Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 01.07.2017.
Beigu datums: 31.12.2021.

Eiropas Komisijas Horizon 2020 programmas granta vienošanās Nr. 727698

Logo Horizon2020   Logo Magic


Pētījuma partneri ir Centre for Renewable Energy Sources and Saving, CRES (vadošais partneris, Grieķija) un 26 citi sadarbības partneri (38% SME un lieli uzņēmumi, 62% universitātes un pētniecības institūti), t.sk. LVMI "Silava".


MAGIC mājas lapa

Pētījuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu resursefektīvu un ekonomiski izdevīgu industriālo kultūraugu audzēšanu maznozīmīgās  marginālās zemēs, ņemot vērā to, ka no industriāliem kultūraugiem iespējams ražot augstas pievienotās vērtības produktus un bioenerģiju. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks izveidota un papildināta pieejamo atjaunojamo un resursefektīvo kultūru datubāze ar informāciju par to agronomiskajām īpašībām, nepieciešamo apsaimniekošanu, ražīgumu un kvalitātes īpašībām tālākai lietošanai. Tiks izveidota un testēta Lēmuma atbalsta sistēma (Decision Support System), aktīvi iesaistoties lauksaimniekiem un ražotājiem. Paralēli Eiropas pašreizējām un nākotnes lauksaimnieciski mazas nozīmes lauksaimniecības zemēm tiks izveidotas kartes, raksturojumi un veikta to analīze, lai varētu piedāvāt telpiski attēlotu iedalījumu, kas kalpotu par pamatu ilgtspējīgo augu kultūru kataloga izveidei. Visdaudzsološākās kultūras tiks noteiktas, izmantojot ievērojamo pieredzi ar konsorciju un vairāku faktoru pieejām ar akcionāriem/ieinteresētajām personām. Tālāka darbība iekļauj jaunu pavairošanas metožu un labāku kultūru šķirņu izveidi, piemērotu agronomisku metožu ar nelieliem nepieciešamajiem ieguldījumiem noteikšanu un optimizāciju, kā arī piemērotas novākšanas stratēģijas un loģistiku izveidi, lai optimizētu biomasas piegādes ķēdi.

MAGIC ietekme tiks pēc iespējas pastiprināta, iekļaujot vērtības ķēžu ilgtspējības aspektus (vides, sabiedrības un ekonomikas). Tiks analizēti ES veiksmes stāsti, koncentrējoties uz tehniskajām, vides, ekonomiskām, kā arī sabiedriskām problēmām, lai radītu politikas ieteikumus un labākās prakses vadlīnijas to veicināšanai vietējā/reģionālā līmenī. Projekta rezultāti, datubāze, kartes un DSS rīks tiks izmantoti kā izplatīšanas rīki, lai veicinātu lauksaimnieku informētību un nostiprinātu saites ar EIP AGRI.

LVMI "Silava" piedalās pētījuma 4. darba grupā, kuras galvenie mērķi ir:

 • novērtēt un nodemonstrēt izvēlēto augu kultūru sniegumu marginālās platībās,
 • noteikt piemērotas neliela ieguldījuma lauksaimniecības metodes izvēlēto kultūru audžu ierīkošanai un kultivēšanai marginālās platībā,
 • izstrādāt vadlīnijas lauksaimniekiem veiksmīgai ekonomiski izdevīgu industriālo kultūraugu kultivēšanai marginālās platībā.

Aktualitātes

 1. 4.5.07.2017. MAGIC projektā iesaistītie 25 partneri piedalījās kick-off sanāksmē Copa-Cogeca sekretariātā Briselē.
 2. 07;.2017. Sadarbībā ar Salaspils novada domi Salaspils teritorijā, Budeskalna ielas tuvumā, pabeigta eksperimentālā priežu un vītolu stādījuma ierīkošana. Priedes iestādītas dažādu blīvumu parauglaukumos. Nākotnē paredzēts šo teritoriju izmantot gan zinātniskiem gan rekreācijas mērķiem. Izvēlētās platības marginalitāte saistīta ar nelabvēlīgu augsnes tekstūru un blīvumu.
 3. 4.5.09.2017. LVMI "Silava" viesojas partneri no Itālijas – Luigi Pari un Antonio Scarfone no Council for Agricultural Research and Analysis of Agricultural Economics (CREA). Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Latvijai raksturīgajiem apstākļiem enerģētisko kultūru audzēšanā. Tika apspriesta piemērotākās ražas novākšanas tehnoloģijas izmantošana un iespējas.
 4. 19.–22.10.2017. Dalība izstādē Vide un enerģija 2017. LVMI "Silava" pētniece Dagnija Lazdiņa piedalās starptautiskajā izstādes klastera CLEANTECH Latvijas stendā, iepazīstinot izstādes apmeklētājus ar projekta mērķiem un sagaidāmo rezultātu un informējot par ātraudzīgo atvasāju audzēšanas iespējām marginālās platībās.
 5. 12.2017. Izdota monogrāfija: Daugaviete M., Bambe B., Lazdiņš A., Lazdiņa D. Plantāciju mežu augšanas gaita, produktivitāte un ietekme uz vidipētījuma MAGIC iesaistes apraksts.
 6. 11.2019. Izdota monogrāfija: Šēnhofa S., Lazdiņa D., Jansons Ā. Papeļu (Populus spp.) stādījumu ierīkošana un apsaimniekošana 
 7. 16.07.2020. Virtuālajā platformā tiekas Magic konsorcijs. Visiem kopā gana daudz izdevies jau paveikt! Drīz aicināsim uz Latvijas kombinēto "lauka semināru" par kokaugu un pieticīgu lauksaimniecības kultūru audzēšanu marginālās platībās, klātienes sanākšana telpā un uz lauka ar video straumēšanu LVMI "Silava" Facebook profilā. Drīz, tas nozīmē – septembris! 
  Magic konsorcija radītie produkti: ir tapuši gan marginālās platībās audzējamo kultūru apraksti, gan arī lēmuma pieņemšanas atbalsta rīki, tai skaitā kultūraugu kultivēšanai piemēroto areālu kartes un sagaidāmie ieguvumi.
  Ja liekas, ka Latvija pārlieku pesimistiski vērtēta un ir citas pieredzes – dodiet ziņu! Tad mums būs pamatojums kopā ar partneriem, modeļa būvētājiem no centrālās Eiropas paskatīties, kur algoritmos ir skaitļi maināmi, lai "modelis" atbilstu reālai situācijai dzīvē!

Publikācijas