Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.01.2009.
Beigu datums: 30.06.2011.

Eiropas Savienības LIFE+ programma 

Logo Life     Logo FutMon

Pētījuma partneri ir Johann Heinrich von Thünen Institūts (vTI, vadošais partneris; Vācija) un 38 partnerinstitūcijas 24 ES valstīs, t sk. LVMI "Silava" (koordinatori Latvijā Zane Lībiete un Andis Lazdiņš).
Kopējais budžets ir 34,44 milj. EUR, t.sk. LIFE+ programmas līdzfinansējums 16,14 milj. EUR; atlikusī budžeta daļa ir partnerinstitūciju līdzfinansējums.


FutMon mājas lapa

FutMon mērķis ir ilglaicīgas meža monitoringa sistēmas izveide, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas atbalstam nepieciešamo informāciju par mežiem Eiropas Savienībā.

Meži ir viens no nozīmīgākajiem planētas atjaunojamajiem resursiem, tādēļ viens no starptautiskās sabiedrības galvenajiem uzdevumiem ir saglabāt to vitalitāti, veselību un daudzveidību. Meža funkciju aizsardzībai un ilgtspējīga apsaimniekošanai nepieciešami zinātniski pamatoti dati, ko iespējams iegūt, izmantojot labi izveidotu Eiropas līmeņa monitoringa sistēmu. Tomēr, lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju kontekstā ar tādām pēdējā laikā aktuālām vides problēmām kā klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, daļēji jāpārstrādā un tālāk jāattīsta monitoringa sistēma, kas līdz šim tikusi koncentrēta galvenokārt uz gaisa piesārņojuma ietekmes novērtējumu.

Saistībā ar iepriekš minēto un ciešā sadarbībā ar ICP Forests, pētījumam ir izvirzīti trīs galvenie uzdevumi:

 • esošās Eiropas meža monitoringa sistēmas pārskatīšana un uzlabošana;
 • pielietojamo metožu uzlabošana un harmonizācija;
 • esošo datu analīze saistībā ar oglekļa saturu kokaugos, meža augšņu stāvokli, gaisa piesārņotāju kritiskajiem apjomiem, kā arī gaisa piesārņojuma un klimata pārmaiņu ietekmes uz mežiem modelēšanu.

Latvija ir iesaistījušies sekojošās FutMon akcijās:

 • L1 – Liela mēroga reprezentatīva monitoringa tīkla izveide (Creation of large scale representative monitoring grid). Akcijas mērķis ir visās partnervalstīs maksimizēt sinerģijas efektu starp I līmeņa meža monitoringu un Meža statistisko inventarizāciju (MSI). Latvijā akcija tiek īstenota, atlasot no MSI parauglaukumu tīkla 115 parauglaukumu apakškopu, kurā turpmāk tiks veikti meža veselības stāvokļa novērojumi.
 • L2 – Liela mēroga reprezentatīvais monitorings (Large scale representative monitoring). Akcijai ir divas komponentes:
  - L2a – meža veselības stāvokļa novērojumi vecajos I līmeņa parauglaukumos vai jaunajos FutMon parauglaukumos. Latvijā 2009. gada vasarā LVMI "Silava" speciālisti uzsāka meža veselības stāvokļa novērojumus 115 no MSI tīkla atlasītajos parauglaukumos. Paralēli tam meža veselības stāvokļa novērojumi turpinās arī vecajos I līmeņa parauglaukumos, un tos veic Valsts meža dienesta darbinieki;
  - L2b – lauka pētījumi MSI parauglaukumos ar mērķi pārbaudīt mērījumu metodes un izstrādāt, pārbaudīt un uzlabot savienojošās funkcijas nozīmīgākajiem MSI gaitā uzmērāmajiem lielumiem. Latvijā 2010. gadā uz MSI datu bāzes informācijas pamata tiks analizēti sekojoši jautājumi: meža un citas ar kokiem apaugušas zemes platības noteikšana un mazo koku iekļaušana krājas aprēķinos.

  Akcijas L2a ietvaros tiek organizēti ikgadēji kvalifikācijas semināri MSI darbiniekiem, kas nodarbojas ar meža veselības stāvokļa novērtēšanu jaunajos liela mēroga reprezentatīvajos FutMon parauglaukumos. 2009. gadā LVMI "Silava" speciālists piedalījās arī starptautiskajos kalibrācijas kursos un uzrādīja ļoti labus rezultātus.
 • IM1 – Parauglaukumu izvēle intensīvā monitoringa vajadzībām (Selection of core plots for intensive monitoring). Akcijas ietvaros 2009. un 2010. gadā II līmeņa meža monitoringa parauglaukumos paredzēts veikt intensīvo monitoringu. Šobrīd Latvijā mērījumi tiek veikti vienā parauglaukumā 13 apakšprogrammās: vainaga stāvokļa novērtējums, augsnes analīzes, veģetācijas uzskaite, ozona novērojumi, augsnes ūdens ķīmiskās analīzes, koku pieauguma mērījumi, fenoloģiskie novērojumi, nobiru analīzes, nokrišņu ķīmiskās analīzes, meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes mērījumi, skuju/lapu ķīmiskās analīzes, lapu laukuma indeksa noteikšana.

Lai nodrošinātu meža monitoringa ietvaros veicamo augsnes, ūdens un augu materiāla analīžu kvalitātes kontroli un īstenotu laboratorijas kvalitātes uzraudzību LVMI "Silava" Meža vides laboratorija kopš 2007. gada regulāri piedalās ICP Forest un FutMon ietvaros organizētās augsnes, nokrišņu un augsnes ūdens, kā arī skuju un nobiru starptautiskās starplaboratoriju salīdzinošās testēšanās. Lai nodrošināti datu ticamību, visi iegūtie ķīmisko analīžu rezultāti validēti atbilstoši ICP Forest Kvalitātes uzraudzības un kontroles darba grupas izstrādātām vadlīnijām un validēšanas algoritmiem.