Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 06.05.2008.
Beigu datums: 31.12.2008.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 060508/S143

Logo Meza attistibas fonds

Pētījuma mērķis ir nodrošināt meža un lauksaimniecības zemju īpašniekus, tehnikas pakalpojumu sniedzējus, kā arī meža un lauksaimniecības konsultāciju organizācijas ar informatīvo un metodisko bāzi enerģētiskās koksnes ražošanai no celmiem galvenajā cirtē un daudzgadīgajām enerģētiskajām kultūrām, tajā skaitā demonstrēt mūsdienīgas plantāciju apsaimniekošanas un enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģijas.

Realizējot pētījuma uzdevumus, izdoti informatīvie bukleti un video CD (tirāža 2000 eks. katrs) par enerģētiskās koksnes sagatavošanu no mežizstrādes atliekām, celmiem un enerģētisko augu plantācijās: "Celmu izstrādes tehnoloģijas enerģētiskās koksnes sagatavošanai", "Kas ir hibrīdā apse" par hibrīdās apses audzēšana īscirtmeta enerģētiskās koksnes plantācijās, "Kārklu plantācijas enerģētiskās koksnes ieguvei", "Daudzgadīga stiebrzāļu energokultūra – miežabrālis". Buklets "Enerģētisko šķeldu ražošana no mežizstrādes atlikumiem" un video CD par enerģētiskās koksnes ražošanu un izmantošanu izdoti atkārtoti.

Kopš 2008. gada marta organizēti 3 semināri ar tehnikas demonstrējumiem: "Enerģētiskās koksnes plantāciju apsaimniekošana" 6. martā; "Enerģētiskās koksnes plantāciju un apmežojušos lauksaimniecības zemju apsaimniekošana" 12. septembrī un "Celmu izstrāde, kurināmās šķeldas sagatavošana un atcelmoto platību apmežošana" 10. oktobrī. Izveidots un 8. marta TV raidījumā "Vides fakti" demonstrēts sižets par enerģētiskās koksnes plantāciju apsaimniekošanas jautājumiem.

Pētījuma ietvaros semināru laikā popularizēti LVMI "Silava" pētījumu rezultāti par dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju un enerģētiskās koksnes plantāciju apsaimniekošanu un racionālam ES un Nacionālo mežsaimniecības un enerģētisko augu atbalsta fondu līdzekļu izlietojumam. Meža īpašnieki rosināti izmantot iespēju iegūt "zaļo enerģiju" no mežistrādes atliekām un celmiem. Diskusijās un semināros piedāvāti risinājumi, kā uzlabot dabiski ieaugušo mežaudžu ekoloģisko un ekonomisko vērtību un kā izmantot enerģētiskās koksnes sagatavošanas priekšrocības meža atjaunošanā un meža aizsardzībā.


Pētījuma zinātniskais pārskats