Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.01.2020.
Beigu datums: 31.12.2022.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/437

 Logo PostDoc Latvia     Logo ERAF 2014 2020 LV

Galvenais izpildītājs Andis Lazdiņš.
Zinātniskā vadītāja Dagnija Lazdiņa.
Kopējais finansējums ir 132 660,08 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt zinātnisko pamatojumu meliorācijas sistēmu buferjoslu un dabīgo straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju (turpmāk tekstā kopā – buferjoslas) pārveidei par "biomasas ražotnēm". Latvijā buferjoslām ir ievērojams biokurināmā piegāžu palielināšanas, SEG emisiju samazināšanas un noteces ūdeņu kvalitātes uzlabošanas potenciāls. Pētījuma mērķa sasniegšanai tiks izmantotas Baltijas valstīs un citos reģionos iegūtās zināšanas par īsa aprites cikla mežkopību (SRF) un īscirtmeta plantācijām (SRC), kā arī par meža mašīnu un vispārēja pielietojuma lauksaimniecības tehnikas izmantošanu plantāciju tipa stādījumos.

Pētījuma darbības:

 1. Meliorācijas sistēmu buferjoslu un dabisko straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju transformēšanai "biomasas ražotnēm" piemērotu ātri augošu koku sugu potenciāla novērtējums;
 2. Risinājumu atlase mehanizētai stādīšanai, agrīnai kopšanai un mežizstrādei "biomasas ražotnēs";
 3. Lēmumu atbalsta instrumentu izstrāde aizsargjoslu un dabīgo straumju aizsargjoslām piegulošo teritoriju pārveidei par "biomasas ražotnēm";
 4. Pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte.

Aktualitātes

 1. 27.04.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 2. 27.07.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 3. 30.09.2020. Relīze Pētījuma aktualitātes
 4. 2.01.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 5. 31.03.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 6. 30.06.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 7. 30.09.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 8. 30.12.2021. Relīze Pētījuma aktualitātes
 9. 31.03.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 10. 30.06.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 11. 30.09.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes
 12. 31.12.2022. Relīze Pētījuma aktualitātes

Pētījuma īstenošanu līdzfinansē no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" līdzekļiem. Vairāk informācijas par darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" pieejams šeit un šeit.

Publikācijas