Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 02.03.2020.
Beigu datums: 31.08.2021.

Lauku atbalsta dienests Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16.2 Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei vienošanās Nr. 19-00-A01620-000052 

Logo ES ELFLA

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" (vadošais partneris), SIA "Energo Rīga Serviss", Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts un SIA "Niedrāji MR".
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 77 960,27 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu bioloģisku koksnes aizsardzības līdzekli un to uzklāšanas metodi skujkoku jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu un dendrofāgo kukaiņu bojājumiem.

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem