Vadītājs: Jānis Ozoliņš
Sākuma datums: 01.04.2009.
Beigu datums: 30.11.2009.

Medību saimniecības attīstības fonda atbalstīts pētījums

Pētījuma mērķis ir saglabāt pastāvošās vilku un lūšu populācijas Latvijā neierobežoti tālā nākotnē, nodrošinot sugu eksistenci nepārtrauktā areālā, augstu vides bioloģisko ietilpību un sugu dabiskās ekoloģiskās funkcijas ekosistēmās, nepalielinot ekonomiskos konfliktus. Nodrošināt lielo plēsēju monitoringa datu reprezentācijas līmeņa saglabāšanu, pieaugot populāciju lielumam un medību apjomam.

Pētījuma uzdevumi

Turpinot 1998.–2008. gadā īstenoto vilku un lūšu populāciju monitoringu,

  1. ievākt izpētei (dzimums, vecums, barības sastāvs, parazītiskie tārpi) iespējami lielāku daļu nomedīto un bojā gājušo vilku un lūšu ķermeņu un galvaskausu (ne mazāk kā 100 indivīdu gadā);
  2. izveidot apmācītu patstāvīgi strādājošu lauka darbu asistentu tīklu no Valsts meža dienesta un pieredzējušu mednieku vidus, kas atbild par monitoringa materiāla ievākšanu un uzglabāšanu reģionos (6–7 cilvēki);
  3. veikt populāciju demogrāfisko rādītāju analīzi, salīdzinot 2009. gadā iegūtos un iepriekšējo gadu rezultātus;
  4. turpināt agrāk finansēto projektu iestrādes un par MSAF līdzekļiem iegādātās aparatūras racionālu izmantošanu lūšu telemetrijā;
  5. sekot lielo plēsēju barošanās un parazītu faunas izmaiņām populācijās.

Sagaidāmie rezultāti

Galvenais monitoringa rezultāts būs pamatojums vilku un lūšu nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma noteikšanai atbilstoši sugas aizsardzības plānu (Vilka (Canis lupus) aizsardzības plāns, apstiprināts ar Vides ministra 21.11.2008. rīkojumu Nr. 394.; Eirāzijas lūša (Lynx lynx) aizsardzības plāns, apstiprināts ar Vides ministra 13.11.2007. rīkojumu Nr. 683.) un Zemkopības ministrijas 23.01.2008. apstiprinātās kārtības Nr. 3 "Medījamo dzīvnieku uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika" 16. punkta prasībām. Atšķirībā no līdzšinējās pētījuma gaitas, 2009. gadā plānots izvēlēties, apmācīt un nodrošināt ar atalgojumu asistentus monitoringa materiāla ievākšanai reģionos. Ja līdz šim daudzos gadījumos pēc ziņojuma saņemšanas par nomedītu vilku vai lūsi speciālisti izbrauca no Rīgas vai Salaspils uz medību vietu, jo medniekiem to pieredzes trūkuma dēļ nevarēja uzticēt plēsēju dzimuma un vecuma noteikšanu, nemaz nerunājot par paraugu ievākšanai atbilstošu ķermeņa sekciju, tad sākot ar 2009./2010. gada medību sezonu 6 vai 7 valsts reģionos būs apmācīti speciālisti no vietējo mednieku vai Valsts meža dienesta darbinieku vidus, ar kuriem tiks noslēgti līgumi par noteikta skaita un daudzuma materiāla ievākšanu un tālāku nodošanu centralizētai apstrādei. Šāda sistēma ļaus efektīvāk saglabāt pārbaudīto indivīdu īpatsvaru, pieaugot nomedīto plēsēju skaitam. 2009. gadā monitoringā paredzams ietvert 100 indivīdus agrāko 50–60 vietā. Samazināsies tālo pārbraucienu skaits, kad no valsts pierobežas uz Rīgu vienā reizē tika transportēts tikai viens vai daži nomedīti dzīvnieki.