Vadītājs: Agita Treimane
Sākuma datums: 01.07.2022.
Beigu datums: 15.11.2022.

ZM Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 22-00-S0MF01-000004

Logo Meza attistibas fonds

Normatīvie akti paredz, ka reizi 5 gados nepieciešams veikt meža apsaimniekošanas ilgtspējības izvērtējumu, tajā skaitā arī bioloģiskās daudzveidību raksturojošo indikatoru vērtējumu. Lai dotu ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības novērtējumā – ģenētiskā, sugu un ekosistēmu (ainavu) līmenī paredzēts veikt datu iegūšanu atbilstoši pētījuma pieteikumā norādītajiem darba uzdevumiem un metodikai. Meža bioloģiskās daudzveidības monitoringu LVMI "Silava" veic Nacionālā meža monitoringa programmas ietvaros, kas tiek īstenota saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 51 "Nacionālā meža monitoringa noteikumi", izdotiem saskaņā ar Meža likuma 29.1. panta otro daļu. Meža bioloģiskās daudzveidības komponente īstenojama atbilstoši metodikai bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai nacionālā meža monitoringa ietvaros.

Pētījuma mērķis ir veikt meža bioloģiskās daudzveidības monitoringu Nacionālā meža monitoringa programmas ietvaros, iegūt informāciju par bioloģiskās daudzveidības stāvokli un novērtēt izmaiņas nacionālā līmenī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu Latvijas mežu apsaimniekošanu.

Pētījuma uzdevumi

  1. Veikt meža ģenētiskās daudzveidības monitorings divās meža ģenētisko resursu audzēs un divās sēklu plantācijās.
  2. Novērtēt veģetāciju, epifītus un epiksīlus 100 meža resursu monitoringa parauglaukumos.
  3. Visos meža resursu monitoringa parauglaukumos, kuros ir atmirusī koksne, veikt atmirušās koksnes padziļinātu vērtējumu (tikai lauka darbi).
  4. Visos meža resursu monitoringa parauglaukumos, kuros aug koki, veikt bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu struktūru monitoringu (tikai lauka darbi).


Pētījuma zinātniskais pārskats
 un prezentācija (31.01.2023.)