Vadītājs:
Valentīns Lazdāns
Sākuma datums: 30.04.2008.
Beigu datums: 14.04.2008.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 300408/S125

Logo Meza attistibas fonds

Lai vērtētu ekonomisko izdevīgumu meža meliorācijas sistēmu grāvju apauguma koksnes vākšanai enerģētiskajām vajadzībām, nepieciešams aprēķināt apauguma novākšanas procesā iegūstamās koksnes apjomu. Pilnīga apauguma koku uzmērīšana, ierīkojot parauglaukumus, ir darbietilpīga. un aprēķinu rezultāti tāpat dod visai nosacītu rezultātu.

Pētījuma mērķis ir, izmantojot vienkārši nosakāmus apauguma koku taksācijas rādītājus: vidējo koku augstumu un koku skaitu uz ha, prognozēt iespējami iegūstamo enerģētiskās koksnes apjomu no grāvju trasēm.

Pētījumam izvēlēti 30 grāvji a/s "Latvijas valsts meži" Zemgales mežsaimniecības Misas un Klīves meža iecirkņos, tajos ierīkoti parauglaukumi, uzmērīti visi apauguma koki un, analizējot iegūtos rezultātus, izstrādāts modelis apauguma krājas noteikšanai pēc apauguma koku vidējā augstuma un koku skaita. Ērtākai modeļa pielietošanai izstrādāta tabula, kurā pēc šiem diviem taksācijas rādītājiem var noteikt iespējami iegūstamo enerģētiskās koksnes apjomu, kurā ir ietverti gan koku stumbra, gan vainagu daļas tilpumi.

Savukārt, veicot vairāk kā 500 apauguma koku uzmērīšanas un svēršanas darbus, izstrādāts modelis apauguma koku biomasas noteikšanai galvenām apauguma koku sugām līdz 10 m lieliem apauguma kokiem. Pētījumā izstrādāti ieteikumi grāvju apauguma vērtētājiem, kādā veidā izstrādātos modeļus ērtāk izmantot praktiskajā darbā.

Analizējot a/s "Latvijas valsts meži" meliorācijas sistēmu grāvju inventarizācijas materiālus, prognozēti kopējie grāvju apauguma koksnes resursi, kurus var izmantot, plānojot ikgadējos grāvju apauguma novākšanas apjomus.


Pētījuma zinātniskais pārskats