Vadītājs: Zane Lībiete
Sākuma datums: 13.04.2011.
Beigu datums: 01.12.2015.

Pētījumu atbalsta a/s Latvijas valsts meži

Ilgtspējīgas attīstības kontekstā ir svarīgi plānot saimniecisko darbību tā, lai ilgtermiņā nesamazinātu izvēles iespējas nākamajām paaudzēm. Nepieciešamas zināšanas par to, kā konkrētas mežsaimnieciskās darbības ietekmē dažādas ekosistēmas funkcijas. Pētījuma ietvaros plānots analizēt nozīmīgāko mežsaimniecisko darbību ietekmi uz augsni, ūdens kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas sociālajām vērtībām.

Pētījuma mērķis ir, pamatojoties uz empīriski ievāktiem datiem, izstrādāt monitoringa sistēmu, kas ļautu novērtēt meža apsaimniekošanas ietekmi uz vidi, kā arī rekomendācijas mežsaimniecisko darbību negatīvās ietekmes mazināšanai.

Pētījuma aktivitātes:

  1. Parauglaukumu ierīkošana augsnes sablīvēšanās izmaiņu novērtēšanai, empīrisko datu ievākšana un analīze augsnes struktūras un kvalitātes izmaiņu parauglaukumos (augsnes sablīvējuma novērtējums un kokaudzes dabiskās atjaunošanās rādītāji), rekomendāciju izstrāde.
  2. Parauglaukumu ierīkošana un aprīkošana aizsargjoslu efektivitātes novērtējumam, empīrisko datu ievākšana un analīze (infiltrējošā ūdens kvantitātes mērījumi, gruntsūdens kvalitātes analīzes, kokaudzes parametri, zemsedzes augu veģetācija, nobiras), rekomendāciju izstrāde.
  3. Parauglaukumu pārmērīšana aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas (buferzonu saglabāšanas ap staignāju mežiem) efektivitātes novērtēšanai, datu analīze, rekomendāciju izstrāde.
  4. Ekoloģisko koku ietekme uz vidi – empīrisko datu ievākšana un izvērtējums, rekomendāciju izstrāde.
  5. Empīrisko datu ievākšana un izvērtējums meža meliorācijas sistēmu novadgrāvju konfigurācijas izmaiņu efekta ietekmes novērtējumam ūdens kvalitātes kontekstā.


2011 10 11 LVM LVMISilava Memorands