Vadītājs: Āris Jansons
Sākuma datums: 01.04.2020.
Beigu datums: 31.03.2023.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi" vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/130Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" un komercuzņēmums Latvijas mežu īpašumi (LMI).
Kopējais finansējums ir 599 871,81 EUR, t.sk. ERAF 346 725,90 EUR (57,8%), valsts budžets 208 155,51 EUR (34,7%) un partneru finansējums 44 990,40 EUR (7,5%).
Pētījums atbilst Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS) prioritārās zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā, un pētniecība veicina zinātniskā un cilvēkkapitāla attīstību un jaunu zināšanu radīšanu, un tas tiks veikts pētniecības jomā (NACE klasifikācija NACE kods 72.19) un mežsaimniecība (02.10).

Pētījuma mērķis ir novērtēt oglekļa uzkrājumu vecās skuju koku audzēs uz kūdras augsnēm un izmantot to politikas un mežsaimniecības lēmumu pieņemšanas rīka izstrādē, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Pētījums nodrošinās pārbaudāmu informāciju par pieņēmumiem, kas izmantoti siltumnīcefekta gāzu (SEG) aprēķinos, t.sk. nacionālajā ziņojumā, attiecībā uz šo audžu kopu.

Projekts tiek veidots kā rūpnieciskais pētījums, un visas īstenotās aktivitātes atbilst mežsaimniecības nozarei. Tas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 34 nav saistīts ar saimniecisko darbību (ārpus pamatdarbības) un īsteno zinātniskais institūts un komercuzņēmums: Latvijas mežu īpašumi (LMI).

Pētījuma mērķis tiks realizēts šādās aktivitātēs:

 1. oglekļa uzkrājuma raksturojums koku biomasā;
 2. augsnes, sīko sakņu, veģetācijas un nobiru un to oglekļa uzkrājuma raksturojums;
 3. oglekļa uzkrājuma raksturojums vecās mežaudzēs un tā izmaiņas sukcesija;
 4. monitoringa rīka izstrāde klimata pārmaiņu mazināšanai.

Pētījuma rezultāti saskaņā ar RIS mērķiem tiks apkopoti 10 zinātniskos rakstos. Pētījuma rezultātu mērķauditorija ietver: 1) zinātniskas institūcijas, 2) zinātnisko un pētnieku personālu, PhD studentus (2), kā arī 3) uzņēmumus. Būtisks kompetences pienesums tiks nodrošināts, piesaistot pētījuma īstenošanai Helsinku Universitātes šīs jomas vadošo pētnieku.

Aktualitātes

 1. 30.06.2020. Pētījuma zinātniskās grupas 1. pārskata perioda darbības pārskats 
 2. 30.09.2020. Pētījuma zinātniskās grupas 2. pārskata perioda darbības pārskats 
 3. 18.01.2021. Relīze Prezentēta informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto 
 4. 31.03.2021. Pētījuma zinātniskās grupas 3. pārskata perioda darbības pārskats 
 5. 7.05.2021. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā mitrzemju kongresā 
 6. 17.09.2021. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti LMIB Meža Zināšanu dienās 
 7. 30.09.2021. Relīze Informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto prezentēta meža nozarei un politikas veidotājiem 
 8. 15.10.2021. Relīze Informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto prezentēta starptautiskā seminārā 
 9. 27.10.2021. Dalība "Meža nozares konferencē 2021", skaidrojot oglekļa uzkrājuma dinamiku, aprite meža ekosistēmā un iespējas veicināt meža nozares devumu klimata pārmaiņu mazināšanā (video).
 10. 10.12.2021. Relīze Informācija par pētījuma mērķiem un sasniegto prezentēta Latvijas uzņēmumiem 
 11. 12.01.2022. Relīze Prezentēti pētījuma rezultāti 
 12. 5.04.2022. Relīze Prezentēti pētījuma rezultāti 
 13. 13.10.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē "International Symposium on Applied Geoinformatics 2022" 
 14. 14.11.2022. Relīze Pētījuma rezultāti prezentēti konferencē un organizēts seminārs 
 15. 5.12.2022. Pētījums prezentēts TV24 videosižetā par Meža nozares gada balvas "Zelta čiekurs" nominācijā "Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā" saņemšanu 
 16. 13.12.2022. Relīze un prezentācija Pētījuma rezultāti prezentēti Eiropas Komisijas Directorate-General for Agriculture and Rural Development (DG AGRI) pārstāvjiem 
 17. 24.02.2023. Relīze Semināros prezentēti pētījuma rezultāti
 18. 24.03.2023. Relīze Sagatavots pieteikums un prezentēti rezultāti