Vadītājs:
Māris Daugavietis
Sākuma datums: 01.02.2011.
Beigu datums: 30.08.2013.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātnes, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0228/2DP/2.1.1.1.0./10/APIA/VIAA/034

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir LU aģentūra LZPI "Sigra" (vadošais partneris) un LVMI "Silava".

Pētījuma mērķis ir izstrādāt mērķtiecīga sastāva ērti lietojamas putnu barības sastāvdaļas uz skuju ekstraktvielu bāzes, to ražošanas tehnoloģijas un ieteikumus to lietošanai inovatīvu putnkopības produktu ieguvei.

Pētījuma uzdevumi:

 • izstrādāt tehnoloģijas priedes, egles un jaukta priedes-egles zaleņa ekstraktvielu funkcionālo grupu ieguvei;
 • izvērtēt ekstraktu un funkcionālo grupu izmantošanas iespējas par putnu barības sastāvdaļām, nosakot to ietekmi uz putnu organisma metabolismu, produktivitāti, gaļas un olu kvalitāti;
 • izstrādāt ērti lietojamas birstošās barības sastāvdaļas uz perspektīvo ekstraktvielu bāzes un to ražošanas tehnoloģiju;
 • izstrādāt rekomendācijas mērķtiecīgo barības sastāvdaļu lietošanai putnkopībā.

Pētījums tiek realizēts septiņās eksperimentālās izstrādes aktivitāšu ietvaros.

Sasniedzamie rezultāti:

 • inovatīvas mērķtiecīgas putnu barības sastāvdaļu receptūras uz skuju ektraktvielu bioloģiski aktīvo savienojumu bāzes;
 • tehnoloģijas inovatīvo barības sastāvdaļu ražošanai;
 • rekomendācijas mērķtiecīgo barības sastāvdaļu lietošanai.

Aktualitātes

 1. 15.04.2011. Relīze Iegūti un efektivitātes izvērtēšanai nodoti egles zaleņa ekstraktvielu paraugi
 2. 29.08.2011. Relīze Iegūti un efektivitātes izvērtēšanai nodoti priedes zaleņa ekstraktvielu paraugi
 3. 28.12.2011. 4. pārskata periodā saskaņā ar projekta izpildes laika grafiku izgatavoti priedes un egles skuju ekstrakti un to sastāvdaļas. Paraugi nodoti LZPI "Sigra" izmēģinājumu veikšanai. Sagatavoti un nodoti izmēģinājumiem ar priedes un egles skuju ekstraktu maisījumi attiecībā 50 : 50%. Pārbaudīta tehnoloģija lopbarības piedevu sausās birstošās formas ieguvei, uznesot ekstraktvielas uz lopbarības kaļķakmens. Uzsākti sausās formas stabilitātes pētījumi.
 4. 28.06.2012. Saskaņā ar pētījuma izpildes laika grafiku LVMI "Silava" ir sagatavojusi priedes un egles zaleņa un jaukta priedes-egles zaleņa ekstraktvielas un vielu grupas bioloģiskās aktivitātes izvērtēšanai. Produkti nodoti LZPI "Sigra" bioloģiskās aktivitātes izvērtēšanai putnu barībā.
  Izstrādāta sausa, birstoša premiksa ieguves tehnoloģija uz zaleņa ekstraktu bāzes, saražots premikss izmēģinājumiem putnu piebarošanai.
  Sagatavoti un Patentu valdei iesniegti pieteikumi divu nacionālo patentu un vienas preču zīmes reģistrēšanai.
 5. 30.10.2012. Pārskata periodā saražoti un vadošajam partnerim nodoti skuju ekstraktvielu neitrālo savienojumu paraugi sausas birstošas formas veidā putnu piebarošanas izmēģinājumiem. Uzsākts darbs pie premiksa DOLOFIT (reģistrēta preču zīme) ražošanas reglamenta un uzņēmuma standarta izstrādāšanas.
 6. 28.12.2012. Pārskata perioda ietvaros nodrošināti putnu barošanas izmēģinājumi ar premiksa DOLOFIT paraugiem. Veikti aktīvo vielu saglabāšanās pētījumi. Sagatavoti premiksa ražošanas reglamenta un uzņēmuma standarta projekti. Veikta ražošanas reglamenta pārbaude.
 7. 20.08.2013. Saskaņā ar kalendāro plānu izstrādāti lopbarības sastāvdaļas DOLOFIT uzņēmuma standarta un ražošanas reglamenta projekti. Nolasīts ziņojums starptautiskā konferencē par lopbarības sastāvdaļām uz skuju ekstraktu bāzes. Nodrošināti produkta paraugi efektivitātes izmēģinājumiem. Sagatavots noslēguma progresa pārskats.