Vadītājs: Jurģis Jansons
Sākuma datums: 01.10.2013.
Beigu datums: 31.05.2015.

Eiropas Sociālā fonda programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" prioritātes 1.1. "Augstākā izglītība un zinātne" pasākuma 1.1.1. "Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" aktivitātes 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" vienošanās Nr. 2013/0022/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/052

Logo ESF Ieguldijums

Pētījuma partneri ir LVMI "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Pētījuma zinātniskās aktivitātes ir:

 1. Egļu mežu dabiskās atjaunošanās dinamikas izpēte
  Aktivitātes ietvaros tiks noskaidrota egļu dabiskās atjaunošanās dinamika auglīgajos mežos 30 gadu laikā pēc kokaudzes nociršanas un noskaidroti atjaunošanos veicinošie faktori. Tiks veikti kokaudžu un dzīvās zemsedzes mērījumi, kas tiks salīdzināti ar 20 gadus veciem šo pašu nogabalu audžu aprakstiem un zemsedzes mērījumiem (ievāktiem laikā, kad šī brīža kokaudzes bija 1–10 gadus vecas).
 2. Efektīvu egļu audžu atjaunošanas tehnoloģiju izstrāde
  Aktivitātes ietvaros tiks veikta augsni mazāk degradējošu un efektīvāku augsnes sagatavošanas metožu (kupicās, uz apvērstas velēnas) novērtēšana, kā bāzi izmantojot iepriekš ierīkotus stādījumus auglīgā augsnē un vecot koku augšanu un saglabāšanos, kā arī augsnes apstākļus raksturojošu parametru uzmērīšanu. Tāpat izcirtumos un atcelmotās platībās tiks ierīkoti parauglaukumi plašāk pārstāvētajos meža tipos, kur izmantots samazināts sākotnējais audzes biezums, un tajos tiks vērtēta audzes formēšanos un papildus dabiskā atjaunošanās.
 3. Egļu audžu vitalitātes paaugstināšanas risinājumu izstrāde
  Aktivitātes ietvaros tiks izstrādāti un vērtēti risinājumi egļu audžu vitalitātes (līdz ar to, noturības pret dažādu nelabvēlīgu vides faktoru ietekmi) paaugstināšanai. Viens no tādiem ir augsne skābuma samazināšana un mēslošanas ar koksnes pelniem, kur, vērtējot iepriekš ierīkotus un jaunus eksperimentus, tiks analizēts gan iedarbības efekts un ilgums, gan ietekme uz apkārtējo vidi.
 4. Risinājumi egļu audžu vērtības palielināšanai
  Aktivitātes ietvaros, izmantojot sadarbības iestādes kompetenci koksnes īpašību pētījumos, tiks rekomendēti risinājumi, kā paaugstināt no audzes iegūstamās koksnes vērtību: (a) pazeminot koku ar tādām negatīvām īpašībām kā greizšķiedrainība, lielainums īpatsvaru mežaudzē; un (b) novērtējot koksnes īpašību izmaiņas augošu koku stumbra bojājumu veicinātas inficēšanās ar dažādām sēņu slimībām ietekmē, to risku atkarībā no dažādiem vides faktoriem.

Pētnieciskajās aktivitātēs iegūtie rezultāti tiks apkopoti zinātniskās publikācijās un sagatavoti ziņojumi starptautiskajās zinātniskajās konferencēs.

Aktualitātes

 1. 30.03.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada I ceturksnī
 2. 30.06.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada II ceturksnī
 3. 15.10.2014. Pētījuma rezultāti prezentēti zinātniskajā konferences 9th Baltic Theriological Conference ietvaros organizētajā konferencē jaunajiem zinātniekiem "Meža ekosistēma un tās apsaimniekošana: ceļā uz sarežģītības sapratni" (abstraktu krājums, aktualizēts 19.12.2014.).
 4. 30.12.2014. Pārskats par pētījumā paveikto 2014. gada III ceturksnī
 5. 28.03.2015. Pārskats par pētījumā paveikto 2015. gada I ceturksnī
 6. 30.06.2015. Pētījuma noslēguma pārskats
  Faktu lapa 1. Parastās egļes kokaudžu struktūra vērī
  Faktu lapa 2. Parastās egles atjaunošana uz pacilām
  Faktu lapa 3. Parastās egles ražība audzēs ar zemu sākotnējo biezumu
  Faktu lapa 4. Sākotnējā mēslojuma ietekme uz egles radiālo pieaugumu un koksnes blīvumu
  Faktu lapa 5. Egles augstuma pieaugums