Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.04.2020.
Beigu datums: 31.08.2021.

Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma 16.1. "Sadarbība" vienošanās Nr. 19-00-A01620-000089 

Logo ES ELFLA

Zinātniskais vadītājs Andis Lazdiņš
Administrators Germans Gusarevs
Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" un SIA "Laflora".
Kopējais finansējums ir 92 433,70 EUR, t.sk. LVMI "Silava" 86 107,70 EUR.

Pētījuma mērķis ir veidot sadarbību starp mežsaimnieku un pētnieku jauna produkta (tehnoloģijas) izstrādei dažādu patērētāju vajadzībām pielāgojama biokurināmā ražošanai dažādas biezības kokaugu stādījumos, kā arī izstrādātās tehnoloģijas pārbaudei un pielāgošanai līdz tā gatavībai ieviešanai praksē lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē. Pētījuma tiešais mērķis ir izgatavot un ražošanas apstākļos pārbaudīt biokurināmā harvestera prototipu, pilnveidojot un adaptējot mūsdienu apstākļiem līdzšinējos pētījumos izstrādātos inženiertehniskos risinājumus.

Aktivitātes:

  • Inženiertehnisko risinājumu izstrādāšana (sīkkoku griešanas un smalcināšanas agregāta dokumentācijas izstrādāšana);
  • Iekārtas prototipa izgatavošana izstrādāto risinājumu empīriskai pārbaudei un pilnveidošanai (funkcionējoša sīkkoku griešanas un smalcināšanas agregāta prototipa izstrādāšana);
  • Iekārtas prototipa testēšana (izmēģinājumi ražošanas apstākļos izstrādāto mezglu pārbaudei);
  • Informācijas un publicitātes pasākumi (seminārs par projekta rezultātiem projekta mērķa grupām, publikācija WOS vai SCOPUS datu bāzēs indeksētā žurnālā vai konferenču tēžu krājumā, projekta rezultātu prezentācija starptautiskā zinātniskā konferencē un interneta vietnēs).

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem