Vadītājs:
Imants Baumanis
Sākuma datums: 01.01.2009.
Beigu datums: 31.12.2009.

Pētījumu atbalsta Latvijas Zinātnes padome

Pētījuma mērķis ir novērtēt eventuālo globālo klimata izmaiņu ietekmi uz skuju koku augšanas dinamiku, produktivitāti, kvalitāti, rezistenci un novērtēt potenciālās negatīvās ietekmes samazināšanas vai novēršanas iespējas.

Darba uzdevumi ir:

  • noskaidrot Latvijas priežu populāciju fenotipiskās un ģenētiskās reģionālās atšķirības, kā arī to korelāciju ar klimatiskajiem apstākļiem;
  • izvērtēt gēnu, kas iesaistīti sakņu trupes rezistences nodrošināšanā, kopiju skaita polimorfismu starp priedēm, kā arī retrotransposona polimorfismu;
  • novērtēt ģeogrāfiski attālu provenienču krustošanas iespējas paplašinot ģenētisko variāciju un dažādiem klimata izmaiņu scenārijiem piemērotu koku atlases iespējas;
  • novērtēt introducētos skujkokus (Klinšakalna priede, duglāzijae) kā alternatīvu enerģētiskās koksnes plantāciju izveidei globālo klimata izmaiņu kontekstā;
  • sagatavot monogrāfiju par priedes selekciju.

Rezultātu zinātniskā nozīmība. Tiks iegūtas principiāli jaunas atziņas par ģenētisko faktoru lomu skujkoku produktivitātes un rezistences pret dažādiem vides faktoriem nodrošināšanā, kā arī par klimata izmaiņu ietekmi uz adaptācijai nozīmīgu procesu fenoloģiju.

Rezultātu praktiskā nozīmība. Izmantojot darba gaitā iegūtās jaunās atziņas iespējams izstrādāt metodes efektīvākai slimību rezistento, pret sagaidāmajām klimata izmaiņām noturīgo koku atlasei, un izmantojot šo koku pēcnācēju meža atjaunošanā – nozīmīgi paaugstināt skujkoku mežaudžu noturību un produktivitāti.