Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 03.04.2018.
Beigu datums: 20.01.2019.

Pētījuma atbalsta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Valsts deleģētā funkcija, kas ietver sekojošus uzdevumus:

  1. 2018. gada siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) inventarizācijas papildināšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektoram;
  2. Nacionālo sistēmu SEG emisiju/piesaistes, ko rada aramzemes un ganību apsaimniekošana saskaņā ar starptautisko normatīvo aktu prasībām, novērtējums;
  3. sākotnējā 2019. gada SEG inventarizācija ZIZIMM sektoram, izmantojot 2006. gada Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (turpmāk – IPCC) izstrādātās vadlīnijas SEG emisiju un oglekļa dioksīda (turpmāk – CO2) piesaistes sagatavošanai, 2013. gada IPCC papildinātās vadlīnijas Kioto protokola ietvaros un 2013. gada IPCC papildinātās vadlīnijas saistībā ar mitrājiem un starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasībām;
  4. ziņojums par antropogēno SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķiniem un to apraksts no aramzemes un ganību apsaimniekošanas saskaņā ar starptautiskiem un nacionāliem normatīviem;
  5. 2019. gada ziņojums par politiku, pasākumiem un SEG prognozēm sagatavošanas ZIZIMM sektoram Konvencijas un Kioto protokola ietvaros;
  6. dalība Latvijas 7. Nacionālā ziņojuma un 3. Divgadu pārskata ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām rīkotajā pārbaudē;
  7. dalība pasākumos (tai skaitā starptautiska mēroga), kuros tiek apspriesti būtiski jautājumi saistībā ar CO2 piesaistes un SEG emisiju prognozēm un ikgadējiem aprēķiniem no ZIZIMM.