Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.04.2017.
Beigu datums: 30.09.2019.

Interreg V-A IgaunijasLatvijas programma 2014–2020 (Est-Lat 20)

Logo Interreg Estonia Latvia

Pētījuma partneri ir Igaunijas Republikas Vides ministrija (vadošais partneris), Tallinas Tehniskā Universitāte, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, LVMI "Silava", Latvijas Hidroekoloģijas institūts un Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
Kopējais finansējums ir 363 196,50 EUR, t.sk. partneru līdzfinansējums 64 093,50 EUR. 


GURINIMAS mājas lapa

Pētījuma pamatojums. Pārlieku lielas slāpekļa koncentrācijas Baltijas jūras reģionā ir viens no galvenajiem eitrofikācijas izraisītājiem. Pasākumi slāpekļa slodzes samazināšanai galvenokārt tiek realizēti lauksaimniecības, industrijas un enerģijas sektoros, kā arī pilsētu teritorijās, kas ir ievērojamākie slāpekļa avoti Baltijas jūras sateces baseinā. Ir nepieciešamas novērtēt arī citu avotu slāpekļa ietekmi uz eitrofikāciju, piemēram, no mežsaimniecības, akvakultūrām, kažokādu audzēšanas, transportam u.c. Ūdens kvalitāti Rīgas jūras līcī ietekmē abu kaimiņvalstu – Igaunijas un Latvijas – ekonomiskās aktivitātes. Vēl ir nepieciešams veikt aktivitātes, lai sasniegtu pietiekami labu ūdens kvalitāti Rīgas jūras līcī un piekrastes ūdeņos, pašlaik pārlieku lielā barības vielu daudzuma dēļ vēl joprojām ir vērojami eitrofikācijas procesi. Slāpekli izmanto kā mēslojumu pārtikas ražošanā un rūpniecībā, un tam ir daudz priekšrocību, tomēr daļa no tā tiek emitēta atmosfērā un ar noteces ūdeņiem nonāk sauszemes ūdenstilpnēs, upēs un Baltijas jūrā.

Pētījuma mērķis ir izveidot integrētu slāpekļa pārvaldības sistēmu Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm, lai samazinātu barības vielu apjomu Rīgas jūras līcī.

Integrētā slāpekļa pārvaldības sistēmā iekļaujas slāpekļa cikla inventarizāciju un riska zonu noteikšana Rīgas jūras līča sateces baseinā. Baltoties uz Ietekmes-Plūsmas-Avota pieeju, veiks modeļa izstrādi un ieviešanu, ar nolūku piedāvāt izmaksu efektīvākos pasākumus un palielināt slāpekļa izmantošanas efektivitāti, tādējādi samazinot slāpekļa zaudējumus.

Izveidotā integrētā slāpekļa pārvaldības sistēma iesaistītajām valstīm – Igaunijai un Latvijai, nodrošinās harmonizētu sistēmu, kuru varēs izmantot upju baseinu apsaimniekošanas plānošanā, jūras stratēģijām un starpvalstu sadarbības pasākumu ietvaros.

Galvenie pētījuma uzdevumi ir:

  • T1: OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai;
  • T2: Datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija;
  • T3: Integrētas slāpekļa pārvaldības sistēmas (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.

Aktualitātes

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.