Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 30.04.2008.
Beigu datums: 03.11.2008.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 300408/S131

Logo Meza attistibas fonds

Meža monitoringa programmas mērķis ir nodrošināt valstī pastāvīgas novērojumu sistēmas funkcionēšanu un attīstību, lai sniegtu informāciju par meža veselības stāvokli un meža un vides faktoru mijiedarbību, kā arī nodrošināt informācijas ieguvi par oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaisti zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā.

Otrā līmeņa meža monitorings ir Eiropas meža monitoringa sistēmas sastāvdaļa. Kopumā Eiropā ierīkoti ap 800 otrā līmeņa parauglaukumu. Novērojumi tiek veikti harmonizētā veidā, tādējādi iegūstot salīdzināmu informāciju par mežu stāvokli un meža ekosistēmās notiekošajiem procesiem, reaģējot uz dažādiem traucējumiem. Latvijā otrā līmeņa monitorings uzsākts 2004. gadā, ierīkojot vienu parauglaukumu un pirmajā gadā veicot novērojumus deviņās apakšprogrammās. Pašreiz ir piektais novērojumu gads.

Meža monitoringa valsts programma 2008. gadā ietver šādus pasākumus:

  • sistemātiskā (pirmā līmeņa) meža monitoringa veikšanu;
  • intensīvā (otrā līmeņa) meža monitoringa veikšanu;
  • oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaistes noteikšanu zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā.

Intensīvā meža monitoringa meža monitoringa uzdevumi 2008. gadā ir parauglaukuma uzturēšana, koku vainagu stāvokļa novērtēšana, augsnes ūdens ķīmiskā sastāva noteikšana, nokrišņu ķīmiskā sastāva noteikšana, iegūto datu apkopošana, apstrāde, analīze un pārskata sagatavošana. Uzdevumi oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaistes noteikšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā ir programmatūras izstrāde, datu sagatavošana, aprēķinu veikšana un pārskatu sagatavošana par 2007. gadu.

Novērojumi veikti saskaņā ar ICP Forests programmas metodiku (Manual on methods and criteria for harmonised sampling assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests; pēdējo reizi aktualizēta 2007. gadā) un sadarbībā ar starptautiskās programmas ICP Forests koordinācijas centru.

Datu ticamības un salīdzināmības nodrošināšanai LVMI "Silava" Meža vides laboratorija iesaistījusies Research Institute for Nature and Forest INBO rīkotajos augsnes un augu materiāla starplaboratoriju salīdzinošajos testos. Līdz pozitīvu starplaboratoriju salīdzināšanas testu rezultātu saņemšanai obligātās ūdens analīzes projekta ietvaros veiks Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras laboratorijā.

Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju un piesaistes aprēķini zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā veikti saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 2003. gadā izstrādātajām Labas prakses vadlīnijām zemes izmantošanai, zemes izmantošanas maiņai un mežsaimniecībai.


Pētījuma zinātniskais pārskats