Vadītājs: Dārta Kļaviņa
Sākuma datums: 01.01.2019.
Beigu datums: 31.12.2021.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1. "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" pasākuma 1.1.1.2. "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/2/18/298

Logo PostDoc Latvia      Logo ERAF 2014 2020 LV

Pēcdoktorants Dārta Kļaviņa
Atbildīgā persona Tālis Gaitnieks

Kopējās izmaksas ir 133 806 EUR.

Parastā egle ir viena no dominējošajām koku sugām Eiropā un arī Latvijā. Egļu stādi bieži tiek izmantoti bijušo lauksaimniecības zemju apmežošanai. Bijušo lauksamniecības zemju auglīgā augsne veicina augstu koksnes produktivitāti un krājas pieaugumu šajās platībās. Bet pētījumi liecina, ka šajās audzēs pastāv arī augsts inficēšanās risks ar trupi izraisošo sēni Heterobasidion spp.

Sakņu piepes (Heterobasidion spp.) izraisītā sakņu trupe ir nozīmīgākā skuju koku slimība ziemeļu puslodes boreālajos mežos. Tās radītie ekonomiskie zaudējumi Eiropā ik gadu sastāda ap 500 miljonus eiro (Korhonen & Holdenrieder 2005). Latvijas pētījumi egļu audzēs liecina, ka 22% koku ir trupējuši (Arhipova et al. 2011), turklāt 80% gadījumu trupi izraisa sakņu piepe (Tamminen 1985). Sakņu piepes infekciju var stimulēt gan abiotiskie faktori un augtenes nepiemērotība konkrētajai koku sugai, gan arī biotiskie faktori – pret Heterobasidion spp. antagonisko mikroorganismu trūkums rizosfērā, vāja sakņu mikorizācija un līdz ar to arī samazināta minerālvielu piegāde kokam u.c.

Pētījuma mērķis ir novērtēt Heterobasidion spp. izraisītās sakņu trupes izplatības dinamiku, izraisītos ekonomiskos zaudējumus, kā arī analizēt egļu sakņu sistēmas sēņu sabiedrību kā nozīmīgu meža ekosistēmas stabilitātes rādītāju parastās egles audzēs uz bijušajām lauksamniecības zemēm.

Pētījums ietver trīs aspektus: (i) Heterobasidion spp. infekcijas analīzi un tās izplatības dinamikas novērtējumu; (ii) sakņu trupes izraisīto ekonomisko zaudējumu novērtējumu; (iii) saknēs sastopamās sēņu sabiedrības analīzi. Tas ir nozīmīgs un jauns izpētes aspekts kā Latvijas, tā ziemeļu puslodes boreālo mežu apsaimniekošanas kontekstā.

Pētījums tiks veikts LVMI "Silava" sadarbībā ar Somijas, Zviedrijas un Igaunijas pētniecības centriem. Pētījuma rezultāti dos dziļāku izpratni par sakņu trupes izplatības dinamiku un sēnes bioloģiju egļu audzēs uz bijušajām lauksaimniecības zemēm.

Plānotās aktivitātes:

 1. Informācijas apkopošana un pēcdoktoranta kapacitātes celšana;
 2. Audžu kartēšana, koksnes paraugu ievākšana un Heterobasidion spp. infekcijas sastopamības novērtējums;
 3. Heterobasidion sugu noteikšana un populāciju struktūras analīze;
 4. Heterobasidion micēlija izplatības novērtējums egles stumbrā;
 5. Sakņu paraugu ievākšana un sēņu sabiedrību analīze.

Aktualitātes

 1. 1.01.2019. Pētījums uzsākts 2019. gada 1. janvārī. Kopš tā sākuma ir atlasītas potenciālās paraugu ievākšanas vietas, sākta kartogrāfiskā materiāla izveide 2.un 3. aktivitātes veikšanai. Sākta koksnes paraugu ievākšana, lai novērtētu trupes izplatības dinamiku egļu audzēs uz lauksaimniecības zemēm.
 2. 7.03.2019. Relīze LVMI "Silava" viesojas vidusskolēni no Salaspils un Pērnavas 
 3. 12.05.2019. Relīze Dalība NOVA kursos NOVA-405 Epidemiology and Population Genetics 
 4. 25.09.2019. Relīze Dalība Eiropas mikologu 18. kongresā Polijā 
 5. 27.09.2019. Relīze Dalība Eiropas Zinātnieku naktī, iepazīstinot interesentus ar sēnēm un to noteikšanu 
 6. 30.09.2019. Relīze Pētījumā paveiktais 
 7. 23.10.2019. Relīze Dalība LVMI "Silava" organizētajās vieslekcijās LLU Meža fakultātes studentiem par sēņu izraisīto skuju koku slimību – sakņu trupi
 8. 30.12.2019. Relīze Pētījuma progress
 9. 16.03.2020. Relīze Dalība kursos par lielapjoma ģenētisko datu analīzes metodēm
 10. 31.03.2020. Relīze Pētījumā paveiktais 2020. gada I ceturksnī
 11. 30.06.2020. Relīze Pētījumā paveiktais 2020. gada II ceturknī
 12. 25.09.2020. Relīze Dalība LVMI "Silava" Mežzinātnes pēcpusdienā
 13. 30.09.2020. Relīze Pētījumā paveiktais 2020. gada III ceturksnī
 14. 30.12.2020. Relīze Pētījumā paveiktais 2020. gada IV ceturksnī
 15. 9.01.2021. Publicēts raksts: Klavina D., Bruna L., Zaluma A., Burnevica N., Polmanis K., Gaitnieks T., Piri T. 2021. Infection and Spread of Root Rot Caused by Heterobasidion parviporum in Picea abies Stands after Thinning: Case Studies on Former Pasture and Meadow Lands. Forests, 12, 70; https://doi.org/10.3390/f12010070 
 16. 31.03.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada I ceturksnī
 17. 6.2021. Eiropas Zinātnieku nakts infolapa Iepazīsti pēcdoktorantūras pētnieci Dārtu Kļaviņu
 18. 30.06.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada II ceturksnī
 19. 30.09.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada III ceturksnī
 20. 30.12.2021. Relīze Pētījumā paveiktais 2021. gada IV ceturksnī