzsverot pozitīvo pieredzi un norādot uz neveiksmīgiem eksperimentiem; aktivitātē iekļauti reģionāli un starptautiski sabiedrības informēšanas pasākumi, kas sekmēs dažādu biokurināmā un bioenerģijas ražošanas un izmantošanas ciklā iesaistīto indivīdu un institūciju sadarbību šīs nozares potenciāla izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai reģionālā un starpvalstu līmenī. Latvijā definētie reģioni ir Tukuma (ar uzsvaru uz meža biomasas ražošanu un izmantošanu) un Jelgavas (ar uzsvaru uz lauksaimniecības biomasu) novadi;
 • uzņēmējdarbības veicināšana – biokurināmā un bioenerģijas uzņēmuma attīstība jāizmanto kā līdzeklis, lai panāktu reģionālās, valsts un ES politikas un mērķu īstenošanu bioenerģijas sektorā, vienlaicīgi sekmējot ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanu un dažādošanu reģionos, kas ir bagāti ar biokurināmā resursiem. Aktivitātes uzdevums ir apkopot informāciju par efektīvākajiem biznesa modeļiem biokurināmā un bioenerģijas sektorā. Īstenojot šo aktivitāti, plānots veicināt investīciju piesaisti bioenerģijas sektoram un palielināt investīciju atdeves ātrumu, sekmējot efektīvāko tehnoloģiju un biznesa koncepciju plašāku izmantošanu. Publicitātes pasākumi nodrošinās iespēju tikties un apmainīties ar viedokļiem dažādiem tirgus dalībniekiem, sekmējot jaunu uzņēmējdarbības veidu un starpnozaru sadarbības attīstību;
 • publicitātes pasākumi – viens no būtiskākajām uzdevumiem ir iegūto atziņu popularizēšana Baltijas jūras reģionā un citās ES valstīs. Publicitātes aktivitātes ietvaros izveidos Baltijas jūras reģiona bioenerģijas interneta portālu un organizēs vietēja mēroga un starptautiskus informācijas izplatīšanas seminārus. Publicitātes pasākumu plānotais rezultāts ir nacionālās un starptautiskās politikas pamatnostādnes ilgtspējīgai bioenerģijas nozares attīstības stratēģijai Baltijas jūras reģionā, reģionālās attīstības stratēģiskās vadības plāni, Baltijas jūras reģiona portāls bioenerģijas informācijas apmaiņai, tostarp tirgus dalībnieku datubāze, virtuālā brokeru platforma un nacionālās mājas lapas.

LVMI "Silava" īstenojamās aktivitātes ir:

 • politika un sertifikācijas sistēmas:
  nacionālo ilgtspējības kritēriju sagatavošana biokurināmā ražošanai dažādos meža apsaimniekošanas etapos un enerģētiskās koksnes plantācijās;
  meža sertifikācijas sistēmu analīze un priekšlikumu sagatavošana biokurināmā ražošanas ilgtspējības kritēriju integrēšanai esošajās meža sertifikācijas sistēmās;
  dalība priekšlikumu sagatavošanā starptautisko meža sertifikācijas sistēmu pilnveidošanā, iekļaujot biokurināmā ražošanas ilgtspējības kritērijus;
  - nacionālās meža likumdošanas analīze, dalība biokurināmā sagatavošanas ilgtspējas stratēģijas izstrādāšanā;
  - dalība labas reģionālās un nacionālās politikas prakses piemēru, veicinot meža biokurināmā ražošanu un izmantošanu, publicitātes paaugstināšanā;
 • reģionālā attīstība:
  - meža biomasas resursu un īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantāciju potenciāla analīze pilotreģionos (Tukuma un Jelgavas novados);
  - netradicionālo biokurināmā avotu (īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantācijas un celmi kailcirtēs) izmantošanas ietekmes uz sociālajiem procesiem un nodarbinātību analīze pilotreģionos;
  - atbalsta instrumenta izstrādāšana zemes īpašniekiem un konsultantiem dabiski apmežojušos zemju apsaimniekošanai;
  - dalība teritoriālās plānošanas kritēriju un indikatoru izstrādāšanā saistībā ar biokurināmā piegādēm meža un enerģētiskās koksnes plantācijām (vadlīnijas plānošanas procesam);
 • uzņēmējdarbības veicināšana:
  - esošā stāvokļa analīze meža biokurināmā ražošanas un piegāžu tehnoloģiju sektorā jaunaudžu kopšanā un mežizstrādē, perspektīvo meža tehnoloģiju attīstības virzienu definēšana;
  - atbalsts ilgtspējīgas un ekonomiski rentablas uz biokurināmo un apaļkoku sortimentu ražošanu balstītas privāto meža apsaimniekošanas stratēģijas un lēmuma pieņemšanas koncepcijas izstrādāšanai;
 • publicitātes pasākumi:
  - informācijas sagatavošana par meža nozari Bioenergy Promotion mājas lapai;
  - informācijas apkopošana par pozitīvajiem meža biokurināmā ražošanas un izmantošanas piemēriem Latvijā;
  - prezentāciju un informatīvo materiālu sagatavošana projekta publicitātes pasākumiem, t.sk. divu bukletu sagatavošana par īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantācijām un dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu.

Latvijā īstenojamo aktivitāšu sagaidāmie rezultāti

 1. Politika un sertifikācijas sistēmas:
  - nacionālais ziņojums par ilgtspējības kritērijiem un definīcijām meža likumdošanā;
  - nacionālais ziņojums par ilgtspējības kritērijiem meža biokurināmā ražošanā;
  - sīkkoku izvākšanas jaunaudžu kopšanā ietekmes uz lielo zīdītāju bojājumu īpatsvaru mežaudzēs pēc kopšanas novērtējums, balstoties uz līdz šim Latvijā veiktiem pētījumiem;
  - nacionālais ziņojums un prezentācija par praksē lietotajām meža sertifikācijas sistēmām un to pilnveidošanas iespējām saistībā ar biokurināmā ilgtspējības kritērijiem;
  - atsevišķu biokurināmā ilgtspējas kritēriju (emisiju samazinājums, platību atlase biokurināmā ražošanai, zemes transformācija) piemērošanas ietekmes uz biokurināmā resursu pieejamību analīze;
  - nacionālais ziņojums par labās prakses piemēriem meža biokurināmā ražošanas plānošanā un regulēšanā;
  - prezentācijas par meža politiku un sertifikācijas sistēmām starptautiskajos semināros 2009. gada maijā un novembrī;
  - metodikas izstrādāšana meža biokurināmā ražošanas apjoma novērtēšanai, izmantojot Meža resursu monitoringa datus.
 2. Reģionālā attīstība:
  - ziņojums par ilgtspējības kritērijiem atbilstošiem meža biomasas un enerģētiskās koksnes plantāciju resursiem pilotreģionos;
  - ziņojums par biokurināmā ražošanas intensifikācijas iespējamo ietekmi uz sociāli-ekonomiskajiem procesiem pilotreģionos – nodarbinātība, investīcijas, tehnikas pakalpojumu attīstība;
  - modelis izklājlapas veidā un vadlīnijas lēmuma pieņemšanai par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu;
  - ieteikumi teritoriālās plānošanas pilnveidošanai, lai veiktu pilnvērtīgu meža un enerģētiskās koksnes plantāciju biokurināmā resursu potenciāla un ražošanas iespēju analīzi, izstrādājot vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus.
 3. Uzņēmējdarbības veicināšana:
  - ziņojums par esošā stāvokļa analīzi meža biokurināmā ražošanā Baltijas jūras reģiona valstīs;
  - metodika biokurināmā ražošanas biznesa modeļu analīzei (sadarbībā ar citām iesaistītajām organizācijām);
  - privāto mežu īpašnieku ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas iespēju analīze Baltijas jūras reģiona valstīs, ņemot vērā biokurināmā ražošanas potenciālu (sadarbībā ar citām iesaistītajām organizācijām);
  īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantāciju (hibrīdā apse, papele, kārkls, baltalksnis) biznesa plāna aprēķinu modelis.
 4. Publicitātes pasākumi:
  - dati projekta ietvaros veidotajai Baltijas jūras reģiona datu bāzei par meža biokurināmā ražošanu un izmantošanu Latvijā;
  - prezentācijas par meža biokurināmā ražošanu un tās tehnoloģiskajiem risinājumiem Latvijā projekta ietvaros rīkotajās konferencēs (2009. gada novembrī, 2010. gada oktobrī un 2011. gada oktobrī);
  - informācija par meža biokurināmā ražošanas un izmantošanas aktualitātēm sešām tarptautiskajām faktu lapām;
  - divi bukleti par enerģētiskās koksnes plantāciju un apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu.

Aktualitātes