Vadītājs:
Ingars Siliņš
Sākuma datums: 02.12.2013.
Beigu datums: 31.08.2015.

Eiropas Sociālā fonda programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" prioritātes 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne" pasākuma 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" aktivitātes 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" vienošanās Nr. 2013/0029/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/029

Logo ESF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir Daugavpils Universitāte (DU, vadošais partneris, vadītājs Arvīds Barševskis) un LVMI "Silava" (kontaktpersona Ingars Siliņš).

Aktivitātes

 1. 15.08.2014. Vaboļu inkubācijas darbi.
  Meža entomoloģijas pētījumu virziena zinātniskais asistents I. Siliņš turpina lielo priežu smecernieku Hylobius abietis ievākšanas darbus. Laika posmā 2.16.06.2014. tika ierīkoti smecernieku ievākšanas parauglaukumi Rietumvidzemes un Vidusdaugavas mesaimnžniecībās, kopumā apsekojot 18 dažāda vecuma izcirtumus. Pagaidām ievākto H. abietis vaboļu skaits neatbilst kvalitatīvu pētījumu veikšanai, līdz ar to I. Siliņš, saskaņojot ar pētījuma vadību, turpina alkšņu zilo lapgraužu Agelastica alni ievākšanas un inkubācijas darbus. Iegūtais entomoloģiskais materiāls (H. abietis) nodots tālākiem pētījumiem DU kolēģiem.
  Ievāktās vaboles tiek inkubētas LVMI "Silava" klimata kamerās tālākiem laboratorijas pētījumiem, lai noskaidrotu specifisku sīksavienojumu akumulāciju un bioluminiscences spēju posmkāju organismā. Vaboles tiek mākslīgi uzturētas speciāli konstruētos caurspīdīgos insektārijos (no iepirkuma "Insektu terāriju izgatavošana", Nr. 2014/7/ML/ERAF), kur tām tiek nodrošināts sugai specifisks dienas cikls, saimniekaugi un mitruma režīms.
  A. alni inkubētās vaboles paredzēts nodod tālākiem pētījumiem DU kolēģiem š.g. septembrī.
 2. 12.2014. Vaboļu inkubācijas darbi.
  I. Siliņš Rietumvidzemes mežsaimniecībā ievācis entomoloģisko materālu – zilo alkšņu lapgraužu Agelastica alni – otrās paaudzes palikušos kāpurus. Kāpuri ievākti pēc nejaušības principa alkšņu jaunaudzēs un dumbrājos ar jaunu alkšņu koku paaugu. Pieaugušas vaboles ievāktas un inkubētas LVMI "Silava" līdz 20.09.2014. Tālāk tās tika nodotas DU tālākiem laboratorijas pētījumiem nanodaļiņu ietekmes noteikšanā. Kopā ar 15.09.2014. ievāktajām tika nodotas 150 dzīvas A. alni vaboles. Vaboļu kāpuri inkubēti LVMI "Silava" klimata kamerās ar standartizētu dienas režīmu 9 st. nakts ar 18°C, 15 st. diena ar 22°C Petrī platēs uz baltalkšņu lapām un svaigajiem dzinumiem. Kāpuru audzēšana tika noslēgta 15.10.2015., vēlāk tos nododot DU. Sazinoties ar pētījuma kolēģiem no DU un A. Barševski, noskaidrots, ka mežos ievāktajiem kukaiņu mirstībai ir tendence saglabāties salīdzinoši augstai, tos uzturot laboratorijā nanodaļiņu pētījumos. Līdz ar to ir mainīts pētījuma modeļorganisms – pieņemts miltu melnulis Tenebrio molitor – tā salīdzinoši vienkāršāku (pēc bioloģijas mazprasīgāku) uzturēšanas apstākļu dēļ laboratorijā.
  Neskatoties uz to, ar kolēģiem no DU ir noslēgta mutiska vienošanās, kuras rezultātā noskaidrots, ka savvaļas lapgraužu pētījumi var sniegt informāciju par to kā nanodaļiņas akumulējās savvaļā dzīvojošās sugās – un vai ir atšķirības salīdzinot ar izteiktām laboratorijas sugām (piemēram, T. molitor). Tāpēc pagaidām tiek apsekotas lapu kaitēkļu potenciālās ievākšanas vietas entomoloģiskā materiāla iegūšanai turpmākiem nanodaļiņu ietekmes pētījumiem Rietumvidzemes mežsaimniecībā. A. alni klātbūtne attiecīgajās mežaudzēs tiek noteikta pēc nobirušo alkšņu lapu bojājumiem. Pēc konstatētajiem lapu bojājumiem tiek veidots ievākšanas vietu tīkls Rietumvidzemes mežsaimniecībā nākamās sezonas vasarai.
  2014. gada IV ceturkšņa aktivitāšu pārskats

Darbinieki