Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 01.06.2010.
Beigu datums: 31.01.2011.

a/s Latvijas valsts meži vienošanās Nr. 5.5-5.1/001Y/110/08/8

Pētījuma uzdevumi

  1. Noteikt mežsaimniecisko darbību (meža ieaudzēšana, meža atjaunošana, meža kopšana, mežizstrāde, meža ceļu būvniecība un citas ar atmežošanu saistītas saimnieciskās darbības, meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, meža bojājumi) iespējamo ietekmi uz siltumnīcas efektu izraisoši gāzu (turpmāk – SEG) emisijām un CO2 piesaisti dažādās oglekļa rezervēs. Identificēt iespējamo mežsaimniecisko darbību kategorijas ar nozīmīgāko ietekmi katrai SEG, noteikt to iespējamo būtiskumu uz SEG emisijām un CO2 piesaisti. Uzdevumu veikšanas ietvaros veikt intervijas ar a/s "Latvijas valsts meži" (turpmāk – LVM) darbiniekiem un analizēt LVM sniegto informāciju.
  2. Būtiskajām SEG emisijām un CO2 piesaistēm apzināt līdz šim mežzinātnē veikto pētījumu rezultātus. Apsekot līdz šim mežzinātnē veikto pētījumu izmantotos parauglaukumus, lai novērtētu to piemērotību SEG emisiju un CO2 piesaistes pētījumiem (īpaši meža meliorācijas rekonstrukcijā, meža kopšanā). Balstoties uz iegūto informāciju, izstrādāt metodiku trūkstošo datu SEG bilances novērtēšanas ieguvei, tajā skaitā novērt nepieciešamo parauglaukuma daudzumu un to veidu SEG bilances noteikšanā mežsaimniecisko darbību atslēgas kategorijās. Balstoties uz apsekotajiem parauglaukumiem  izveidot datu bāzi tālākajiem pētījumiem. Nedzīvās koksnes – koksnes produktu dzīves cikla novērtēšana, balstoties uz LVM sniegto informāciju un mežzinātnes pētījumiem.
  3. Izstrādāt metodiku dažādu aprēķinu vienādojumu (virszemes un pazemes biomasa, nodalot atsevišķi stumbra, vainaga, celma un sakņu biomasu, koksnes produktus) saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām (priede, egle, bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis, ozols, osis) SEG emisijas un piesaistes faktoru noteikšanai. Metodikā ietvert mērījuma parametrus, lai nodrošinātu ticamību un vienādojumu sagatavošanu, kuri raksturo, kā no mērījuma parametriem pārrēķināt uz SEG bilanci. Apkopot biomasas pārrēķinu vienādojums, balstoties uz Latvijā un Ziemeļvalstīs veikto pētījumu rezultātiem. Veikt vienkāršotus aprēķinus par SEG bilanci mežsaimniecisko darbību ietekmē.
  4. Aprobēt paraugošanas un analīžu metodiku CO2 piesaistes noteikšanai oglekļa rezervēs mežsaimnieciskās darbības kategorijās ar nozīmīgāko ietekmi.
  5. Ne-CO2 SEG emisiju aprēķiniem sagatavot apkopojumu par IPCC GPG LULUCF un Ziemeļvalstu SEG inventarizācijas pārskatos dotajiem emisiju faktoriem, kas būtu piemērojami Latvijas klimatiskajos apstākļos.
  6. Sagatavot turpmākās pētījuma programmas metodiku, pētījuma apjomu, ieteikumus pētījuma ilgumam, tās daļām, darba uzdevumus.

Galvenie rezultāti

Pētījuma pirmajā etapā konstatēts, ka neto SEG piesaiste LVM apsaimniekotajos mežos ir 4649,7 tūkst. tonnas CO2 ekvivalentu. Mežsaimniecisko darbību ietekmi rada galvenokārt mežizstrāde, kopējā konstatētā ietekme ir 1279 tūkst. tonnas CO2 ekvivalentu. Metodiskie risinājumi papildus CO2 piesaistes novērtēšanai, ko rada meža kopšana, pagaidām nav izstrādāti. Koksnes produktiem, balstoties uz ārzemju pētījumu datiem, piemērots 1–15 gadus garš pussadalīšanās periods, atkarībā no sortimentu veida. Pētījuma ietvaros apzināti ilglaicīgo novērojumu parauglaukumi, kas raksturo meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, meža kopšanu un mežizstrādi (kopā 106 objekti) un sadarbībā ar citām LVMI "Silava" radošajām grupām, saskaņojot metodiku, ierīkoti 10 jauni parauglaukumi meža ieaudzēšanas raksturošanai. Parauglaukumu datu bāze veidota atbilstoši LVMI "Silava" uzturētā Ilglaicīgo pētniecisko objektu reģistra struktūrai. Patreiz atlasīto objektu datu bāzē ir 326 ieraksti ar potenciāli izmantojamiem parauglaukumiem, t.sk. 210 pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukumi, kuros novērtēs augsnes un nedzīvās zemsegas oglekļa satura svārstību fona līmeni. Objektu saraksts var mainīties, ņemot vērā, ka līdz lauka darbu uzsākšanas brīdim tajos var tikt veikta saimnieciskā darbība, kas kavē būtisku datu ieguvi.


Pētījuma zinātniskais pārskats

Darbinieki