Vadītājs: Kristaps Makovskis
Sākuma datums: 01.12.2020.
Beigu datums: 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes Padomes programmas "Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti" granta vienošanās Nr. lzp-2020/2-0193

Logo FLPP 2

Kopējais finansējums ir 100 389 EUR.

Pētījuma mērķis ir izstrādāt zemes izmantošanas veida, klimatisko faktoru un augsnes īpašību determinētus vienādojumus meliorācijas grāvju radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas organiskās augsnēs zālājos, aramzemēs, meža zemēs, kā arī izveidot attālās izpētes metodi SEG emisiju no grāvjiem uzskaitei un prognozēšanai. Mērķa sasniegšanai tiks apvienotas jaunākās zināšanas par SEG emisijām no organiskajām augsnēm Baltijas reģionā ar empīriskiem datiem par SEG plūsmām meliorācijas grāvjos.

Galvenās pētījuma darbības:

  1. Literatūras analīze un pētniecības ietvara izstrāde;
  2. Pētījuma objektu izvēle un mērījumu infrastruktūras izveidošana;
  3. SEG apmaiņas, augsnes un klimatisko apstākļu mērījumi;
  4. Datu analīze un pētījuma rezultātu zinātniskā publicitāte.

Pētījuma galvenie rezultāti ir augsnes īpašību un klimatisko faktoru determinēti SEG emisiju faktori meliorācijas grāvjiem meža zemē, mitrājos, zālājos un aramzemēs; attālās izpētes metode meliorācijas grāvju identificēšanai un raksturošanai; rekomendācijas meliorācijas grāvju apsaimniekošanai mainīgos klimatiskajos apstākļos; zinātniskas publikācijas manuskripts un prezentācija starptautiskā zinātniskā konferencē.