Vadītājs: Andis Lazdiņš
Sākuma datums: 14.05.2010.
Beigu datums: 08.11.2010.

Meža attīstības fonda vienošanās Nr. 1405/0/S53

Logo Meza attistibas fonds

Saistītais pētījums ir Eiropas Savienības līmeņa meža monitoringa sistēmas tālāka attīstīšana un ieviešana (FUTMON)

Pētījuma uzdevumi ir:

 1. novērojumi un analīzes atbilstoši ICP Forest Manual rekomendētajai metodikai II līmeņa meža monitoringa parauglaukumā Jelgavas novada Valgundē:
  1.1. nokrišņu un augsnes ūdeņu uzskaite un paraugu ievākšana (28 vidējie nokrišņu ūdens paraugi, t.sk. stumbra notece, caur koku vainagu izejošie nokrišņi un klajā laukā savāktie nokrišņi, un 9 vidējie augsnes ūdeņu paraugi no 3 dziļumiem) ķīmiskajām analīzēm;
  1.2. 2009. gada novembrī un decembrī, kā arī 2010. gadā ievākto ūdens paraugu analīzes (DOC, Na, K, Ca, Mg, Cl, N-NO3, SO4, kopējais saistītais slāpeklis, kopējais fosfors, sārmainība, skābums);
  1.3. gaisa kvalitātes mērījumi (O3, SO2, NO2, NH3), izmantojot pasīvos savācējus, un ozona bojājumu vizuāla noteikšana;
  1.4. veģetācijas uzskaite (sugu sastāva un biomasas noteikšana II līmeņa monitoringa parauglaukumā);
  1.5. koku pieauguma mērījumi, izmantojot pieauguma lentas un veicot nolasījumus reizi 2 nedēļās;
  1.6. nobiru paraugu ievākšana un analīzes (N, S, P, Ca, Mg, K noteikšana četros 2009. gadā un deviņos 2010. gadā ievāktajos paraugos).
 2. Koku veselības stāvokļa uzmērījumi 115 I līmeņa meža monitoringa parauglaukumos atbilstoši ICP Forest Manual rekomendētajai metodikai:
  2.1.vainaga stāvokļa novērtējums (defoliācija, dehromācija) 15 kokiem katrā parauglaukumā;
  2.2. vizuāli nosakāmo bojājumu novērtējums (bojājuma veids, simptoms, cēlonis, apjoms) 15 kokiem, kuriem analizē vainaga stāvokli.

Pētījuma ietvaros izpildīti visi monitoringa programmā iekļautie darba uzdevumi. Papildus, optimizējot naudas līdzekļu izlietojumu, pabeigtas 2009. gadā ievākto ūdens, skuju un nobiru paraugu analīzes, kuras nevarētu veikt paraugu ievākšanas gadā nepietiekošā finansējuma dēļ. Novērojumi veikti saskaņā ar ICP Forests programmas metodiku "Manual on methods and criteria for harmonised sampling assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests" un sadarbībā ar starptautiskās programmas ICP Forest koordinācijas centriem. LVMI "Silava" Meža vides laboratorija piedalījās visos projekta FutMon ietvaros rīkotajos interkalibrācijas testos (augsnei, ūdenim un augu biomasai), sekmīgi izpildot kvalitātes prasības visiem obligātajiem analīžu parametriem.

Pētījuma darbinieki piedalījās FutMon ietvaros rīkotajos apmācību semināros.

Pētījuma zinātniskais pārskats