Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 12.01.2012.
Beigu datums: 31.03.2015.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda Programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.3. "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" apakšaktivitātes 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība" vienošanās  Nr. 2012/0001/2DP/2.1.1.3.1/11/APIA/VIAA/005

Logo ERAF Ieguldijums

Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētniecības centrs ir zinātnisko institūciju sadarbības ietvars, kurš izveidots nolūkā meklēt iespējas nodrošināt Latvijā un ārvalstīs atzītu zinātnisko darbinieku darbu un izaugsmi, radīt jaunas zināšanas un piedāvāt savas zināšanas un pakalpojumus Latvijas tautsaimniecībai, uzturēt nacionālo kompetenci meža un ūdens resursu pētniecības virzienos.

Projekta īstenošanas vieta: Rīgā, Salaspilī, Daugavpils novadā un Jelgavā.

Projektu uz sadarbības līguma pamata īsteno:

 1. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;
 2. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";
 3. Latvijas Hidroekoloģijas institūts;
 4. Daugavpils Universitāte;
 5. Latvijas Universitāte;
 6. Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

Projektu vada Projekta vadības grupa, kurā deleģēts viens pārstāvis no katras sadarbības institūcijas.

Saskaņā ar ERAF aktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" piedāvātajām iespējām, LVMI "Silava" projekta ietvaros izveido zinātnisko infrastruktūru par kopējo summu 1,594 milj. LVL, t.sk. ERAF finansējums 1,429 milj. LVL.

Galvenās LVMI "Silava" zinātniskās infrastruktūras attīstības aktivitātes projektā:

 1. Laboratorijas telpu rekonstrukcija un renovācija, t.sk.:
  1.1. laboratoriju kompleksa izveide ar klimata regulēšanas iespējām;
  1.2. LVMI "Silava" tehniskā bloka rekonstrukcija Meža vides laboratorijas izveidei;
  1.3. LVMI "Silava" centrālā laboratoriju korpusa telpu rekonstrukcija un renovācija 1132 m² kopplatībā;
  1.4. LVMI "Silava" ēkas apkārtnes labiekārtošanas darbi 3130 m² platībā.
  Aktivitātes ietvaros tiks rekonstruēta viena ēka Meža ielā 2a, Salaspilī, un viena ēkas daļa (tehniskais bloks) Rīgas ielā 111, Salaspilī, renovētas 23 telpas LVMI "Silava" centrālajā laboratoriju korpusā Rīgas ielā 111, Salaspilī.
 2. Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava", t.sk.:
  2.1. iekārtu iegāde laboratoriju kompleksam ar klimata regulēšanas iespējām;
  2.2. iekārtu iegāde Meža vides laboratorijas kompleksam;
  2.3. iekārtu komplekta iegāde Mežkopības un meža resursu laboratorijai;
  2.4. iekārtu komplekta iegāde Meža fitopatoloģijas un mikoloģijas laboratorijai;
  2.5. iekārtu komplekta iegāde Molekulārās ģenētikas laboratorijai;
  2.6. iekārtu komplekta iegāde Meža izejvielu pārstrādes laboratorijai.
  Aktivitātes ietvaros rekonstruētajās un renovētajās telpās tiks izvietoti sešu zinātnisko laboratoriju aprīkojuma komplekti.

LVMI "Silava" zinātniskās infrastruktūras izveides progress

 1. 14.06.2012. Noslēdzās piedāvājumu iesniegšana atklātā konkursā "Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde", pašlaik notiek piedāvājumu vērtēšana 15 iepirkuma daļās.
 2. 12.06.2012. Izsludināts atklāts konkurss "Laboratoriju telpu rekonstrukcija un apkārtnes labiekārtošana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava"" (id.nr. LVMI Silava/2012/5/AK/ERAF), konkursa piedāvājumu atvēršana plānota 12.07.2012.

Aktualitātes

 1. 18.09.2012. Relīze LVMI "Silava" zinātniskās infrastruktūras attīstība Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra ietvaros
 2. 23.05.2013. Relīze Meža nozares interesenti iepazīstas ar LVMI "Silava" zinātniskās infrastruktūras attīstību MŪRVNRC ietvaros