Vadītājs:
Jānis Baumanis
Sākuma datums: 01.04.2009.
Beigu datums: 30.11.2009.

Medību saimniecības attīstības fonda atbalstīts pētījums

Pētījuma mērķis ir, turpinot no 2004.–2008. gadam iesākto darbu, ar medību trofeju novērtēšanas palīdzību iegūt informāciju par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitatīvo stāvokli, kas ļaus sekmīgāk plānot medību resursu izmantošanu un nodrošināt medību saimniecības ilgtspējību.

Pētījuma uzdevumi

  • Ievākt datus par pēdējos gados Latvijā nomedīto dzīvnieku trofeju parametriem, kas ir būtiskākais medību saimniecības kvalitāti raksturojošais rādītājs.
  • Organizēt medību trofeju izstādes, lai palielinātu mednieku ieinteresētību par medījamo dzīvnieku populāciju kvalitātes uzlabošanu, medību saimniecības organizācijas principiem un medību trofeju apstrādi un noformēšanu.
  • Apmācīt medību trofeju vērtēšanas ekspertus, lai nākotnē iegūtu lielāku apjomu kvalitatīvas informācijas par medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli.
  • Izstrādāt rekomendācijas medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanā un izmantošanā.
  • Sagatavot ekspozīciju, līdzdalībai ar Latvijas stendu Eiropas medību trofeju izstādē Čehijā.
  • Iztulkot no igauņu valodas un sagatavot izdošanai Latvijā, medību trofeju vērtēšanas rokasgrāmatu.

Sagaidāmie rezultāti

Analizējot datus par medību trofejām tiks iegūta informācija par populāciju stāvokli un kvalitāti. Tas dos iespēju sekmīgāk plānot medību resursu izmantošanu un nodrošināt medību saimniecības ilgtspējību. Analizējot laika gaitā notikušās izmaiņas medību trofeju kvalitātē varēs izdarīt secinājumus vai medību saimniecības organizācija nodrošina populāciju kvalitātes uzlabošanos vai nē. Medību trofeju vērtēšanas laikā un trofeju izstādēs būs iespēja medniekiem uzskatāmi parādīt un izskaidrot selekcijas medību principus, medījamo dzīvnieku vecuma noteikšanas metodes un ētisku attieksmi pret medību trofejām. Medību trofeju izstādēm ir būtiska nozīme sabiedrības izglītošanā un informēšanā par savvaļas dzīvniekiem un medību saimniecību. Tās ir vienas no vislabāk apmeklētajām izstādēm lauku rajonos. Sugas iekļaušana medību trofeju sarakstā var ievērojami palielināt mednieku interesi par šīs sugas medīšanu (piem. bebrs), tādējādi dodot pozitīvu ieguldījumu kopējā medību saimniecības attīstībā un samazinot konfliktsituācijas dzīvnieku nodarīto postījumu dēļ. Līdzdalība Eiropas medību trofeju izstādē Čehijā nodrošina informācijas apmaiņu par medību saimniecības stāvokli latvijā un citur pasaulē, kā arī dod iespēju gūt pieredzi liela mēroga pasākumu organizēšanā. Tiks iztulkota un sagatavota iespiešanai medību trofeju vērtēšanas rokasgrāmata, kas palīdzēs jaunajiem ekspertiem apgūt trofeju novērtēšanu.

Darbinieki