Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 23.12.2010.
Beigu datums: 28.02.2011.

Pētījumu atbalsta Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Pētījuma uzdevums ir veikt tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes analīzi ZIZIMM sektorā Latvijā 2009. gadā un pārrēķinus, ja nepieciešami par periodu no 1990. gada līdz 2008. gadam, tajā skaitā:

  1. izmantojot Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes 2003. gadā Labas prakses vadlīnijas nacionālās SEG inventarizācijas sagatavošanai ZIZIMM sektorā, sagatavot SEG emisiju aprēķinus par ZIZIMM sektoru, ņemot vērā nepieciešamos uzlabojumus saskaņā ar Nepieciešamo uzlabojumu plānu 2011. gada Latvijas SEG inventarizācijai ANO Vispārējās konvencijas pat klimata pārmaiņām un Kioto protokola ietvaros un apkopot kopējos standartizētos ziņošanas formātos CRF un NFR;
  2. atbilstoši 1. punktam iegūtos vai aprēķinātos darbības datus un datus par tiešām un netiešām SEG emisijām elektroniski apkopot kopējā standartizētā ziņošanas formātā atbilstoši Konvencijas Līgumslēdzēju pušu sesiju lēmumiem 18/CP.8 (28.03.2003.) un 14/CP.11 (30.03.2006.) un kopējā standartizētā ziņošanas formātā CRF Reporter gan ikgadējai SEG inventarizācijai, gan ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola (Kioto protokols) ietvaros, nosūtot .xml failus inventarizācijas apkopotājam, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs";
  3. novērtēt un aprakstīt neprecizitātes atbilstoši 2. punkta iegūtajiem vai aprēķinātajiem darbības datiem, emisiju faktoriem un datiem par SEG emisijām no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības sektorā;
  4. sagatavot aprakstu angļu valodā par tiešo un netiešo SEG emisiju aprēķinu veikšanas gaitu un neprecizitāšu novērtēšanu saskaņā ar ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta sagatavoto Annotated outline of the National Inventory Report including reporting elements under the Kyoto Protocol, tai skaitā ietverot informāciju par darbības datu ieguvi, izmantotajām programmatūrām, izvēlēto un izmantoto metodoloģiju, pieņēmumiem, ievērotām kvalitātes kontroles procedūrām (aizpildot attiecīgās tabulas par kvalitātes kontroles procedūru ievērošanu), informācijas arhivēšanu saskaņā ar kvalitātes kontroles/kvalitātes nodrošināšanas plānu 2011. gada SEG emisiju inventarizācijai (Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) plan for 2011 greenhouse gas (GHG) inventory prepared by Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (LEGMC) in cooperation with other involved institutions according to Regulation of the Cabinet of Ministers No. 157) un saskaņot rezultātus ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju;
  5. pilnveidot tiešo un netiešo SEG emisiju un CO2 piesaistes novērtējumu par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības sektoru saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" un Konvencijas starptautisko ekspertu ieteikumiem;
  6. novērtēt, vai gala ziņojumā par SEG inventarizāciju informācija par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības sektorā ir atspoguļota korekti, un nepieciešamības gadījumā sagatavot atbilstošos precizējumus;
  7. saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem piedalīties komentāru sagatavošanā starptautiskajām institūcijām par 2011. gada SEG inventarizāciju saistībā ar zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības sektorā. Komentārus sagatavot ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no komentējamo dokumentu saņemšanas brīža;
  8. sagatavot vai atjaunināt jau esošo aprakstu-protokolu saskaņā ar MK 17.02.2009. noteikumu Nr. 157 Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu 14. punktu;
  9. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus 2012. gadā veicamās SEG emisiju inventarizācijas uzlabošanai;
  10. piedalīties Latvijā organizētajos pasākumos un nepieciešamības gadījumā arī starptautiskajos pasākumos, kuros tiek apspriesti būtiski jautājumi saistībā ar emisijām no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības sektorā.