Vadītājs:
Austra Āboliņa
Sākuma datums: 01.01.2009.
Beigu datums: 31.12.2009.

Pētījumu atbalsta Latvijas Zinātnes padome

Sakarā ar sūnu pētījumu aktivizēšanos visā pasaulē, jaunu metožu pielietošanu sūnu sistemātikā (molekulāri-ģenētiskās metodes), daudzos gadījumos izmainījušies priekšstati par vairāku sūnu sugu sistemātisko piederību. Pētījumu rezultātus pieņēmuši dažādu zemju briologi. Izveidoti jauni Eiropas sūnu saraksti, atsevišķi aknu un lapu sūnām (Söderström L., Urmi E., Vàňa J. Distribution of Hepaticae and Anthocerotaceae in Europe and Macaronesia. Lindbergia, 27, 2-47 un Hill M.O. et al. An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology, 28, 198-267).

Lai nezustu iespēja sazināties ar citiem speciālistiem pasaulē, 2008. gadā izveidots jauns Latvijas sūnu saraksts (A. Āboliņa), iespējami ņemot vērā līdzšinējās atziņas pasaules mērogā, kā arī ieslēdzot beidzamajos gados Latvijā jaunatrastās sugas. Tas patlaban ietver 535 sugas no 199 ģintīm un 74 dzimtām un būs noderīgs arī speciālistiem radniecīgās bioloģijas nozarēs (mežsaimniecībā u.c.), dabas aizsardzībā, tūrismā un izglītības darbā. Taksonomiskās izmaiņas sevišķi skārušas potiju (Pottia), īsvācelīšu (Brachythecium), knābīšu (Eurhynchium), sirpjlapju (Drepanocladus), kā arī daudzas citas ģintis. Attiecīgi koriģēti Latvijas sūnu latviskie nosaukumi. Jaunais saraksts, salīdzinot ar iepriekšējo sūnu sarakstu (Āboliņa 2001), papildināts ar Latvijā līdz šim izmantoto sūnu nosaukumu sinonīmu rādītāju un sūnu latīnisko nosaukumu autoru rādītāju, kuri sagatavoti pirmo reizi.

Turpināta arī briofloras izpēte dažādās vietās Latvijā, īpaši pievēršoties brioloģiski nozīmīgām aizsargājamām teritorijām Latvijas austrumu daļā (B. Bambe). Pētījumi veikti dabas liegumos "Jašas-Bicānu ezers" Preiļu rajonā, "Starinas mežs" Krāslavas rajonā un "Tīrās Sūnas (Maļinovas) purvs" Daugavpils rajonā. Pirmajos divos liegumos pētīta platlapju mežu brioflora, bet "Tīrās Sūnas purvā" – pārejas purva un boreālo mežu brioflora. Bicānu ezera Zeinišķu pussalā platlapju mežos, līdzīgi arī dabas liegumā "Starinas mežs", konstatētas bagātas aizsargājamās un retās sugas Dicranum viride populācijas.

2008. gadā ievāktais sūnu herbārijs ir ~500 paraugu (B. Bambe, A. Āboliņa), tā apstrāde turpinās, papildināta sūnu datu bāze. Iegūti jauni dati par atsevišķu sugu izplatību Latvijā; reģistrētas arī jaunas retu un aizsargājamu sugu atradnes, kuru autori ir citi pētnieki, kā A. Opmanis, I. Rēriha, L. Liepiņa (Frulania fragilifolia, Porella platyphylla, Thamnobryum alopecurum, Andreaea rupestris).