Vadītājs:
Māris Daugavietis
Sākuma datums: 01.02.2010.
Beigu datums: 30.06.2012.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" prioritātes 2.1. "Zinātne un inovācijas" pasākuma 2.1.1. "Zinātne, pētniecība un attīstība" aktivitātes 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai" vienošanās Nr. 2010/0276/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/127

Logo ERAF Ieguldijums

Pētījuma mērķis ir sekmēt atjaunojamo meža resursu ilgtspējīgu un pilnīgu izmantošanu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai izstrādājot uz zināšanām balstītu pamatojumu ēterisko eļļu ieguvei no skujkoku biomasas un pamatot pārvietojamas eļļas ražošanas iekārtas parametrus.

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. priedes un egles zaleņa ēterisko eļļu satura un kvalitātes izpēte atkarībā no gadalaika;
 2. zaleņa pirmapstrādes ietekmes izvērtēšana uz eļļas ieguves procesu;
 3. destilācijas, destilāta dzesēšanas un sadalīšanas procesa parametru optimizācija;
 4. pārvietojamās ēterisko eļļu ieguves iekārtas projektēšanas uzdevuma izstrāde;
 5. pārvietojamās iekārtas galveno tehnoloģisko mezglu konstrukciju izvēle un pamatojums;
 6. izejvielu resursu pieejamības izvērtēšana telpā un laikā;
 7. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana;
 8. rezultātu publiskās pieejamības nodrošināšana.

Sasniedzamie rezultāti

 1. pārvietojams eļļu ieguves iekārtas projektēšanas uzdevums uz zinātniski pamatota procesa parametru bāzes;
 2. rekomendācija un pamatojums ēterisko eļļu ieguvei uz pārvietojamas iekārtas bāzes.

Aktivitātes

 1. 12.05.2011. Sākot ar 2010. gada septembri divas reizes mēnesī tiek noteikts ēterisko eļļu saturs un noteikti eļļu kvalitātes rādītāji (refrakcijas koeficients un blīvums) (aktivitāte 2.9.1.1.1.).
  Izvērtēts a/s "Latvijas valsts meži" Ziemeļvidzemes un Dienvidkurzemes mežsaimniecību 2010. un 2011. gada priedes un egles cirsmu fonda izvietojums, uzsākts zaleņa pieejamo resursu vērtējums, dota analīze par zeleņa sagatavošanas iespējām pie dažādām mežizstrādes tehnoloģijām (aktivitāte 2.9.1.3.1.).
  Iepirkta nelielas jaudas pārvietojamās ēterisko eļļu destilācijas iekārta, uz kuras bāzes tiek izvērtēti ēterisko eļļu ieguves procesa parametri (aktivitātes 2.9.1.1.2., 2.9.1.1.3. un 2.9.1.1.4.), lai iegūtu izejas datus iekārtas projektēšanas uzdevuma izstrādei un iekārtas galveno tehnoloģisko mezglu konstrukcijas un pamatojuma izvēlei.
 2. 16.09.2011. Pabeigts 2010. gada septembrī uzsāktais pētījums par ēterisko eļļu satura izmaiņām priedes un egles zalenī, katru mēnesi veicot divas analīzes.
  Pabeigti pārvietojamās pilotiekārtas izmēģinājumi bezsala apstākļos.
  Sagatavots projektēšanas uzdevums pārvietojamās eļļu ieguves iekārtas skiču projekta izstrādei. Uzsākti projektēšanas darbi.
  Apkopota informācija par priedes un egles zaleņa resursiem 2011. gada cirsmu fondā Kurzemes reģionā.
 3. 28.12.2011. Saskaņā ar darba programmu izvērtētas zaleņa koncentrācijas iespējas un izdevumi Dienvidkurzemes mežsaimniecības teritorijā.
  Izstrādāti pārvietojamās ēterisko eļļu ieguves iekārtas galveno mezglu – tvaika ģeneratora, destilatora, dzesētāja un florentīnas – skiču projekti.
  Turpināts darbs pie eļļu ieguves procesa parametru optimizācijas.
 4. 9.03.2012. LVMI "Silava" Latvijas Mežzinātnes dienā, kura pulcēja vairāk nekā 240 interesentus no meža nozares uzņēmumiem un valsts pārvaldes institūcijām, Meža pētīšanas stacijas, pētniecības institūcijām, privātā sektora organizācijām, izglītības un konsultāciju iestādēm, M. Daugavietis sniedza ziņojumu Aktuālie pētījumi meža nekoksnes izejvielu pārstrādē un jaunu produktu izveidē, t.sk. par šī pētījuma progresu.
 5. 20.04.2012. Pārskata periodā turpināts darbs pie ēterisko eļļu ieguves procesa optimizācijas.
  Pabeigta pārvietojamās ēterisko eļļu ieguves iekārtas galveno tehnoloģisko mezglu rasējumu izstrāde.
  Sagatavots zaleņa koncentrācijas izmaksu aprēķins Dienvidkurzemes reģionā.
 6. 30.06.2012. Pētījuma ietvaros saskaņā ar plānotajām aktivitātēm veikta ēterisko eļļu satura un kvalitātes izmaiņu gada griezumā priedes un egles zalenī izpēte.
  Uz iegādātās ēterisko eļļu destilācijas pilotiekārtas bāzes izvērtēti un noteikti optimālie eļļu ieguves procesa parametri (destilēšanas intensitāte, tvaika parametri), destilāta sadalīšanās laiks atkarībā no destilāta temperatūras, zaleņa pirmapstrādes ietekme uz destilācijas procesu.
  Uz izmēģinājumu rezultātu bāzes izstrādātas rekomendācijas par eļļu ieguves procesa parametru izvēli, kā arī izstrādāts projektēšanas uzdevums pārvietojamās iekārtas galveno mezglu projektēšanai.
  Izstrādāta galveno mezglu konstruktoru dokumentācija darbam ar diviem kurināmā veidiem – zaru koksni un propāna gāzi.
  Par pētījumiem saņemts LR patents uz ēterisko eļļu ieguves paņēmienu, LR patentu valdē iesniegts patenta pieteikums uz ēterisko eļļu ieguves iekārtu, LR patentu aģentūrā iesniegti materiāli par ēterisko eļļu ieguves paņēmiena starptautisko ekspertīzi.
  Par pētījuma rezultātiem sagatavotas un iesniegtas divas publikācijas: žurnālam "Baltijas koks" un starptautiski recenzējamam zinātnisko rakstu krājumam "Baltic Forestry".
  Tiek gatavots pārskats par pētījuma rezultātiem.