Vadītājs: Jurģis Šuba
Sākuma datums: 01.01.2020.
Beigu datums: 31.03.2023.

ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifikā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" vienošanās Nr. 1.1.2/VIAA/3/19/511

     

Pēcdoktorants Jurģis Šuba.
Atbildīgā persona Jānis Ozoliņš.
Kopējais finansējums ir 133 806 EUR.

Pētījuma novitāte saistīta ar Latvijas (un visa Baltijas reģiona) unikālo situāciju salīdzinājumā ar pārējām ES valstīm, kur ekonomikas attīstība jau ir sasniegusi augstu līmeni un lielo plēsēju populācijas pamazām atjaunojas pēc gandrīz pilnīgas iznīcināšanas. Baltijas reģionā vilki un lūši ir vienmēr bijuši sastopami, veidojot vienotu Baltijas populāciju, turpretī tautsaimniecība pēdējos gados attīstījusies īpaši strauji. Pētniecības pieteikuma zinātniskā problēma saistīta ar zināšanu trūkumu par apsaimniekošanas pasākumu sagaidāmo ietekmi uz Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku, kā arī konfliktsituācijām lopkopības nozarē. Pēdējos gados vilku skaita pieauguma un biežāku uzbrukumu dēļ pieauguši zaudējumi lopkopībai (it īpaši aitkopībai). Palielinoties šādu postījumu biežumam, var pieaugt lopkopībā iesaistītās sabiedrības daļas negatīvā attieksme, kas traucētu rast kompromisu ar dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas interesēm. Tā kā lielo plēsēju sugu aizsardzības plāni paredz nodrošināt lielo plēsēju klātbūtni cilvēku apdzīvotās un apsaimniekotās ainavās, vienlaikus respektējot un veicinot sabiedrības labklājību, pētījumi, kas veltīti kompromisu atrašanai, ir īpaši būtiski bioekonomikas attīstīšanai. Valsts meža dienests un LVMI "Silava" medniecības un faunas menedžmenta virziens apkopo datus par nomedītiem vilkiem un lūšiem, kā arī par uzbrukumu gadījumiem mājlopiem (pieejamais datu materiāls ir ievākts vairāk nekā desmit gadus). Lai atrisinātu pētniecības pieteikuma problēmu, tiks izvērtēta pieejamo datu kvalitāte un līdz šim lietotie modeļi Latvijas vilku un lūšu lokālās subpopulācijas lieluma noteikšanai, modelēti demogrāfiskie procesi un dažādu apsaimniekošanas pasākumu ietekme, kā arī vilku radītie lopkopības postījumu gadījumi analizēti saistībā ar lokālu populācijas dinamiku u.c. faktoriem. Pētījumu veic LVMI "Silava" medniecības un faunas menedžmenta virziens, sadarbojoties ar Somijas Dabas resursu institūta Luke Medību faunas un medniecības virzienu.

Pētījuma mērķis ir raksturot Latvijas vilku un lūšu lokālās subpopulācijas dinamiku atkarībā no šo sugu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem, kā arī analizēt vilku uzbrukumus mājlopiem, identificējot paaugstināta riska faktorus un reģionus. Pētījumā tiks izmantots vairāk nekā 15 gadu laikā ievāktais datu materiāls, lai izstrādātu ekoloģiskus modeļus un prognozētu situācijas atkarībā no dažādām demogrāfisku, vides apstākļu, medību intensitātes u.c. parametru vērtībām.

Plānotās darbības un aktivitātes:

 1. raksturot Latvijas vilku un lūšu subpopulācijas stāvokli valsts un reģionu mērogā pēdējo 20 gadu laikā, izmantojot pieejamos datus par nomedītajiem un nejauši nogalinātiem indivīdiem,
 2. simulēt un prognozēt Latvijas vilku un lūšu subpopulācijas dinamiku atkarībā no šo sugu stāvokļa un veiktiem aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem,
 3. apkopot pieejamos datus par lopkopībā radītiem postījumiem, prognozēt turpmāku postījumu risku, identificējot paaugstināta riska faktorus un reģionus,
 4. sagatavot pētījuma rezultātos pamatotus ieteikumus Latvijas vilku un lūšu populācijas saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumiem un lopkopības postījumu riska mazināšanai.

Aktualitātes

 1. Pētījums uzsākts 1.01.2020., apzinot zinātnisko literatūru un metodes populācijas lieluma un tā ticamības intervālu aprēķināšanai, kā arī gatavojot manuskriptu "Assessment of dynamics, age-related survival and female fecundity of a restrictedly harvested wolf population in Latvia" un referātu pieteikumus zinātniskām konferencēm (Pathways Europe, 11th Baltic Theriological Conference).
 2. 28.01.2020. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā konferencē prezentēts ziņojums "Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamikas un reprodukcijas vērtējums ar virtuālas analīzes un rekonstrukcijas metodēm" (referāta tēzes angļu valodā tēžu krājumā).
 3. Sakarā ar COVID-19 Eiropas valstīs noteikto ārkārtas stāvokli uz nenoteiktu laiku atlikta klātienes sadarbība ar Somijas Dabas resursu institūta Luke Medību faunas un medniecības virziena speciālistiem. Atcelta septembrī plānotā conference Pathways Europe Human Dimensions of Wildlife.
 4. 24.07.2020. Sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta Luke pētnieku Andreasu Lindēnu un Japānas Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu tiek veikta Latvijas vilku populācijas dinamikas modeļu izstrāde, pieauguma koeficienta, vides ekoloģiskās ietilpības un citu demogrāfisku parametru aprēķini, apgūstot nepieciešamās teorētiskās zināšanas, modelēšanas prasmes, kā arī iepazīstoties ar citiem līdzīga rakstura pētījumiem. Turpinās publikācijas manuskripta sagatavošana.
 5. 24.07.2020. Relīze Par pētījuma aktualitātēm
 6. 25.09.2020. Pētījums vispārīgi un populārzinātniski prezentēts starptautiskās Eiropas Zinātnieku nakts ietvaros organizētajā LVMI "Silava" pasākumā "Mežzinātnes pēcpusdiena".
 7. 12.10.2020. Pētnieka zinātniskās kvalifikācijas celšanas pasākumu ietvaros neklātienē uzsākta Helsinku Universitātes doktorantūras skolas LUOVA kursa "Linking data and ecological models 2020" (LUOVA-305) apguve.
 8. 21.10.2020. Turpinās pētījumi un zinātnisko rakstu manuskriptu sagatavošana sadarbībā ar ar Somijas Dabas resursu institūta Luke pētnieku Andreasu Lindēnu un Japānas Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu.
 9. 21.10.2020. Relīze Par pētījuma aktualitātēm 
 10. Plānoto starptautiskās mobilitātes pasākumu ietvaros no 12.10.2020. līdz 25.11.2020. neklātienē sekmīgi apgūts Helsinku Universitātes Dzīvnieku bioloģijas doktorantūras programmas LUOVA organizēts kurss par ekoloģiskiem modeļiem un to sasaisti ar empīriskiem datiem (Linking data and ecological models 2020).
 11. Sadarbībā ar Somijas Dabas resursu institūta vecāko pētnieku Andreasu Lindēnu un Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu sagatavoti divi referāti par Latvijas vilku un lūšu vecumstruktūras pārmaiņām un populāciju dinamiku pēdējo 60 gadu laikā, kas janvāra beigās virtuāli prezentēti 11. Baltijas Terioloģijas konferencē (Šuba J., Lindén A. Samples from hunting bags modelled with the hypergeometric distribution reveal trends in age structure of wolf and lynx populations. Kaunas, Lithuania, 26.01.2021) un Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konferencē (Šuba J., Lindén A., Kawata Y. Latvijas vilku un lūšu ekoloģiskās kapacitātes un populācijas pieauguma tempa vērtējums, izmantojot dažādus populāciju dinamikas modeļus. Rīga, Latvija, 28.01.2021.).
 12. 21.04.2021. Pabeigts pētījums par Latvijas vilku un lūšu populāciju dinamiku pēdējo 60 gadu laikā. Pētījumā salīdzināti dažādu tipu dinamikas modeļi, kuru parametri raksturo populācijas maksimālo momentāno pieaugumu un vides ekoloģisko ietilpību un kas pamatojas atšķirīgos resursu pārdales un konkurences scenārijos. Sagatavošanā manuskripts. Relīze Jaunākās aktualitātes par pētījumu 
 13. 30.04.2021. Dalība kopā ar citiem LVMI "Silava" pēcdoktorantiem "Eiropas zinātnieku nakts" pasākumā Zoom platformas virtuālā istabā: infolapa "Iepazīsti pēcdoktorantūras pētnieku Jurģi Šubu"
 14. 24.08.2021. Žurnāla "Sustainability" speciālizlaidumā "Mammal Status: Diversity, Abundance and Dynamics", kas veltīts zīdītāju stāvoklim, dažādībai, populācijas lielumam un dinamikai, publicēts raksts Closer to Carrying Capacity: Analysis of the Internal Demographic Structure Associated with the Management and Density Dependence of a Controlled Wolf Population in Latvia  par Latvijas vilku populācijas stāvokli pēdējo 20 gadu laikā.
 15. 30.11.2021. Virtuāli turpinājusies un noslēgusies pēcdoktoranta ārvalstu mobilitāte Somijas Dabas resursu institūtā Luke, sadarbojoties ar institūta vadošo pētnieku Andreasu Lindēnu, kā arī ar Kindai Universitātes asociēto profesoru Jukičiku Kavatu.
 16. 3.02.2022. Latvijas Universitātes 80. starptautiskajā zinātniskā konferencē prezentēts referāts "Vai Latvijā uzbrukumi mājlopiem saistīti ar vilku vecuma struktūras īpatnībām?" (referāta kopsavilkums angļu valodā konferences tēžu krājumā).
 17. 8.03.2022. Ziņojums par pētījuma aktualitātēm, vilku populācijas stāvokli un jaunākām pārmaiņu tendencēm biedrības "Latvijas aitu audzētāju asociācija" pilnsapulcē.
 18. 8.09.2022. Dalība Latvijas Aitu audzētāju asociācijas pieredzes braucienā, apmeklējot trīs saimniecības Cēsu, Valmieras un Limbažu novadā un diskutējot par plēsēju radītām lopkopības problēmām, vilku ekoloģiju un stāvokli Latvijā, kā arī preventīviem pasākumiem postījumu riska mazināšanai.
 19. Recenzēšanā J. Šubas, J. Kavatas un A. Lindēna raksts par Latvijas vilku un lūšu populācijas dinamiku, kurā vērtēti dažādi dinamikas modeļi un sniegti jaunākie Latvijas vilku un lūšu subpopulācijas ekoloģisko parametru vērtējumi (raksts iesniegts žurnālā "Population Ecology"). Pētījuma rezultāti tiks prezentēti LU 81. zinātiskās konferences Bioloģijas sekcijas Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas apakšsekcijā 25.01.2023. LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.
 20. 4.2023. Sagatavots un publicēts raksts par vilkiem Latvijā biedrības "Zemnieku saeima" biedru žurnālam.
 21. 18.03.2023. Stāstījuma "Es no vilka nebaidos" prezentācija Ķemeru nacionālā parka izzinošā pasākumā pasaules savvaļas sugu dienu noskaņās.
 22. Recenzēšanā J. Šubas, J. Kavatas un A. Lindēna raksts "Properties and interpretation of the Skellam model – a discrete-time contest competition population model"; https://doi.org/10.22541/au.168074464.44353261/v1.
 23. 30.03.2023. Uzstāšanās ar stāstījumu par vilkiem un lūšiem Latvijā Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Prātnieks".
 24. 31.03.2023. Projekta noslēgums. Sagatavots manuskripts "Does wolf management in Latvia decrease livestock depredation? – An analysis of available data" (https://www.preprints.org/manuscript/202304.0495/v1).
 25. 04.2023. Par Latvijas vilkiem, lūšiem un pētījumu pastāstīts arī pēc pētījuma noslēguma: Ķemeru nacionālā parka sarīkojumos "Zaļā pēcpusdiena" 11.04.2023. Smārdes bibliotēkā un 13.04.2023. Slampes bibliotēkā, kā arī 19.04.2023. Liepājas valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Ķipars".