Vadītājs: Dagnija Lazdiņa
Sākuma datums: 06.03.2014.
Beigu datums: 06.03.2017.

Eiropas Komisijas programmas Intelligent Energy – Europe (IEE) pētījums

Logo EK Intelligent Energy Europe   Logo Intelligent Energy Europe

Logo SRCplus

SRCplus partneri ir WIP Renewable Energies (vadošais partneris, Vācija), Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environment AILE (Francija), Atjaunojamās enerģijas un energoefektivitātes centrs CRES (Centre for Renewable Energy Sources and Saving CRES, Grieķija), SIA Ekodoma (Latvija), Enerģētikas institūts Hrvoje Požar EIHP (Energy Institute Hrvoje Požar EIHP, Horvātija), Zlín reģiona enerģētikas aģentūra EAZK (Energy agency of the Zlín Region EAZK, Čehija), LVMI “Silava”, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte SLU (Swedish University of Agricultural Sciences SLU), Car Samoil-Resen lauksaimniecības vidusskola SSA-Resen (Secondary School of Agriculture Car Samoil-Resen SSA-Resen, Maķedonija) un Biomassehof Achental GmbH & Co. KG (BAT, Vācija).


SRCplus web lapa

SRCplus vispārējais mērķis ir atbalstīt un paātrināt īsas rotācijas koksnes kultūru (SRC) vietējo piegādes ķēžu attīstību, īstenojot dažādus kapacitātes stiprināšanas pasākumus un reģionālās mobilizācijas pasākumus vietējo piegādes ķēžu galvenajiem dalībniekiem. Mērķa reģioni ir Augšbavārija/Ahentāla (Vācija), Osječko-Baranjska un Vinkovačko-Srijemska Austrumhorvātijā, Vidzeme (Latvija), Rona-Alpi (Francija), Zlin (Čehija), Kentriki Makedonia (Grieķija) un Prespa (Maķedonija). Zviedrijas partneris piedalīsies ar labākās prakses zinātību un pieredzi. Lai mobilizētu reģionālo potenciālu, tiks īstenoti īpaši kapacitātes stiprināšanas pasākumi mērķa grupām (lauksaimniekiem, zemes īpašniekiem, mazajiem un vidējiem šķeldas lietotājiem). SRCplus tiks uzsākts ar ilgtspējīgu SRC vietējo piegādes ķēžu analīzi un labākās prakses noteikšanu. Tālāk rezultāti tiks integrēti 3 darba kapacitātes palielināšanas virzienos, koncentrējoties uz mērķa grupām. Papildus spēju veidošanas pasākumiem reģionālā līmenī tiks īstenotas mobilizācijas darbības. Tiks veicināti mērķa valstīs sasniegtie rezultāti.

Sasniedzamie rezultāti:

 • Zināšanu par SRC piegādes ķēdēm pārnese 7 mērķa valstīs (DE, CZ, EL, FR, HR, LV un MK), Zviedrijā un citās Eiropas valstīs (rokasgrāmata, labā prakse, informācija par tirgiem), kā arī atsevišķos šo valstu reģionos.
 • 68 kapacitātes stiprināšanas pasākumi galvenajām mērķa grupām SRC piegādes ķēdēs: 14 apmācību kursi lauksaimniekiem, 14 semināri zemes īpašniekiem, 7 informācijas dienas un 14 semināri mazajiem un vidējiem šķeldas lietotājiem, kā arī 10 vietēja mēroga apmeklējumi, viena starptautiska mācību tūre, 7 nacionālie semināri, lai iesaistītu citus reģionus, 1 Eiropas noslēguma seminārs, ar mērķī uzsākt ilgtspējīgu SRC ražošanu 7 mērķa reģionos.
 • Reģionālās mobilizācijas darbības, lai stimulētu SRC piegādes ķēžu ieviešanu mērķa valstīs un reģionos un ārpus tās.
 • Īpašas sadarbības aktivitātes ar piegādes ķēdēs iesaistītajām nozarēm (stādu piegādātājiem, lauksaimniecības tehnikas piegādātājiem, katlu ražotājiem), lai izplatītu praktisko pieredzi mērķa grupās.
 • Veicināja ilgtspējīgu praksi SRC piegādes ķēdēs, lai radītu un īpaši izceltu SRC ieguvumus videi salīdzinājumā ar citām (viengadīgām) kultūrām. Līdz ar to SRCplus sadarbojas ar vides aizsardzības biedrībām (biškopju, mednieku, ornitologu, dabas aizsardzības, ūdensapgādes, ugunsdrošības), lai izmantotu sinerģiju ar citiem lauksaimniecības lietojumiem un ekosistēmu pakalpojumiem.

Aktualitātes

 1. 14.08.2015. Relīze Uzaicinājuma dalībai seminārā par īscirtmeta enerģētiskās koksnes stādījumu ierīkošanas iespējām
 2. 23.09.2015. Informatīvs pasākums SRCplus ietvaros Skrīveros (video).
 3. 15.05.2016. LVMI "Silava" kā SRCplus pārstāvja dalība ar pieturu "Silta jauka istabiņa" Meža dienu pasākumā "Nāc līdzi, ejam mežā!" Priekuļos (raksts).
 4. 17.09.2016. Skolēni apgūst "Meža zinības Zilajos kalnos".
 5. 10.2016. SRCplus praktiskā vizīte Latvijā (video).
 6. 1.2017. Žurnālā "Agrotops" raksts Meža apsaimniekošanas un koksnes piegādes ķēdes sertifikācija
 7. 30.01.2017. Relīze-ielūgums Informācijas diena par SRCplus aktivitātēm "Ilgtspējīga īscitrmeta atvasāju apsaimniekošana"
 8. 31.01.2017.01. LTV Dienas ziņas: Industriālo kārklu audzēšana (video).