Vadītājs: Kaspars Liepiņš
Sākuma datums: 01.06.2020.
Beigu datums: 31.12.2022.

Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības pasākuma 16.1. "Sadarbība" vienošanās Nr. 19-00-A01620-000079

Logo ES ELFLA

Pētījuma sadarbības partneri ir LVMI "Silava" un SIA "Myrtillus". 
Kopējais finansējums ir 95 950 EUR, t.sk. LVMI "Silava" 79 500 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt metodi saīsinātas rotācijas papeļu stādījumu (plantāciju meži) un kokaugu stādījumu ierīkošanai neizmantotajās lauksaimniecības zemēs un lauksaimniecības platībās.

Aktivitātes

  1. Ilglaicīgo parauglaukumu ierīkošana, uzmērīšana un pārmērīšana papeļu stādījumos.
  2. Augsnes paraugu ievākšana papeļu stādījumos un to fizikāli ķīmiskā testēšana, lai noskaidrotu barības elementu ietekmi uz stādījumu attīstību.
  3. Eksperimentāla demonstrējumu objekta ierīkošana.
  4. Papeļu stādījumu ierīkošanas vadlīniju un rekomendāciju izstrāde.
  5. Semināru organizēšana nozares profesionāļiem un meža īpašniekiem.
  6. Populārzinātniskas publikācijas sagatavošana.

Vadlīnijas papeļu stādījumu ierīkošanai un audzēšanai

Modelis papeļu īscirtmeta stādījumu rentabilitātes aprēķināšanai 

Pētījuma zinātniskais pārskats

Pētījuma īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem